Štátne občianstvo

Obsah
  Aktualizované 01.04.2024
  Publikované 02.05.2023

  Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje: 

  • platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
  • platným občianskym preukazom,
  • platným cestovným pasom, alebo
  • potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

  Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nepreukazuje inými dokumentmi (napr. rodným listom, sobášnym listom, vodičským preukazom, potvrdením o trvalom pobyte a pod.) alebo dokladmi, ktorých platnosť uplynula.

   

  Osvedčenie o štátnom občianstve

  Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydáva príslušný okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky.

  Miestna príslušnosť sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej posledného pobytu na území Slovenskej republiky; ak pobyt na území Slovenskej republiky nemala, príslušný je Okresný úrad Bratislava.

   

  Kto podáva žiadosť

  Žiadosť podáva osobne žiadateľ, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, ktorého štátne občianstvo má byť osvedčené.

  Za maloleté dieťa podáva žiadosť osobne zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník. V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť súdom ustanovený opatrovník.

  Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky obsahuje: 

  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (ak ho má pridelené), dátum a miesto narodenia žiadateľa
  • adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
  • dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.

  Žiadateľ k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky predloží: 

  • platný doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz alebo cestovný pas SR alebo inej krajiny),
  • rodný list Slovenskej republiky,
  • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený.

  Okresný úrad v sídle kraja v prípade pochybností môže požiadať o predloženie ďalších dokladov, napr. 

  • rodné listy rodičov, ak sú narodení po r. 1954,
  • listinu o udelení českého štátneho občianstva (ak bolo udelené),
  • preukaz povolenia na pobyt v Českej republike

  V prípade žiadosti o osvedčenie o štátnom občianstve pre maloleté dieťa narodené v Ruskej federácii sa predkladá: 

  • originál alebo overená kópia ruského rodného listu dieťaťa s úradným prekladom do slovenského jazyka,
  • rodné listy rodičov dieťaťa,
  • sobášny list rodičov alebo súhlasné prehlásenie rodičov o otcovstve dieťaťa,

   Pokiaľ sa predkladá sobášny list vyhotovený iným štátom, je potrebné predložiť aj úradný preklad sobášneho listu do slovenského jazyka. Preklad vyhotoví úradný prekladateľ zapísaný v zozname prekladateľov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR, alebo preklad môže vyhotoviť aj žiadateľ a veľvyslanectvo v prípade jeho správnosti preklad overí. 
  • doklady totožnosti rodičov.

  V prípade žiadosti o osvedčenie o štátnom občianstve podanej v súvislosti zo zápisom narodenia dieťaťa, ak jeden z rodičov dieťaťa je občanom Ruskej federácie, je potrebné aby obaja rodičia podpísali na veľvyslanectve vyhlásenie rodičov o voľbe štátneho občianstva SR pre dieťa podľa Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva (vyhl.č.71/1981 Zb.). 

  Doklady k žiadosti predloží žiadateľ v origináli alebo predloží ich úradne osvedčenú kópiu. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky z nich po overení údajov vyhotoví kópie a doklady vráti žiadateľovi.

   

  Doklad totožnosti

  Za doklad totožnosti sa na účely žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve považuje príslušným úradom vydaný platný doklad obsahujúci fotografiu držiteľa, ako napríklad cestovný pas (inej krajiny ako SR), vodičský preukaz, povolenie k pobytu. V prípade, že žiadateľ vlastní iba neplatný cestovný pas alebo občiansky preukaz SR, k žiadosti je potrebné ho priložiť ako podporný doklad.

  Ak občan Slovenskej republiky nedisponuje žiadnym z platných dokladov totožnosti uvedených vyššie, nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Môže však podať žiadosť o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve (pozri nižšie).

   

  Platnosť osvedčenia o štátnom občianstve

  Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.

  Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť.

  Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť dňom doručenia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak. Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky.

  Ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvedčenie o štátnom občianstve je neplatné odo dňa jeho vydania. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámi túto skutočnosť žiadateľovi, ktorý je povinný vydané osvedčenie vrátiť ministerstvu do 30-tich dní od doručenia oznámenia.

    

  Povinnosti žiadateľa a priestupky

  Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo obvodnému úradu v sídle VÚC každú zmenu osobných údajov a osobného stavu. Nesplnenie uvedenej povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý sa uloží pokuta od 33 eur do 331 eur. Priestupku sa dopustí i ten, kto nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 30-tich dní od doručenia oznámenia ministerstva, ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Za uvedený priestupok sa uloží pokuta vo výške 3319 eur.

    

  Potvrdenie o štátnom občianstve

  Okresný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.

  Potvrdenie o štátnom občianstve ku dňu podania žiadosti podá žiadateľ, ktorý nedisponuje platným dokladom o štátnom občianstve ani iným platným dokladom totožnosti a z uvedeného dôvodu nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Potvrdenie o štátnom občianstve slovenské policajné orgány v súvislosti s podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu akceptujú ako doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Potvrdenie o štátnom občianstve nesmie byť v deň podania žiadosti o vydanie cestovného pasu staršie ako 6 mesiacov. Žiadosť o vydanie potvrdenia sa podáva na rovnakom tlačive a je k nemu potrebné priložiť podporné doklady, rovnako ako v prípade žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve.  

   

  Poplatky​​​​​​

  Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 14 eur
  Vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti 14 eur

   

  Poplatok za podanie žiadosti sa uhrádza v mene euro do pokladne konzulárneho úseku.