Narodenie dieťaťa

Aktualizované 01.04.2024
Publikované 27.05.2022

K podaniu žiadosti o zápas narodenia dieťaťa a vystavenie slovenského rodného listu dieťaťa je potrebné: 

• formulár zápisu o narodení dieťaťa vyplniť čitateľne paličkovým písmom alebo na PC 

• predložiť platné doklady totožnosti rodičov,

• občiansky preukaz alebo cestovný pas Slovenskej republiky a cestovný pas občana iného štátu, ak je jeden z rodičov cudzincom,

• predložiť originál cudzozemského rodného listu dieťaťa,

Originál rodného listu opatrený apostilou alebo superlegalizáciou, ak sa príslušné overenie vyžaduje.

Pozn.: V zmysle Zmluvy medzi ČŠSR a ZSSR o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach sa nevyžaduje, aby bol rodný list vydaný Ruskou federáciou opatrený apostilou.

Doklad sa nevracia, preto v prípade, ak žiadateľ vlastní len jeden originál rodného listu dieťaťa, treba predložiť aj úradne (notárom) overenú fotokópiu, spoločne zviazaný s prekladom do slovenského jazyka, vyhotoveným úradným prekladateľom zapísaným v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR alebo overený zastupiteľským úradom SR.

Pozn. Preklad môže vyhotoviť aj žiadateľ a veľvyslanectvo v prípade jeho správnosti preklad overí.

• predložiť originál sobášneho listu rodičov, spravidla vydaného v Slovenskej republike,

Pokiaľ sa predkladá sobášny list vyhotovený iným štátom, je potrebné predložiť aj úradný preklad sobášneho listu do slovenského jazyka. Preklad vyhotoví úradný prekladateľ zapísaný v zozname prekladateľov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR, alebo preklad môže vyhotoviť aj žiadateľ a veľvyslanectvo v prípade jeho správnosti preklad overí. Odporúča sa, aby žiadateľ spolu so žiadosťou o zápis narodenia dieťaťa požiadal aj o zápis manželstva do osobitnej matriky. 

• v prípade, ak rodičia nie sú v čase narodenia dieťaťa zosobášení, musia sa obaja dostaviť na veľvyslanectvo k podpísaniu súhlasného prehlásenia rodičov o otcovstve dieťaťa (v prípade, že tak neurobia, bude slovenský rodný list dieťaťa vystavený bez uvedenia otca dieťaťa). 

• ak si rodičia želajú zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (-á, -ová), musia spísať osobitnú žiadosť,

• ak je jeden z rodičov občanom Ruskej federácie, musia sa obaja rodičia dostaviť na veľvyslanectvo k podpísaniu Vyhlásenia rodičov o voľbe štátneho občianstva SR podľa článku 1 ods.1 Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva. 

Upozornenie
V súlade s platnou Zmluvou medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojitého občianstva musí byť voľba štátneho občianstva Slovenskej republiky vykonaná do 90 dní od narodenia dieťaťa v Ruskej federácii.

 

Ak je jeden z rodičov občanom Ruskej federácie, zároveň so žiadosťou o zápis narodenia dieťaťa rodičia podávajú žiadosť o zistenie občianstva SR vydanie osvedčenia o štátnom občianstve dieťaťa (bližšie informácie v sekcii Štátne občianstvo).

• ak je žiadateľka o zápis narodenia rozvedená, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

Ak bolo predchádzajúce manželstvo rozvedené v Ruskej federácii musí byť rozhodnutie preložené úradným prekladateľom uvedeným v zozname vedenom Ministerstva spravodlivosti SR alebo zastupiteľským úradom.

Pozn. V závislosti od štátu, ktorý manželstvo rozviedol, môže byť nevyhnutné, aby bol rozsudok najskôr uznaný Krajským súdom v Bratislave. V zmysle Zmluvy medzi ČŠSR a ZSSR o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach rozhodnutie súdu o rozvode  sa uznáva na území druhej zmluvnej strany bez ďalšieho konania. Na návrh oprávneného však možno podať návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom. 

• ak je žiadateľka o zápis narodenia ovdovená, je potrebné predložiť úmrtný list bývalého partnera,

• uhradiť správny poplatok za podanie žiadosti o zápis narodenia v hotovosti v Euro pri podaní žiadosti v pokladni konzulárneho úseku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve.

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 35 eur.  

Podanie žiadosti o zápis narodenia dieťaťa môže byť spojené s úhradou ďalších správnych poplatkov (overenie podpisu, overenie fotokópie dokladu, overenie prekladu, potvrdenie o občianstve a.i.) v závislosti od predložených dokladov.

Správne poplatky sa uhrádzajú v mene euro do pokladne konzulárneho úseku.

Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného dokladu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní vopred zvolenou formou (mobil, e-mail) o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu.  

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia osobitnej matrike. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.