Úmrtie v zahraničí

Aktualizované 02.01.2023
Publikované 06.09.2022

Rezervácia termínu je nevyhnutná

Elektronická žiadosť o zápis o úmrtia a rezervácia termínu

 

Vybavenie matričného dokladu trvá približne 3 – 4 mesiace.

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne prostredníctvom Ústredného operačného strediska Prezídia policajného zboru SR informuje o prípade úmrtia slovenského občana v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska príbuzných v Slovenskej republike a poskytne im kontaktné údaje na príslušné britské orgány.

Príbuzní ďalej vybavujú potrebné náležitosti v priamom kontakte s britskými orgánmi a vybranou pohrebnou službou. Pohrebná služba zabezpečí doklady súvisiace s úmrtím a v prípade žiadosti príbuzných aj prevoz telesných pozostatkov na územie SR.

Zabezpečí tiež sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov, ktorý vydáva veľvyslanectvo pohrebnej službe po predložení všetkých potrebných dokumentov.

Na prevoz spopolnených telesných pozostatkov uložených v urne sa nevyžaduje žiadne špeciálne povolenie.

Všeobecne by malo platiť, že pozostatky vo forme ľudského popola by mali byť prepravované v napevno uzavretej nádobe, čo sa týka leteckej prepravy, štandardne to býva urna, ako súčasť príručnej batožiny a na plnú zodpovednosť cestujúceho. Cestujúci je povinný informovať pri kúpe letenky svojho leteckého prepravcu o preprave ľudských pozostatkov na palube lietadla a to už v čase výkonu rezervácie/nákupu letenky. Rovnako je cestujúci povinný na vyžiadanie predložiť svojmu leteckému dopravcovi a personálu pri registrácii na let a pri výkone detekčnej kontroly na letisku úmrtný list a kremačný certifikát. V prípade potreby musia byť oba dokumenty legalizované príslušným štátnym orgánom.

V súvislosti s prepravou urny vám odporúčame kontaktovať konkrétnu leteckú spoločnosť kvôli presným prepravným podmienkam.

K prevozu urny autom je potrebný úmrtný list a kremačný certifikát.

Po úmrtí občana na území Spojeného kráľovstva vystaví príslušný britský matričný úrad britský úmrtný list, na základe ktorého je potrebné požiadať o zápis úmrtia do osobitnej matriky a vydanie slovenského úmrtného listu.

 

Zápis úmrtia do osobitnej matriky

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná na základe oznámenia (zápisu), ktoré možno urobiť na:

  • Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Londýne,
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt,
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan Slovenskej republiky posledný trvalý pobyt, alebo
  • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan Slovenskej republiky nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt (§ 23 ods. 2 zákona o matrikách).


Náležitosti žiadosti o zápis úmrtia

Žiadosť o zápis úmrtia do osobitnej matriky podáva pozostalá osoba alebo splnomocnená osoba, ktorá sa musí preukázať písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom splnomocňujúcej osoby.

Žiadateľ o zápis úmrtia do osobitnej matriky sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas) a dokladom o príbuzenskom vzťahu k zosnulému (napr. rodný list alebo sobášny list).

K oznámeniu matričnej udalosti (úmrtia) musia byť priložené nasledovné doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike (§ 23 ods. 2 zákona o matrikách):

  • tlačivo Zápis o úmrtí (docx; 24.64 kB) je potrebné vypísať, ak žiadateľ nevyplnil formulár elektronickej žiadosti pri rezervácii termínu

  • originál alebo úradne overená kópia úmrtného listu vydaného matričným úradom Spojeného kráľovstva, opatrený legalizačnou doložkou, tzv. apostil

  • doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky zosnulého v čase úmrtia (cestovný pas SR, občiansky preukaz SR alebo potvrdenie o štátnom občianstve SR ku dňu úmrtia).

 

Potvrdenie o štátnom občianstve ku dňu úmrtia je možné vyžiadať aj prostredníctvom veľvyslanectva.

Upozornenie

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva prijíma len kompletne vyplnenú žiadosť doloženú všetkými potrebnými dokladmi.

​​​​​​​Doklady je potrebné predložiť v origináloch. Ak žiadateľ nepožiada o vyhotovenie a osvedčenie odpisu alebo fotokópie z originálu matričného dokladu, vydaného cudzím štátom, veľvyslanectvo zašle do osobitnej matriky jeho originál, ktorý zostáva v archíve osobitnej matriky a nemôže byť žiadateľovi vrátený.

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva zasiela žiadosť na Osobitnú matriku Ministerstva vnútra SR, ktorá matričný doklad vystaví a zašle ho späť na konzulárne oddelenie veľvyslanectva, kde si ho možno vyzdvihnúť osobne alebo bude žiadateľovi doručený do vlastných rúk (v prípade, že k žiadosti doložil predplatenú spiatočnú obálku special delivery envelope). Ak o to požiadate pri podávaní žiadosti na veľvyslanectve, osobitná matrika v Bratislave môže zaslať úmrtný list na vami uvedenú adresu v Slovenskej republike.