Vodičský preukaz

Aktualizované 01.04.2024
Publikované 27.05.2022

Žiadosť o vydanie vodičského preukazu môže podávať občan Slovenskej republiky, ktorému  bol v minulosti vydaný vodičský preukaz.

Odcudzenie vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Ruskej Federácii alebo na najbližšom útvare cudzineckej polície Ruskej Federácie. Žiadosť o vydanie vodičského preukazu môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Ruskej federácie alebo občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike.  

K žiadosti o vodičský preukaz žiadateľ predloží:

• platný doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz);

• platný vodičský preukaz v prípade výmeny vodičského preukazu;

• v prípade straty alebo odcudzenia doklad potvrdzujúci túto skutočnosť alebo čestné prehlásenie;

• doklad potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska;

• v prípade žiadateľov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sa vyžaduje doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v SR alebo príslušným zdravotným zariadením v zahraničí (opatrený predpísaným overením a úradným prekladom do slovenského jazyka);

• ak je žiadateľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, je povinný k žiadosti o výmenu alebo obnovu preukazu vydaného pred 19. januárom 2013 predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný v SR.

Správny poplatok za vydanie vodičského preukazu 22 eur sa uhrádza v mene euro, priamo do pokladne konzulárneho úseku. Lehota na vystavenie vodičského preukazu je 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na zastupiteľský úrad.