Prístup na pracovný trh 

Publikované 14.07.2022

Zamestnávanie osôb oprávnených na pobyt v Spojenom kráľovstve

Pre občanov EÚ, ktorí prišli do Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020 a splnia si povinnosť registrácie svojho pobytu v pobytovej schéme občanov EÚ (EU Settled Status Scheme), sa nič nemení.

 

Na občanov EÚ, ktorí prichádzajú do Spojeného kráľovstva od 1. jnuára 2021 a ktorí plánujú v Spojenom kráľovstve zostať na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov s cieľom pracovať, sa bude vzťahovať vízová povinnosť. Budú môcť podať žiadosť prostredníctvom webovej stránky britskej vlády, pričom budú musieť preukázať, že spĺňajú príslušné kritéria a dosiahnuť potrebný počet bodov na získanie víza, o ktoré sa uchádzajú.

 

Občanom EÚ, ktorí budú úspešní v uchádzaní sa o vízum, bude poskytnutý bezpečný prístup k informáciám o ich prisťahovaleckom statuse prostredníctvom on-line služby, ktorú budú môcť využívať na potvrdenie ich práv a v prípade potreby na prístup k verejným službám, a to namiesto listinného (fyzického) dokumentu. Potreba získania pobytového povolenia v Spojenom kráľovstve sa týka aj rodinných príslušníkov z tretích krajín.

Informácie o novom britskom imigračnom zákone na webovej stránke britskej vlády

 

Zamestnávanie osôb oprávnených na pobyt v Slovenskej republike

V zmysle článku 24 dohody o vystúpení sú zachované pracovné práva a podmienky osôb, ktoré budú mať v Slovenskej republike oprávnenie na pobyt na základe dohody o vystúpení.

 

Občania Spojeného kráľovstva zamestnaní v SR pred skončením prechodného obdobia môžu pokračovať v zamestnaní bez pracovného povolenia, pričom ho môžu ukončiť a ďalej uzatvoriť novú pracovnú zmluvu s iným zamestnávateľom bez nutnosti pracovného povolenia. Občania Spojeného kráľovstva s pobytovým statusom v SR na základe dohody môžu zmeniť svoj status v zmysle čl. 17 dohody, napr. študent-zamestnanec-SZČO-osoba ekonomicky neaktívna. Žiadna z osôb, ktorá získala práva z dohody o vystúpení a ktorá aj po 31. decembri 2020 zmení svoj status na pracovníka, nebude potrebovať pracovné povolenie.

 

Podľa čl. 22 dohody o vystúpení bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť majú rodinní príslušníci  občana Spojeného kráľovstva právo byť zamestnaní aj od 1. januára 2021, ak majú právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt v SR.

 

Cezhraniční pracovníci

Štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva, ktorí začali vykonávať prácu ako cezhraniční pracovníci do konca prechodného obdobia, pričom nemajú pobyt v SR, sú zachované pracovné práva a podmienky a právo zachovania prístupu na trh práce.

Pred uplynutím prechodného obdobia, t.j.  do 31. decembra 2020 mali povinnosť získať od cudzineckej polície prechodný pobyt na zamestnanie. Adresa pobytu na Slovensku sa nevyžadovala, a teda môžu pokračovať v dochádzaní za prácou ako cezhraniční pracovníci. Na zachovanie takto získaných pobytových práv aj po 31. decembri 2020 sa vyžaduje, aby uvedená práca bola vykonávaná neprerušovane.

 

Štátni príslušníci Spojeného kráľovstva vyslaní zo Spojeného kráľovstva na výkon práce na územie SR/ Štátni príslušníci SR vyslaní z územia SR na výkon práce na územie Spojeného kráľovstva

Pracovníci vyslaní zo Spojeného kráľovstva na výkon práce do SR do 31. decembra 2020  môžu pokračovať vo svojom vyslaní na území SR aj po 31. decembri 2020. Na tomto postupe sa recipročne dohodli minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ministerka práce Spojeného kráľovstva formou jednostranných vyhlásení. To znamená, že uvedený postup sa uplatňuje aj na slovenských občanov vyslaných na územie Spojeného kráľovstva na výkon práce.

Na zachovanie vyššie uvedených práv je nevyhnutné, aby vyslanie na územie SR bolo realizované bez prerušenia. Odporúča sa, aby si občania Spojeného kráľovstva príslušný doklad o pobyte a registráciu zabezpečili čo najskôr, aby sa vyhli nepríjemnostiam.

Pracovníci – štátni občania Spojeného kráľovstva - vyslaní z územia Spojeného kráľovstva na výkon práce na územie SR, po 31. decembri 2020 už musia spĺňať podmienky vnútroštátnych predpisov platných pre občanov tretích štátov a budú musieť žiadať o pracovné povolenie v zmysle platného zákona č. 5/2004 z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie poskytne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.