Cestovný pas

Aktualizované 01.04.2024
Publikované 27.05.2022

Vydanie cestovného pasu a náhradného cestovného dokladu

 

Cestovný pas

Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo trvale žijú na území Ruskej federácie.

K žiadosti treba predložiť platný doklad totožnosti (napr. doterajší cestovný pas).

Ak žiadateľ tento doklad nemá, alebo je neplatný, predloží:

• platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (jeho platnosť je 6 mesiacov od dátumu vydania);

• slovenský rodný list;

• príslušný doklad, ak sa zmenili osobné údaje žiadateľa (sobášny list Slovenskej republiky, právoplatné rozhodnutie o rozvode, príp. iné rozhodnutie) ;

• neplatný doklad totožnosti Slovenskej republiky.

Žiadateľ vždy predloží pri podaní žiadosti na kontrolu aj predchádzajúci cestovný pas, ak mu bol vydaný, a to aj v prípade, že tento doklad je už neplatný.

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca. Osobná prítomnosť zákonného zástupcu i dieťaťa pri podaní žiadosti je nevyhnutná. 

Zákonný zástupca k žiadosti o cestovný pas pre dieťa predloží:

• cestovný pas dieťaťa, ak je jeho držiteľom (aj v prípade, ak je už neplatný);

• slovenský rodný list dieťaťa;

• platný slovenský doklad totožnosti zákonného zástupcu (rodiča);

• ak zákonným zástupcom je osvojiteľ, poručník, opatrovník, tento predloží právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti;

• ak zákonný zástupca nie je občan Slovenskej republiky, predloží k žiadosti doklad      o štátnom občianstve dieťaťa.

Slovenský občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov a osoby, u ktorých to fyzicky nie je možné.

Pri podaní žiadosti občana staršieho ako 15 rokov a mladšieho ako 18 rokov musí byť prítomný aj jeho zákonný zástupca. 

Cestovný pas sa vydáva s platnosťou:

• občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov – 10 rokov;

• občanovi mladšiemu ako 16 rokov – 5 rokov;

• občanovi mladšiemu ako 6 rokov – 2 roky;

• občanovi, ktorému nie je dočasne možné nasnímať odtlačky prstov – 1 rok.

Lehota na vystavenie cestovného pasu je 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na zastupiteľský úrad.

 

Správne poplatky  
Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 60 eur
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 22 eur
Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 14 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 45 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 14 eur

Správne poplatky sa uhrádzajú v mene euro, platí sa priamo do pokladne konzulárneho úseku. 

 

Zápis dieťaťa do cestovného pasu

Zápis údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča sa od 27. júna 2012 nevykonáva. Každý občan Slovenskej republiky je pri cestovaní do zahraničia bez ohľadu na vek povinný mať svoj vlastný cestovný doklad.

 

Strata/odcudzenie cestovného pasu

Odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, náhradného cestovného dokladu) je nevyhnutné nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Ruskej federácii. Občan SR ohlási stratu a odcudzenie dokladu aj na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve.

 

Náhradný cestovný doklad

O vydanie náhradného cestovného dokladu možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v prípade straty alebo krádeže cestovného pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie ruskej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 14 eur. Pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov ide o poplatok 30 eur.

Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky.

O vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. O náhradný cestovný doklad môže požiadať i občan členského štátu EÚ, ktorého krajina nemá v Ruskej federácii svoj zastupiteľský úrad.