Čo je kultúrna diplomacia

Aktualizované 26.01.2023
Publikované 19.07.2022

Kultúrna diplomacia je neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky a je jedným z nástrojov presadzovania záujmov štátu. V porovnaní s klasickou diplomaciou je jej špecifickým atribútom zameranie sa na komunikáciu so zahraničnou verejnosťou prostredníctvom kultúry a umenia s cieľom napomáhať pozitívnemu vnímaniu Slovenska, a tak prispievať k rozvoju jeho atraktivity a dôveryhodnosti vo svete.

Gestorom prezentácie slovenskej kultúry a umenia v zahraničí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je Odbor kultúrnej diplomacie. Medzi hlavné aktivity ministerstva v danej oblasti patrí predovšetkým:

 

Okrem rozvoja  a podpory prezentácie kultúry a umenia Slovenskej republiky v zahraničí patrí do širšej agendy Odboru kultúrnej diplomacie aj:

  • rozvoj medzinárodnej spolupráce a bilaterálnych vzťahov v oblasti školstva, vedy, výskumu a športu z hľadiska napĺňania zahraničnopolitických záujmov a priorít Slovenskej republiky a napomáhanie vytváraniu zmluvno-právneho rámca v tejto oblasti,
  • kooperácia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti podpory rozvoja jej medzinárodnej spolupráce, vrátane spoluúčasti na tvorbe a zabezpečení realizácie štipendijnej politiky Slovenskej republiky,
  • gestorstvo práce Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru a Zmiešanej slovensko-rakúskej komisie pre oblasť kultúry, vzdelávania a vedy,
  • spolupráca pri procesoch udeľovania štátnych a vládnych vyznamenaní pre Slovákov žijúcich v zahraničí alebo pre občanov iných krajín,
  • spolupráca pri výkone štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v kooperácii s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a spolupráca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, realizovaná najmä prostredníctvom zastupiteľských úradov, konzulárnych úradov a slovenských inštitútov v zahraničí.

Potvrdením trendu výraznej podpory a angažovanosti v oblasti rozvoja kultúrnej diplomacie zo strany Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky bolo prijatie Koncepcie postupu ministerstva v oblasti prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí na roky 2020 - 2024 v roku 2020. Koncepcia sa realizuje v úzkej spolupráci so zastupiteľskými úradmi a slovenskými inštitútmi v zahraničí. Spočíva na dlhodobom plánovaní veľkých vlajkových projektov a tiež multižánrových Týždňov Slovenska v určenýchprioritných krajinách. Cieľom je oslovovať širokú verejnosť v lokálne známych a obľúbených priestoroch, ktoré navštevuje domáce publikum, a to nielen v metropolách, ale aj v regiónoch jednotlivých krajín.

 

Spolupráca s Ministerstvom kultúry SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky spolupracuje v oblasti kultúrnej diplomacie s partnerskými rezortmi a ich inštitúciami v priamej pôsobnosti, najmä však s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Základom dokumentom pre vzájomnú spoluprácu je Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky o spolupráci pri zabezpečovaní úloh kultúrnej diplomacie a prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí podpísaná v roku 2009.

 

Spolupráca s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Dôležitou súčasťou výkonu štátnej a zahraničnej politiky Slovenskej republiky je budovanie vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí so strategickým cieľom budovať vzájomné vzťahy a spoluprácu a vytvárať podmienky pre zachovanie ich jazykovej, kultúrnej a národnej identity.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri zabezpečovaní tejto agendy úzko spolupracuje s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Základom dokumentom pre vzájomnú spoluprácu je Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní tvorby a výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a finančnom zabezpečení činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je taktiež predsedom a štátna tajomníčka podpredsedníčkou Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky. 

Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní tvorby a výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o finančnom zabezpečení činnosti úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2023
Word 23.0 kB, 2.2.2023, 51 stiahnutí
Stiahnuť
Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní tvorby a výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o finančnom zabezpečení činnosti úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2022
PDF 487.4 kB, 2.2.2023, 118 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok k Dohode o spolupráci pri zabezpečovaní tvorby a výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí
PDF 284.9 kB, 2.2.2023, 110 stiahnutí
Stiahnuť