Víza pre cudzincov na vstup do SR

Víza pre cudzincov na vstup do SR

Obsah
  Aktualizované 12.04.2024
  Publikované 04.02.2023

  Čo je Schengen

  Schengenský priestor je časť územia Európy, v ktorom môžu osoby voľne prekračovať hranice na ktoromkoľvek mieste členských štátov bez toho, aby boli podrobené hraničnej a colnej kontrole. Vnútorné hranice sú zrušené, ale pre ochranu bezpečnosti členských štátov je posilnená kontrola na vonkajších hraniciach. Cieľom spoločných pravidiel kontrol a účinného dohľadu na vonkajších hraniciach je zamedzenie nelegálneho prisťahovalectva, pašovania drog a iných protizákonných aktivít. Členské štáty Schengenu majú tiež spoločný postup pri uplatňovaní vízovej politiky.

  Členské štáty Schengenu

  Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taliansko.

  Viac o schengenskom priestore na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

  členské krajiny Schengenu
  krajiny, ktoré nepatria do Schengenského priestoru
  Aktualizované 12.04.2024
  Publikované 30.05.2022

  Čo je vízum?

  Vízum je povolenie oprávňujúce cudzinca prechádzať alebo sa zdržiavať v schengenskom priestore alebo na území niektorých štátov schengenského priestoru po dobu jeho platnosti. Vízum sa udeľuje vo forme vízovej nálepky. Víza vydávajú zastupiteľské úrady v zahraničí alebo vo výnimočných prípadoch príslušný policajný útvar na hraničnom priechode. 

   

  Potrebujete vízum na vstup do Schengenu? 

  Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza na vstup na územie členských štátov pri pobytoch, ktorých dĺžka nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, je uvedený v nariadení (EÚ) 2018/1806. 

  Jednotlivé členské štáty môžu na základe bilaterálnych dohôd s tretími štátmi oslobodiť od vízovej povinnosti držiteľov diplomatických a služobných pasov.

  Zoznam krajín, ktorých občania nepodliehajú vízovej povinnosti pri vstupe na územie SR

  Ďalšie informácie o vízovej povinnosti a existujúcich výnimkách

  V prípade, ak dĺžka plánovaného pobytu cudzinca v SR presiahne 90 dní, je potrebné požiadať o povolenie na pobyt alebo o národné vízum podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   

  Kde si môžete podať žiadosť o vízum?

  Žiadosť o schengenské vízum je potrebné podať na zastupiteľskom úrade členského štátu, ktorý je hlavným cieľom cesty. Ak cesta(y) zahŕňa(jú) viac ako jeden členský štát, štátom príslušným na prijatie žiadosti je štát, ktorý je hlavným cieľom cesty z hľadiska dĺžky a účelu pobytu. Ak nie je možné určiť hlavný cieľ cesty, je príslušným štátom ten členský štát, ktorého hranice žiadateľ pri vstupe do schengenského priestoru prekročí ako prvé. 

  Zoznam zastupiteľských úradov Slovenskej republiky

  Žiadosť o vízum na sa podáva na miestne príslušnom zastupiteľskom úrade. V prípade, ak má cudzinec povolený pobyt v tretej krajine (inej ako je krajina jeho štátnej príslušnosti), môže si podať žiadosť o vízum na zastupiteľskom úrade príslušnom pre krajinu jeho súčasného bydliska.

  Okrem podania žiadosti priamo na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky môže cudzinec podať žiadosť o schengenské vízum aj vo vízovom centre, ak v krajine pobytu cudzinca Slovenská republika spolupracuje pri zbere žiadostí o víza s externým poskytovateľom služieb.

  Zoznam vízových centier Slovenskej republiky v zahraničí

  Ak Slovenská republika uzatvorila s iným členským štátom dohodu o zastúpení pri vydávaní víz, môže cudzinec požiadať o schengenské vízum aj na zastupiteľskom úrade daného členského štátu v krajine pobytu žiadateľa, prípadne vo vízovom centre tohto členského štátu.

  Zastupovanie Slovenskej republiky pri udeľovaní schengenských víz

  Možnosť požiadať o vízum na zastupiteľskom úrade iného členského štátu alebo vo vízovom centre sa netýka národných víz. O národné vízum je potrebné požiadať výlučne na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

   

  Aký typ víza potrebujem?

  Typ víza, ktorý potrebujete, závisí od dĺžky a účelu vašej cesty. Vízum sa udelí na jeden, dva alebo viac vstupov. O dĺžke platnosti, dobe pobytu a počtu vstupov rozhodne zastupiteľský úrad v zmysle schengenských predpisov.

   

  Letiskové tranzitné vízum (A vízum)

  Za normálnych okolností môžete počas zastávky alebo transferu medzi dvoma etapami medzinárodného letu zotrvať v medzinárodnej tranzitnej zóne na letisku bez víz. V závislosti od štátnej príslušnosti podliehajú niektoré kategórie cudzincov vízovej povinnosti, aj keď neopúšťajú medzinárodnú tranzitnú zónu letiska. Letiskové tranzitné víza oprávňujú iba na prechod cez medzinárodné tranzitné priestory letísk.

   

  Jednotné schengenské vízum (C vízum)

  Členské štáty Schengenu udeľujú vo všeobecnosti jednotné schengenské víza platné na území všetkých schengenských štátov. Toto vízum umožňuje vstúpiť na územie schengenských krajín na pobyt alebo viac pobytov, ktorých trvanie v súhrne nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, čo zahŕňa posúdenie obdobia 180 dní predchádzajúcich každému jednotlivému dňu pobytu. Maximálna dĺžka platnosti schengenského víza je 5 rokov.

  V určitých prípadoch však môže byť vydané vízum s obmedzenou územnou platnosťou platné len na území členského štátu, ktorý vízum vydal, alebo na území len niektorých členských štátov. Údaje o územnej platnosti víza, dobe platnosti víza, počte dní povoleného pobytu a počte povolených vstupov sú vyznačené na vízovej nálepke. 

   

  Národné vízum (D vízum)

  Národné vízum sa udeľuje na pobyt v Slovenskej republike v trvaní viac ako 90 dní a môže byť udelené v nasledovných prípadoch:

  • a) ak je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike;
  • b) ak je žiadateľ starší ako 15 rokov prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole  v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne; 
  • c) ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv;
  • d) ak je to v záujme Slovenskej republiky;
  • e) rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. 

  Národné vízum oprávňuje držiteľa na pobyt v Slovenskej republike po dobu jeho platnosti a zároveň na pobyt v iných schengenských štátoch v trvaní najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Maximálna dĺžka platnosti národného víza je 1 rok.

  Poznámka
  Ak plánovaný pobyt cudzinca v Slovenskej republike presiahne 90 dní a nie sú splnené podmienky pre udelenie národné víza, je potrebné požiadať o povolenie na pobyt.
   

  Bližšie informácie o národných vízach a podmienkach podania žiadosti

   

  Aké sú podmienky pre udelenie schengenského víza?

  Vydávanie schengenských víz upravuje predovšetkým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), ako aj bilaterálne dohody medzi Európskou úniou a tretími krajinami o zjednodušení vydávania víz. 

  Pre získanie aktuálnych a podrobných informácií o podmienkach podania žiadosti o schengenské vízum je potrebné kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad. Nižšie uvedené informácie majú všeobecný charakter a nemusia obsahovať všetky požiadavky platné pre dané teritórium. Rozsah dokladov predkladaných k žiadosti o vízum sa môže v jednotlivých štátov líšiť v závislosti od miestnych podmienok a pravidiel dohodnutých v rámci miestnej schengenskej spolupráce členských štátov.

  Na rodinných príslušníkov občanov Únie sa vzťahujú osobitné podmienky pre podanie žiadosti a udelenie víza.

  Bližšie informácie o tom, kto je pre účely zákona a pre účely vydania víza považovaný za rodinného príslušníka občana Únie, a aké sú podmienky pre prijatie žiadosti a udelenie víza

   

  Kedy mám požiadať o schengenské vízum a aké sú lehoty pre rozhodnutie o žiadosti?

  Žiadosť o schengenské vízum by ste mali podať čo najskôr, nie však skôr ako 6 mesiacov pred plánovanou cestou a spravidla najneskôr 15 kalendárnych dní pred plánovanou cestou.

  Lehota pre rozhodnutie o žiadosti o schengenské vízum je totiž 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti. Vo výnimočných prípadoch, ak sa vyžaduje predloženie dodatočných dokladov alebo je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti, môže byť lehota predĺžená. Nesmie však presiahnuť 45 kalendárnych dní. 

  Rodinným príslušníkom občanov štátov, s ktorými Európska únia uzatvorila  dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz je lehota na rozhodnutie o žiadosti skrátená na  najviac 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti o vízum.

  Rodinným príslušníkov občanov Únie sa víza udelia čo najskôr a na základe zrýchleného postupu, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti o vízum.

   

  Bilaterálne dohody medzi Európskou úniou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz

  Albánsko*, ArménskoAzerbajdžanBielorusko (uplatňovanie čiastočne pozastavené od 12.11.2021), Bosna a Hercegovina*, Čierna Hora*, Gruzínsko*, KapverdySeverné Macedónsko*, Moldavsko*, Rusko (uplatňovanie pozastavené od 12.9.2022), Srbsko*, Ukrajina*

  *Vízová povinnosť sa nevzťahuje na držiteľov biometrických pasov.

  V prípade žiadosti o vízum občanov vyššie uvedených štátov môže byť doba spracovania žiadosti o vízum vo výnimočných prípadoch predĺžená najviac na 30 dní. 

  Žiadateľ nesie zodpovednosť za včasné podanie žiadosti o vízum. Zastupiteľské úrady spracúvajú žiadosti v čo najkratšej lehote. Pri podaní žiadosti je však potrebné mať na zreteli, že žiadosť o schengenské vízum môže podliehať predchádzajúcej konzultácii s ústrednými orgánmi iných členských štátov. Konzultačná lehota pre poskytnutie odpovede členským štátom je sedem kalendárnych dní. 

  Tretie krajiny, v prípade ktorých sa na ich štátnych príslušníkov alebo na určité kategórie týchto štátnych príslušníkov vzťahuje povinnosť predchádzajúcej konzultácie

   

  Aké doklady je potrebné predložiť k žiadosti o schengenské vízum?

  Vo všeobecnosti žiadateľ pri podávaní žiadosti:

  1. Predloží formulár žiadosti

  Žiadosť musí úplne vyplnená a podpísaná žiadateľom, v prípade zastupovania maloletej alebo právne nespôsobilej osoby musí byť žiadosť podpísaná zákonným zástupcom, ktorý priloží kópiu dokladu osvedčujúceho, že sa jedná o zákonného zástupcu žiadateľa.

  Formuláre žiadosti o víza

  Žiadateľ môže taktiež využiť možnosť vyplniť žiadosť o vízum v aplikácii elektronickej žiadosti o vízum. Elektronicky vyplnený formulár žiadosti o vízum je následne žiadateľovi doručený vo formáte .pdf na jeho e-mailovú adresu. 

  Pozn: Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade môže byť podmienené vyplnením elektronickej žiadosti o vízum. Bližšie informácie poskytne príslušný zastupiteľský úrad.

  2. Predloží platný cestovný doklad, platný po dobu najmenej troch mesiacov po skončení platnosti požadovaného víza a predpokladanom dátume odchodu zo schengenského priestoru, ktorý obsahuje najmenej dve prázdne stránky a bol vydaný nie viac ako pred desiatimi rokmi. 

  3. Predloží farebnú fotografiu tváre pasového formátu (1ks), zodpovedajúcu požiadavkám ICAO, na svetlom pozadí.

  4. V prípade potreby umožní odobratie svojich odtlačkov prstov

  Odtlačky prstov desiatich prstov žiadateľa sa snímajú raz za 59 mesiacov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

  Aj keď žiadateľ v minulosti odtlačky odovzdal, jeho žiadateľa sa musia zosnímať opakovane v prípade:

  • pochybností o totožnosti žiadateľa; 
  • ak nie je možné odtlačky získať z predchádzajúcej žiadosti o vízum nachádzajúcej sa vo vízovom informačnom systéme;
  • ak nízka kvalita v minulosti zosnímaných odtlačkov prstov uložených vo vízovom informačnom systéme neumožňuje ich použitie v novej žiadosti.

  Od povinnosti podrobiť sa zosnímaniu odtlačkov prstov rúk sú oslobodené nasledovné kategórie osôb:

  a) deti mladšie ako 12 rokov; 

  b) osoby, ktorým je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov; 

  c) hlavy štátov alebo predsedovia vlád a členovia národných vlád sprevádzaní manželkami alebo manželmi, a členovia ich oficiálnej delegácie, ak sú na oficiálny účel pozvaní vládou členského štátu alebo medzinárodnými organizáciami.

  5. Poskytne sprievodné doklady

  6. Podľa potreby predloží doklad o cestovnom zdravotnom poistení.

  Poistenie musí pokrývať celú dobu pobytu alebo prvú plánovanú cestu, platné pre všetky krajiny schengenského priestoru. Musí zahŕňať všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s repatriáciou zo zdravotných dôvodov, z dôvodov naliehavého lekárskeho ošetrenia, naliehavej nemocničnej liečby alebo úmrtia žiadateľa. Požadované minimálne poistné krytie je 30 000 eur.

   

  Žiadosť o vízum a ochrana osobných údajov

  V žiadosti o vízum uvádzate Vaše osobné údaje, prípadne osobné údaje aj iných osôb (napríklad osoby, ktorá je pozývateľom, či osobné údaje rodinného príslušníka). Nižšie v priložených dokumentoch si môžete prečítať informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v žiadosti o vízum ministerstvom a tiež to, ako si je možné uplatniť vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov vo vízovom informačnom systéme.

  Informácia o spracúvaní osobných údajov v žiadosti o vízum

  Práva dotknutej osoby vo Vízovom informačnom systéme

   

  Aký je poplatok za podanie a spracovanie žiadosti o vízum?

  Výšku poplatku za vízum upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v položke 240 sadzobníka správnych poplatkov.

  Typ víza Účtované poplatky
  Žiadosť o udelenie schengenského víza 80 eur
  Žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku do 6 rokov 0 eur
  Žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 rokov do 12 rokov 40 eur
  Žiadosť o udelenie schengenského víza pre štátnych príslušníkov tretích krajín, s ktorými sú uzatvorené dohody medzi Európskou úniou o zjednodušení vydávania víz* *Vízová povinnosť sa nevzťahuje na držiteľov biometrických pasov. 35 eur
  Žiadosť o udelenie schengenského víza do 3 alebo 2* dní pre štátnych príslušníkov Ukrajiny** a Bieloruska. * V závislosti od podmienok upravených zmluvou. **Vízová povinnosť sa nevzťahuje na držiteľov biometrických pasov. 70 eur
  Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky alebo v záujme Slovenskej republiky 35 eur
  Žiadosť o udelenie národného víza v súvislosti s podaním žiadosti o pobyt v Slovenskej republike 60 eur
  Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike 10 eur

   

  Výška poplatku za vízum nezávisí od dĺžky platnosti požadovaného víza. 

  Poplatky sa uhrádzajú vo voľne zameniteľnej mene alebo v národnej mene tretej krajiny, v ktorej bola žiadosť podaná podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň prechádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa vízový poplatok vyberá.

  Bližšie informácie o mene a akceptovaných spôsoboch úhrady poplatku poskytne zastupiteľský úrad.

  Žiadateľ uhradí správny poplatok za spracovanie žiadosti o vízum, nie za udelenie víza. V prípade zamietnutia žiadosti o vízum sa žiadateľovi správny poplatok nevracia. 

   

  Servisný poplatok vízového centra

  Pri podaní žiadosti vo vízovom centre žiadateľ okrem správneho poplatku uhradí aj poplatok za služby poskytnuté pri prijatí žiadosti o vízum vo vízovom centre. Výška servisného poplatku závisí od krajiny, v ktorej sa žiadosť podáva a je upravená zmluvou medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a externým poskytovateľom služieb. V prípade, ak žiadateľ podáva žiadosť o vízum vydané iným členským štátom v zastúpení Slovenskej republiky vo vízovom centre iného členského štátu, výška servisného poplatku môže byť odlišná.

   

  Ktorí žiadatelia sú oslobodení od poplatku za schengenské vízum

  V súlade s platnými predpismi sú určité kategórie žiadateľov oslobodené od poplatku za vízum

   

  Najčastejšie otázky

  Je potrebná rezervácia termínu pre podanie žiadosti o vízum?

  Zastupiteľské úrady alebo vízové centrá môžu vyžadovať, aby si žiadateľ rezervoval termín pre podanie žiadosti. Bližšie informácie poskytne žiadateľovi príslušný zastupiteľský úrad.

   

  Musím žiadosť o vízum podať osobne ?

  Žiadosť o vízum sa podáva osobne na zastupiteľskom úrade alebo vo vízovom centre. Za maloleté osoby podáva žiadosť o vízum zákonný zástupca. Uvedené nemá vplyv na potrebu osobnej prítomnosti maloletého žiadateľa pri podaní žiadosti, najmä v prípade ak sa na neho vzťahuje povinnosť odovzdať odtlačky prstov. 

  V určitých prípadoch môžete byť oslobodený od osobnej prítomnosti pri podávaní žiadosti o vízum. Bližšie informácie vám poskytne príslušný zastupiteľský úrad.

  Žiadosť o vízum môže podať za žiadateľa aj profesijné, kultúrne, športové alebo vzdelávacie združenie alebo inštitúcia v mene svojich členov, alebo akreditovaný sprostredkovateľský subjekt. Informáciu o sprostredkovateľských subjektoch akreditovaných pri zastupiteľskom úrade vám poskytne príslušný zastupiteľský úrad.

   

  Môžem požiadať o víza na slovenskom zastupiteľskom úrade, ak chcem navštíviť iné schengenské štáty?

  Pre prijatie žiadosti o vízum je vždy príslušný zastupiteľský úrad toho členského štátu, ktorý je hlavným cieľom vášho pobytu.

  Ak plánujete navštíviť súčasne viaceré schengenské štáty, alebo ak počas obdobia dvoch mesiacov plánujete uskutočniť viacero samostatných návštev, zastupiteľský úrad Slovenskej republiky je príslušný spracovať vašu žiadosť o vízum v prípade, ak je Slovensko hlavným cieľom vášho pobytu alebo strávite na jeho území najdlhší čas. Ak nie je možné určiť hlavný cieľ pobytu, je zastupiteľský úrad Slovenskej republiky príslušný prijať vašu žiadosť, ak je Slovensko krajinou vášho prvého vstupu so schengenského priestoru.

  Môžem požiadať o schengenské vízum, ak som počas posledných 180 dní už strávil v schengenskom priestore nejaký čas?

  Schengenské vízum vám umožňuje vstúpiť na územie schengenských krajín na pobyt alebo viac pobytov, ktorých trvanie nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, čo zahŕňa posúdenie obdobia 180 dní predchádzajúcich každému jednotlivému dňu pobytu.

  Ak ste v predchádzajúcom období 180 dní navštívili schengenský priestor a chcete zistiť, koľko dní môžete v schengenskom priestore stráviť pri nasledujúcej plánovanej ceste, schengenská kalkulačka vám pomôže preveriť si legálnosť vašich minulých ako aj budúcich pobytov v schengenskom priestore a vypočíta, koľko dní môžete ešte v schengenskom priestore stráviť pri nasledujúcej návšteve, alebo kedy môžete opätovne vstúpiť do schengenského priestoru po tom, čo ste tam strávili 90 dní.  

   

  Dostanem pri podaní žiadosti o schengenské vízum do pasu pečiatku?

  Do dňa úplného sprevádzkovania vízového informačného systému vo všetkých regiónoch označovali pri prijatí žiadosti zastupiteľské úrady pasy tzv. pečiatkou prípustnosti. Pečiatka uvádzala názov schengenského štátu, ktorý spracúval žiadosť o vízum, dátum prijatia žiadosti, názov úradu a typ požadovaného víza.  Pečiatka nemá právne účinky a v prípade udelenia víza sa prekryla vízovou nálepkou. Diplomatické a služobné pasy sa pečiatkou neoznačovali. V súčasnosti zastupiteľské úrady Slovenskej republiky pečiatkou prípustnosti pasy neoznačujú.

   

  Vzťahuje sa na mňa povinnosť predchádzajúcej konzultácie členských štátov?

  Podľa článku 22 vízového kódexu môže členský štát požadovať, aby sa ústredné orgány iných členských štátov obrátili na jeho ústredné orgány pri posudzovaní žiadostí o víza podaných štátnymi príslušníkmi určitých tretích krajín alebo určitými kategóriami týchto štátnych príslušníkov. Takéto konzultácie sa nevyžadujú pri žiadostiach o letiskové tranzitné víza. 

  Zoznam tretích krajín a určitých kategórií osôb, ktorých sa týka predchádzajúca konzultácia

  Zaradenie tretej krajiny do zoznamu znamená, že aspoň jeden z členských štátov túto predchádzajúcu konzultáciu požaduje.

   

  Čo sa stane, ak je moja žiadosť o schengenské vízum zamietnutá alebo bolo moje vízum zrušené alebo odvolané?

  V prípade zamietnutia žiadosti o vízum, ako aj v prípade zrušenia alebo odvolania udeleného víza, žiadateľ dostane štandardný formulár pre oznámenie a odôvodnenie zamietnutia víza s poučením o ďalšom možnom postupe.

   

  Môžem sa odvolať proti zamietnutiu, zrušeniu alebo odvolaniu víza?

  Ak bola vaša žiadosť o vízum zamietnutá, máte právo podať voči rozhodnutiu o zamietnutí víza odvolanie. Informácie o možnostiach odvolania sa voči rozhodnutiu o neudelení víza sú súčasťou štandardného formulára pre oznámenie a odôvodnenie zamietnutia víza.

  Dotknutá osoba môže proti rozhodnutiu o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víza podať odvolanie podľa vnútroštátneho práva Slovenskej republiky (zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, ktorý rozhodnutie vydal, a to v lehote 15 dní odo dňa prevzatia tohto rozhodnutia, ak ide o rodinného príslušníka občana Únie, v lehote 30 dní od prevzatia tohto rozhodnutia. Odvolanie musí obsahovať údaje o tom, kto ho podáva, v čom vidí nesprávnosť rozhodnutia a jeho rozpor s právnymi predpismi. Odvolanie sa podáva v slovenskom jazyku, v opačnom prípade musí byť priložený úradný preklad do slovenského jazyka.

  Dotknutá osoba je povinná zaplatiť pri podaní odvolania na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky správny poplatok podľa položky 240 písm. e) sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 80 EUR (v prepočte na príslušnú menu). V prípade, že správny poplatok nebude uhradený, zastupiteľský úrad Slovenskej republiky konanie zastaví podľa § 9 citovaného zákona. Zastupiteľský úrad uhradený poplatok vráti, ak sa odvolaniu vyhovie.

  Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víza, ktoré vydal zastupiteľský úrad sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, to neplatí ak ide o rodinného príslušníka občana Únie. Rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víza je preskúmateľné súdom.

   

  Je moje vízum platné výhradne pre Slovenskú republiku?

  Územná platnosť víza je uvedená vo vízovej nálepke v riadku „Platné pre/Valid for“. Vízum môže byť udelené s platnosťou pre všetky členské štáty Schengenu. V takomto prípade je na vízovej nálepke uvedené „Platí pre: Schengenské štáty“ a držiteľ takéhoto víza sa môže voľne pohybovať po celom priestore Schengenu v rámci časovej platnosti víza a stanovenej doby pobytu. Ak je územná platnosť obmedzená, vo vízovej nálepke bude vyznačené napríklad: „Platí pre: SK“ (To znamená, že vízum je platné len pre územie Slovenskej republiky.) alebo napríklad „Schengenské štáty – GR“ (to znamená, že vízum je platné pre všetky schengenské štáty okrem Grécka).

   

  Môžem cestovať aj mimo schengenského priestoru a následne doň opäť vstúpiť?

  Krátkodobé schengenské vízum môže byť udelené na jeden alebo viac vstupov. Ak ste držiteľom víza na jeden vstup a z územia Schengenu ste vystúpili, vaše vízum už nie je platné pre opätovný vstup do Schengenu. Vízum na viac vstupov vás oprávňuje na viacnásobný vstup a výstup zo schengenského priestoru v rámci platnosti víza a doby povoleného pobytu.

   

  Môžem so schengenským vízom udeleným slovenským zastupiteľským úradom pricestovať na Slovensko cez letisko, ktoré sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky?

  Áno. S platným schengenským vízom môžete vstúpiť cez ktorýkoľvek hraničný priechod, resp. letisko v rámci schengenského priestoru.

   

  Mám v pase platné schengenské vízum. Môže mi byť odopretý vstup na Slovensko?

  Udelené schengenské vízum nezaručuje žiadateľovi automatické právo na vstup do schengenského priestoru a žiadateľ sa musí podrobiť hraničnej kontrolu pri prechode vonkajšej hranice schengenského priestoru.

  Na hraničnom priechode môže byť držiteľ víza vyzvaný na predloženie dokladov potvrdzujúcich účel a podmienky plánovaného pobytu žiadateľa, dostatok finančných prostriedkov na pokrytie pobytu, na návrat domov alebo na tranzit do tretej krajiny, ktorá ho zaručene prijme, alebo že je schopný nadobudnúť takéto prostriedky zákonným spôsobom.  

  V určitých prípadoch môže byť výsledkom týchto kontrol, že držiteľovi víza je zamietnutý vstup na Slovensko alebo schengenského priestoru.

   

  Upozornenie
  Je potrebné dodržať dĺžku pobytu povolenú vízom. Zneužitie alebo dlhší pobyt môžu viesť k vášmu administratívnemu vyhosteniu alebo zákazu vstupu počas určitého obdobia.

  Schengenské vízum vám umožňuje vstúpiť na územie schengenských krajín na pobyt alebo viac pobytov, ktorých trvanie v súhrne nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, čo zahŕňa posúdenie obdobia 180 dní predchádzajúcich každému jednotlivému dňu pobytu. Ak ste už strávili v schengenskom priestore 90 dní v rámci aktuálneho 180-dňového obdobia, môže vám byť vstup odopretý.

   

  Môžem si predĺžiť schengenské vízum v Slovenskej republike?

  Výnimočne je možné predĺžiť krátkodobé vízum do 90 dní v rámci obdobia 180 dní. Vízum môže predĺžiť príslušný útvar Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ak cudzinec nemôže vycestovať z územia Slovenskej republiky z dôvodu živelnej pohromy, humanitárneho dôvodu alebo z vážneho osobného dôvodu. Ostatné prípady (turistika, návšteva rodiny a pod.) nie sú dôvodom na predĺženie víza.

   

  Čo musím urobiť po svojom príchode na Slovensko?

  Cudzinec, ktorému bolo udelené vízum ako aj cudzinec, ktorý pri vstupe nepodlieha vízovej povinnosti, je povinný do troch pracovných dní od vstupu hlásiť policajnému útvaru začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu. Občan Únie alebo zvýhodnený cudzinec musí túto povinnosť splniť do desiatich pracovných dní od vstupu. Ak je cudzinec ubytovaný v hoteli alebo v inom ubytovacom zariadení, túto povinnosť preberá ubytovateľ.

   

  Osobné údaje žiadateľa v Schengenskom informačnom systéme

  V zmysle §69c zákona 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore má žiadateľ právo písomne požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o poskytnutie informácie, aké jeho osobné údaje sú spracúvané v Schengenskom informačnom systéme. 

   

  Kontaktné údaje: 

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

  Prezídium Policajného zboru 

  Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce 

  Národná ústredňa SIRENE, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

  Rovnako, v zmysle § 69c zákona o Policajnom zbore, má žiadateľ právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme, a to na základe písomnej žiadosti o opravu alebo písomnej žiadosti o likvidáciu.   Back To Top