Sobáš v zahraničí

Aktualizované 01.04.2024
Publikované 27.05.2022

Uzavretie manželstva v zahraničí

Ak občan Slovenskej republiky plánuje uzatvoriť manželstvo v zahraničí môže požiadať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve o vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v zahraničí (nahrádza potvrdenie o spôsobilosti k uzavretiu manželstva občana). Veľvyslanectvo v dokumente potvrdzuje skutočnosť, že „Slovenská republika od 1. februára 2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine. Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva možno nahradiť čestným vyhlásením štátneho občana Slovenskej republiky o osobnom stave.“

Za vydanie potvrdenia sa uhrádza poplatok 20 eur (položka 262 Sadzobníka správnych poplatkov, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

 

Zápis uzavretia manželstva v zahraničí

Aby mohlo byť manželstvo uzavreté v zahraničí uznané v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (požiadať o vydanie slovenského sobášneho listu).

 

Kto a kde môže požiadať o zápis

O zápis je možné požiadať len v prípade, ak je aspoň jeden z manželov občanom Slovenskej republiky. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve alebo na matričnom úrade príslušnom podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana. 

K podaniu žiadosti o zápis manželstva a vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné: 

• dostaviť sa na konzulárny úsek Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve osobne,

• formulár zápisu o uzavretí manželstva vyplniť čitateľne paličkovým písmom alebo na PC 

• predložiť platné doklady totožnosti manželov(občiansky preukaz alebo cestovný pas Slovenskej republiky a cestovný pas občana iného štátu, ak je jeden z manželov cudzincom)

• predložiť originál cudzozemského sobášneho listu,

Originál sobášneho listu opatrený apostilou alebo superlegalizáciou, ak sa príslušné overenie vyžaduje.

Pozn.: V zmysle Zmluvy medzi ČŠSR a ZSSR o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach sa nevyžaduje, aby bol sobášny list vydaný Ruskou federáciou opatrený apostilou. Doklad sa nevracia, preto v prípade, ak žiadateľ vlastní len jeden originál sobášneho listu, odporúča sa predložiť úradne (notárom) overenú fotokópiu, spoločne zviazanú s prekladom do slovenského jazyka, vyhotoveným úradným prekladateľom zapísaným v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR alebo overený zastupiteľským úradom SR. 

Pozn. Preklad môže vyhotoviť aj žiadateľ a veľvyslanectvo v prípade jeho správnosti preklad overí.

• ak je žiadateľ o zápis uzavretia manželstva rozvedený, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, s vyznačením jeho právoplatnosti. Ak bolo predchádzajúce manželstvo rozvedené v Ruskej federácii musí byť rozhodnutie preložené úradným prekladateľom uvedeným v zozname vedenom Ministerstva spravodlivosti SR alebo zastupiteľským úradom. 

Pozn. V závislosti od štátu, ktorý manželstvo rozviedol, môže byť nevyhnutné, aby bol rozsudok najskôr uznaný Krajským súdom v Bratislave. V zmysle Zmluvy medzi ČŠSR a ZSSR o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach rozhodnutie súdu o rozvode  sa uznáva na území druhej zmluvnej strany bez ďalšieho konania. Na návrh oprávneného však možno podať návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom. 

• úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený,

• uhradiť správny poplatok za podanie žiadosti o zápis uzavretia manželstva v hotovosti v Euro pri podaní žiadosti v pokladni konzulárneho úseku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve.

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 35 eur.  ​​​​​​​

Podanie žiadosti o zápis uzavretia manželstva môže byť spojené s úhradou ďalších správnych poplatkov (overenie fotokópie dokladu, overenie prekladu, a.i.) v závislosti od predložených dokladov.

Správne poplatky sa uhrádzajú v mene euro do pokladne konzulárneho úseku.

Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného matričného dokladu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní vopred zvolenou formou (mobil, e-mail) o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu. 

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia osobitnej matrike. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.