Vodičský preukaz

Aktualizované 14.07.2022
Publikované 30.05.2022

Formuláre elektronických služieb

Elektronická žiadosť o vodičský preukaz a rezervácia termínu

REZERVÁCIA TERMÍNU JE NEVYHNUTNÁ

Vybavenie vodičského preukazu trvá približne 4 – 8 týždňov

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky informuje, že od 1. júla 2012 je možné požiadať o výmenu platného vodičského preukazu vydaného v Slovenskej republike pred 1. 5. 2004 alebo o obnovu vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska. Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu môže podať len osoba, ktorá má v Slovenskej republike pobyt a bol jej v minulosti vydaný vodičský preukaz. Žiadosť sa podáva osobne.

 

Náležitosti podania žiadosti:

1. vodičský preukaz vydaný pred 1. 5. 2004,

2. platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),

3. žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručne žiadosť podpísať,

4. uhradiť správny poplatok.

V prípade, že dôvodom žiadosti o obnovu vodičského preukazu je strata alebo odcudzenie, žiadateľ priloží k žiadosti doklad potvrdzujúci túto skutočnosť alebo čestné prehlásenie. V prípade, že dôvodom žiadosti je zmena mena alebo priezviska a táto skutočnosť nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti, priloží k žiadosti matričný doklad, vydaný matričným úradom v Slovenskej republike, potvrdzujúci túto skutočnosť.