Pobyt cudzinca

Publikované 14.07.2022

Dlhodobý pobyt cudzinca v SR

Povolenie na pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom pobyt udelený.

Podmienky udelenia pobytu upravuje zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kto môže požiadať o povolenia na pobyt

Štátni príslušníci tretích krajín – štátni občania Ruska, Arménka a Azerbajdžanu a občania tretích krajín s dlhodobým pobytom v Ruskej federácii, Arménsku a Azerbajdžane.

Žiadosť o udelenie pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne  s výnimkou prípadu, keď ide udelenie trvalého pobytu na päť rokov v záujme Slovenskej republiky. 

Za neplnoletého žiadateľa podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. 

 

Účely prechodného pobytu

modrá karta
Word 15.0 kB, 14.7.2022, 165 stiahnutí
Stiahnuť
na základe priznania postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte
Word 16.1 kB, 14.7.2022, 113 stiahnutí
Stiahnuť
na základe priznania postavenia Slováka žijúceho v zahraničí
Word 14.3 kB, 14.7.2022, 109 stiahnutí
Stiahnuť
plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl
Word 12.7 kB, 14.7.2022, 130 stiahnutí
Stiahnuť
zlúčenie rodiny
Word 16.3 kB, 14.7.2022, 229 stiahnutí
Stiahnuť
výskum a vývoj
Word 14.6 kB, 14.7.2022, 127 stiahnutí
Stiahnuť
osobitná činnosť
Word 16.0 kB, 14.7.2022, 134 stiahnutí
Stiahnuť
štúdium
Word 14.9 kB, 14.7.2022, 164 stiahnutí
Stiahnuť
zamestnanie
Word 15.4 kB, 14.7.2022, 164 stiahnutí
Stiahnuť
podnikanie
Word 15.2 kB, 14.7.2022, 151 stiahnutí
Stiahnuť

Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel.

Ak štátny príslušník tretej krajiny chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt, môže počas prechodného pobytu študovať. 

 

Účely trvalého pobytu

pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie („dlhodobý pobyt“)
Word 15.5 kB, 14.7.2022, 130 stiahnutí
Stiahnuť
trvalý pobyt na neobmedzený čas
Word 13.1 kB, 14.7.2022, 126 stiahnutí
Stiahnuť
trvalý pobyt na päť rokov
Word 12.2 kB, 14.7.2022, 106 stiahnutí
Stiahnuť

Kde možno podať žiadosť o udelenie pobytu

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na Veľvyslanectve SR v Moskve alebo na Generálnom konzuláte SR v Sankt Peterburgu.

Teritoriálna príslušnosť Generálneho konzulátu v Sankt Peterburgu: 

1. Mesto Sankt Peterburg

2. Archangelskaja oblasť

3. Leningradskaja oblasť 

4. Murmanskaja oblasť

5. Novogradskaja oblasť 

6. Pskovskaja oblasť

7. Republika Karelia

8. Nenenskij avtonomnyj okrug

Žiadosť o udelenie pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt, udeleného tolerovaného pobytu, udeleného národného víza, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.. To neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, ak ide o vnútropodnikový presun. 

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare Slovenskej republiky, okrem vyššie uvedených prípadov, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe schengenského víza udeleného iným členským štátom na základe dohody o zastúpení pri udeľovaní schengenských víz medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom.

Žiadosť o vydanie modrej karty môže podať štátny príslušník tretej krajiny aj na policajnom útvare, ak sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky.

Žiadosť o trvalý pobyt na neobmedzený čas a žiadosť o pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie („dlhodobý pobyt“) možno podať iba na policajnom útvare.

 

Termín pre podanie žiadosti

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu sa na zastupiteľskom úrade podáva po predchádzajúcej rezervácii termínu. Bližšiu informáciu nájdete v časti Úradné hodiny. 

 

Poplatok za podanie žiadosti

Poplatok za podanie žiadosti sa uhradí v mene Euro a v hotovosti priamo na zastupiteľskom úrade. Informáciu o výške poplatku nájdete v časti Konzulárne poplatky.

 

Žiadosť o udelenie pobytu

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive, vyplnené v slovenskom jazyku. 

 

Doklady predkladané k žiadosti

 • platný cestovný doklad,
 • dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu žiadateľa,
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu,
 • doklad potvrdzujúci bezúhonnosť,  
 • doklad potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu, 
 • doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, 
 • iné doklady k žiadosti o udelenie prechodného pobytu ustanovené zákonom. 

Ak nie sú predložené všetky zákonom ustanovené doklady zastupiteľský úrad žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme. Výnimky pre prijatie neúplnej žiadosti ustanovuje zákon 

Doklady  predkladané k žiadosti podľa účelu pobytu:

trvalý pobyt na päť rokov
Word 20.0 kB, 14.7.2022, 149 stiahnutí
Stiahnuť
modrá karta
Word 15.2 kB, 14.7.2022, 103 stiahnutí
Stiahnuť
na základe priznania postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte
Word 114.7 kB, 14.7.2022, 95 stiahnutí
Stiahnuť
na základe priznania postavenia Slováka žijúceho v zahraničí
Word 40.0 kB, 14.7.2022, 103 stiahnutí
Stiahnuť
plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl
Word 40.6 kB, 14.7.2022, 91 stiahnutí
Stiahnuť
zlúčenie rodiny
Word 108.5 kB, 14.7.2022, 144 stiahnutí
Stiahnuť
výskum a vývoj
Word 43.3 kB, 14.7.2022, 114 stiahnutí
Stiahnuť
osobitná činnosť
Word 119.3 kB, 14.7.2022, 107 stiahnutí
Stiahnuť
štúdium
Word 98.3 kB, 14.7.2022, 163 stiahnutí
Stiahnuť
zamestnanie
Word 26.5 kB, 14.7.2022, 177 stiahnutí
Stiahnuť
podnikanie
Word 121.3 kB, 14.7.2022, 133 stiahnutí
Stiahnuť

Upozornenia k náležitostiam dokladov

Platnosť dokladov

Doklady predkladané k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní ku dňu podania žiadosti s výnimkou matričných dokladov. Dátum vystania dokladu uvedený na samotnom doklade, je smerodajný pre začatie plynutia 90 dňovej lehoty určenej pre platnosť dokladov.  

Overenie/opatrenie zahraničných dokumentov a podpisov

 • Doklady, ktoré sú potrebné v konaní a ktoré vydali orgány cudzích štátov, musia byť opatrené doložkou vyššieho overenia (APOSTILLOM). 
 • Doklady potrebné v konaní vydané v cudzom jazyku je cudzinec povinný predložiť v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii (overenie kópie dokladu sa vykonáva oprávnenou osobou na Slovensku alebo zastupiteľským úradom). 
 • Podpisy na predkladaných dokladoch, čestných vyhláseniach, splnomocneniach a nájomných zmluvách musia byť osvedčené (osvedčenie podpisov sa vykonáva oprávnenou osobou na Slovensku alebo zastupiteľským úradom).    

 

Úradný preklad dokladov

 • Cudzojazyčné doklady sa predkladajú s úradným prekladom do štátneho jazyka. Preklad dokladov vyhotovuje výlučne prekladateľ zapísaný v zozname súdnych prekladateľov a tlmočníkov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR  http://jaspi.justice.gov.sk.
 • Doklady môžu byť predložené tiež v českom jazyku, ak boli vydané alebo overené príslušnými orgánmi Českej republiky. Cudzojazyčné doklady  možno predložiť aj s úradným prekladom do českého jazyka. K úradnému prekladu do českého jazyka vykonanému v zahraničí cudzinec predloží potvrdenie Veľvyslanectva SR v Prahe o tom, že preklad vyhotovila oprávnená osoba. 
 • Preklady vyhotovené prekladateľmi v zahraničí (napr. v Rusku, Arménsku, alebo Azerbajdžane) sa neakceptujú.  
 • UPOZORNENIE: Osobné údaje žiadateľa uvedené v predkladaných dokladoch sa prekladajú tak, ako sú uvedené v cestovnom pase žiadateľa.  

 

Pohovor

Pri podaní žiadosti zastupiteľský úrad vykoná so žiadateľom o udelenie prechodného pobytu osobný pohovor, z ktorého sa vyhotoví záznam, podpísaný žiadateľom. V rámci osobného pohovoru žiadateľ písomne odpovedá aj na otázky v dotazníkoch. Ak žiadateľ neovláda štátny jazyk, môže si na vlastné náklady zabezpečiť tlmočníka, ktorý je povinný podpísať záznam. 

 

Rozhodnutie o žiadosti

Po prijatí úplnej žiadosti zastupiteľský úrad žiadosť spracuje a odošle na príslušný policajný útvar spravidla do 30 dní. 

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní odo dňa prijatia žiadosti policajným útvarom. 

V zákonom ustanovených prípadoch rozhodne policajný útvar o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 30 dní.

Policajný útvar zašle oznámenie o udelení pobytu, resp. rozhodnutie o prerušení či zastavení konania alebo výzvu na predloženie ďalších dokladov k žiadosti o prechodného pobytu zastupiteľskému úradu, ktorý o uvedenom informuje žiadateľa.