Podmienky vstupu

Obsah
  Aktualizované 21.02.2024
  Publikované 11.06.2022

  Podmienky vstupu

  Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

  Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii ruských orgánov. Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na ruskom veľvyslanectve:

  Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike
  Konzulárne oddelenie
  tel.: +421/2/544 14 994
  E-mail: konzulat.slovakia@mid.ru

   

  Cestovné doklady

  Slovenskí občania, držitelia cestovných pasov, potrebujú na vstup do Ruska vízum.

  O vízum možno požiadať na veľvyslanectve Ruskej federácie príslušnom podľa štátu pobytu občana SR. Získať ruské vízum na hraničnom priechode nie je možné.

   

  Platnosť cestovných dokladov

  Platnosť cestovného pasu občana SR, ktorý cestuje do Ruska, musí byť minimálne 6 mesiacov po ukončení platnosti víza a obsahovať aspoň dve voľné vízové strany.

   

  Upozornenie k vízam

  Platnosť udeleného víza a doba povoleného pobytu, nemusí automaticky zodpovedať údajom, ktoré občan uviedol vo svojej žiadosti o vízum.

  O dĺžke platnosti udeleného víza rozhoduje vydávajúci orgán. Po vydaní víza si treba dôsledne skontrolovať údaje na vízovej nálepke, osobitne údaj o platnosti víza a počte dní povoleného pobytu. V prípade akéhokoľvek nesúladu údajov na vízovej nálepke s údajmi v pase alebo v prípade, ak platnosť udeleného víza resp. počet dní povoleného pobytu nezodpovedá dĺžke plánovanej cesty, odporúčame ihneď konzultovať možnosť vydania nového víza s ruským veľvyslanectvom.

  Upozorňujeme občanov, že cudzinec podliehajúci vízovej povinnosti môže opustiť územie Ruska iba s platným vízom. Cudzinec musí pri výstupe z krajiny prejsť pasovou kontrolou najneskôr do polnoci v posledný deň platnosti víza resp. posledný deň povoleného pobytu. 

  Prekročenie doby pobytu hoci o 1 deň pohraničná služba neakceptuje a občanovi nebude umožnené nastúpiť na let. Veľvyslanectvo nemá možnosť vybaviť, aby občana bez platného víza pustili do lietadla, ani mu vo vlastnej kompetencii vystaviť potrebné vízum. 

  Ak občan prekročil povolenú dobu pobytu v Ruskej federácii, pracovník pasovej kontroly ho informuje o ďalšom postupe. Tento postup obvykle zahŕňa: Obrátiť sa na príslušnú pobočku Hlavného útvaru pre otázky migrácie Ministerstva vnútra Ruskej federácie (HÚOM MV RF) podľa miesta registrácie pobytu v Rusku so žiadosťou o vydanie tranzitného (výjazdného) víza. O vydaní/nevydaní víza rozhodne pracovník Hlavného útvaru pre otázky migrácie Ministerstva vnútra Ruskej federácie s ohľadom na  dôvody prekročenia povolenej doby pobytu. 

  Upozorňujeme, že HÚOM MV RF vo väčšine prípadov odmietne vydať výjazdné vízum, pokiaľ občana k prekročeniu doby pobytu neviedli zdravotné dôvody, ktoré doloží napr. potvrdením od lekára. Skutočnosť, že občan si „nevšimol“, že mu skončila platnosť víza, alebo mu bolo udelené vízum s kratšou dobou platnosti, ako sám žiadal, Hlavný útvar pre otázky migrácie Ministerstva vnútra Ruskej federácie neakceptuje ako relevantný dôvod. 

  Pracovník Hlavného útvaru pre otázky migrácie Ministerstva vnútra Ruskej federácie spíše so občanom zápisnicu (o porušení ustanovení  zák. č. 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации") a postúpi vec na ďalšie konanie miestne príslušnému administratívnemu súdu. Občan je informovaný o termíne súdneho pojednávania pracovníkom HÚOM MV RF. Občan môže vycestovať z Ruska až na základe vydaného víza alebo písomného rozhodnutia súdu o administratívnom vyhostení, ktoré nahrádza vízum.
  Prekročenie doby pobytu povolenej vízom je vždy spojené s finančnou pokutou a môže byť taktiež spojené s rozhodnutím o zákaze vstupu na územie Ruskej federácie. 

   

  Predĺženie víz na území Ruskej federácie

  Cudzincovi, ktorý sa už nachádza v Rusku, ruské orgány udelia nové vízum len pod podmienkou, že má povolený legálny a neprerušený pobyt v Rusku dlhší ako 90 dní.

  Výnimkou z uvedeného sú mimoriadne prípady súvisiace napr. s nutnosťou neodkladnej liečby, vážnou chorobou alebo úmrtím blízkeho príbuzného, ktorý žije v Rusku. Pokiaľ občan až po príchode do Ruska zistí, že platnosť jeho víza končí pred dátumom plánovaného návratu, odporúčame zmeniť si plánovaný odlet na dátum zodpovedajúci platnosti víza.

  Pri pasovej kontrole na vstupe do Ruskej federácie je občanovi vystavená tzv. migračná karta. Kartu je potrebné si uschovať a odovzdať pri odchode z Ruska. V prípade straty môže občan požiadať o vydanie novej karty na miestne príslušnej pobočke Hlavného útvaru pre otázky migrácie Ministerstva vnútra Ruskej federácie.

   

  Registrácia v mieste pobytu 

  Po príchode do Ruska podlieha pobyt občana SR oznamovacej povinnosti o mieste pobytu cudzinca po uplynutí 7 pracovných dní odo dňa vstupu do Ruskej federácie, ak je občan ubytovaný u súkromnej osoby.

  V prípade ubytovania v hoteli, podlieha pobyt cudzinca oznamovacej povinnosti najneskôr na nasledujúci pracovný deň po príchode cudzinca do miesta ubytovania. Ohlasovateľom o mieste pobytu cudzinca (registráciu príchodu do miesta pobytu) je ubytovacie zariadenie (na ďalší pracovný deň), v prípade ubytovania v súkromí oznamuje príchod cudzinca pozývajúca strana alebo vlastník nehnuteľnosti (do 7 pracovných dní odo dňa príchodu cudzinca do Ruska pri pobytoch).

  Ak nemôže oznámenie vykonať prijímajúca strana alebo vlastník nehnuteľnosti, môže oznámenie podať sám občan SR. 
  Oznámenie o príchode cudzinca na miesto pobytu možno podať na miestne príslušnej pobočke Úradu pre migračné záležitosti Ministerstva vnútra Ruskej federácie, na pošte, alebo v multifunkčnom centre. Za účelom oznámenia príchodu cudzinca migračnému orgánu predkladá občan SR oznamovateľovi cestovný doklad a migračnú kartu. Po vykonaní oznámenia oznamovateľ odovzdá občanovi SR príslušnú časť oznamovacieho formulára, ktorá je dokladom o splnení oznamovacej povinnosti. Zodpovednosť za splnenie oznamovacej povinnosti má prijímajúca strana alebo ubytovateľ.

   

  Elektronické vízum

  Od 1. augusta 2023 môžu občania SR získať jednovstupové elektronické vízum do Ruskej federácie za účelom súkromnej návštevy, služobnej cesty, turistiky, alebo účasti na vedeckých, kultúrnych, spoločensko-politických, ekonomických či športových podujatiach.

  Platnosť víza je 60 dní odo dňa udelenia s povolenou dobou pobytu najviac 16 dní odo dňa vstupu na území Ruska.

  Elektronické víza platia pre vstup a výstup z Ruska leteckou, pozemnou a vodnou dopravou, ako aj bez použitia dopravných prostriedkov, len cez určené hraničné priechody.

   

  Overte si informácie

  Aktuálne podmienky vstupu do Ruskej federácie odporúčame overiť na stránke ruského veľvyslanectva v Bratislave.