Úmrtie v zahraničí

Aktualizované 01.04.2024
Publikované 27.05.2022

V prípade úmrtia slovenského občana v Ruskej federácii informuje veľvyslanectvo prostredníctvom Operačného strediska Polície SR o tejto skutočnosti príbuzných v Slovenskej republike, pričom im poskytne kontaktné údaje na príslušné ruské orgány. 

Pohrebná služba, ktorú si zvolia pozostalí, zabezpečí doklady súvisiace s úmrtím a prevoz telesných pozostatkov na územie SR. 

Na žiadosť pohrebnej služby alebo pozostalých vydá Veľvyslanectvo Slovenskej republiky sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov.

Po úmrtí občana na území Ruskej federácie vystaví príslušný ruský matričný úrad ruský úmrtný list, na základe ktorého je potrebné požiadať o zápis úmrtia do osobitnej matriky a vydanie slovenského úmrtného listu.

 

Zápis úmrtia do osobitnej matriky

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná na základe oznámenia (zápisu), ktoré možno urobiť na

a) Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve,

b) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt,

c) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan Slovenskej republiky posledný trvalý pobyt, alebo

d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan Slovenskej republiky nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

 

Náležitosti žiadosti o zápis úmrtia

Žiadosť o zápis úmrtia do osobitnej matriky podáva pozostalá osoba. Žiadateľ o zápis úmrtia do osobitnej matriky sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas) a dokladom o príbuzenskom vzťahu k zosnulému (napr. rodný list alebo sobášny list).

K oznámeniu matričnej udalosti (úmrtia) musia byť priložené nasledovné doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike:

  • vyplnený formulár zápisu je potrebné vyplniť čitateľne paličkovým písmom alebo na PC 
  • originál ruského úmrtného listu, 

 

Doklad sa nevracia, preto v prípade, ak žiadateľ vlastní len jeden originál, odporúča sa predložiť úradne (notárom) overenú fotokópiu, spoločne zviazanú s prekladom do slovenského jazyka, vyhotoveným úradným prekladateľom zapísaným v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR alebo overený zastupiteľským úradom SR. 

Poznámka:  Preklad môže vyhotoviť aj žiadateľ a veľvyslanectvo v prípade jeho správnosti preklad overí.

  • doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky zosnulého.

 

Štátne občianstvo Slovenskej republiky zosnulej osoby v čase úmrtia je možné preukázať:

a) cestovným pasom,

b) občianskym preukazom alebo

c) potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky ku dňu úmrtia.

 

Potvrdenie o štátnom občianstve ku dňu úmrtia je možné vyžiadať aj prostredníctvom veľvyslanectva. Bližšie informácie sú uvedené v časti Štátne občianstvo.

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 35 eur.  ​​​​​​​

Podanie žiadosti o zápis úmrtia môže byť spojené s úhradou ďalších správnych poplatkov (overenie fotokópie dokladu, overenie prekladu, a.i.) v závislosti od predložených dokladov.

Správne poplatky sa uhrádzajú v mene euro do pokladne konzulárneho úseku.

Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného matričného dokladu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní vopred zvolenou formou (mobil, e-mail) o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu. 

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia osobitnej matrike. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.