1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Cestovanie s deťmi

Cestovanie s deťmi

Aktualizované 13.06.2022
Publikované 11.06.2022

Zákon o podmienkach vstupu do Ruska a výstupu z Ruska upravuje povinnosť mať notársky overený súhlas rodičov na vycestovanie dieťaťa s treťou osobou iba vo vzťahu k občanom Ruskej federácie. 

Táto povinnosť sa netýka občanov tretích krajín. Avšak pracovníci pohraničnej služby majú právo požadovať vysvetlenie na základe čoho dieťa sprevádza tretia osoba a v praxi sa očakáva predloženie súhlasu rodičov na vycestovanie dieťaťa, inak v prípade pochybností hrozí, že dieťaťu nebude umožnený vstup. Veľvyslanectvo odporúča, aby v prípade, ak dieťa cestuje do Ruska s treťou osobou, aspoň jeden s rodičov takýto súhlas vystavil, najmä pre prípadné nepredvídateľné okolnosti, napr. choroba dieťaťa vyžadujúca hospitalizáciu atď., pretože dieťa môže byť lekársky ošetrené iba so súhlasom zákonného zástupcu (s výnimkou život ohrozujúceho stavu). Je preto vhodné, ak súhlas s vycestovaním obsahuje aj informáciu o splnomocnení na konanie v mene rodičov pre takéto situácie. Odporúčame, aby bol súčasťou súhlasu osvedčený preklad do ruského jazyka.