Občiansky preukaz

Aktualizované 01.04.2024
Publikované 27.05.2022

Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade v Moskve:

 a) osobne občan najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov;

 b) osobne občan starší ako 15 rokov z dôvodu uplynutia platnosti občianskeho preukazu najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu;

 c) zákonný zástupca za občana mladšieho 15 rokov, okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a);

 d) štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu alebo ním splnomocnená osoba, okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a);

 e) fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu, okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a);

 f) opatrovník, za občana, ktorý z dôvodu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony nemôže podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu;

 g) iná osoba za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia nemôže osobne podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, musí byť osobne prítomný pri podaní žiadosti. Zastupiteľský úrad zabezpečí nasnímanie podoby tváre,  podpisu a bezpečnostného osobného kódu - u občana staršieho ako 15 rokov. Na zastupiteľskom úrade nie je možné požiadať o vyhotovenie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní.

 

K žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu sa prikladá:

 a) v prípade skončenia platnosti občianskeho preukazu

• žiadosť je možné podať najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu,

• žiadateľ predloží svoj doterajší občiansky preukaz,

• v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, predloží aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve).

 b) v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia predchádzajúceho občianskeho preukazu:

• doklad preukazujúci rodné číslo (rodný list, potvrdenie o rodnom čísle, cestovný pas)

• doklad vydaný policajným útvarom v Ruskej federácii o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu,

• v prípade, že stratený alebo odcudzený občiansky preukaz bol neplatný, aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve),

c) v prípade zmeny mena alebo priezviska:

• doterajší občiansky preukaz,

• doklad vydaný matričným úradom Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny),

• v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve).

d) v prípade vydania občianskeho preukazu občanovi SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území  SR:

• doklad potvrdzujúci štátne občianstvo Slovenskej republiky (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve),

• potvrdenie o pobyte; občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom v zahraničí

Všetky doklady potrebné k podaniu žiadosti predkladá žiadateľ v origináli alebo overenej kópii.

 

Platnosť občianskeho preukazu

Občiansky preukaz sa občanovi, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, vydáva s platnosťou na 10 rokov. Občiansky preukaz občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky a občanovi od 6 do 15 rokov s platnosťou 5 rokov.

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov môže občan podať najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov. Ak zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba podá žiadosť o občiansky preukaz pre maloletého občana skôr ako 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov, občiansky preukaz sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

Občiansky preukaz vydaný pre občanov mladších ako 15 rokov s podobou tváre je možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú, rovnocenne ako je tomu u občanov starších ako 15 rokov, a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb na území Slovenskej republiky.

 

Správne poplatky  
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 22 eur  
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov 45 eur
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov 70 eur

 

Oslobodenie

Od poplatku 15 eur sú oslobodení občania:

• ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a ktorý má trvalý pobyt na území SR a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti,

• ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená  útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom SR,

• ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu,

• ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony,

• starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od tohto poplatku a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje,

• sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, títo občania sú oslobodení aj od poplatku aj za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia.