Narodenie dieťaťa

Obsah na tejto stránke

  Postup pri podaní žiadosti 

  Aktualizované 21.11.2023

  Na podanie žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu je potrebné:

  • rezervácia termínu
  • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanec Slovenskej republiky v Londýne osobne
  • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom

  Zápis o narodení
  RTF 79.4 kB, 12.12.2022, 5736 stiahnutí
  Stiahnuť
  • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky)
  • platné osvedčenie o štátnom občianstve SR dieťaťa resp. dospelej osoby, ktorej narodenie sa na Osobitnej matrike Ministerstva vnútra Slovenskej republiky registruje.
   Výnimka:  osvedčenie o štátnom občianstve SR sa nevyžaduje v prípade, že ide o dieťa narodené v cudzine a ak sú dodržané nasledovné podmienky:
   a) žiadosť o registráciu narodenia dieťaťa v cudzine je podaná v lehote do 180 dní odo dňa narodenia dieťaťa a zároveň
   b) rodičia dieťaťa sú výlučne občania Slovenskej republiky (teda nie cudzinci resp. osoby s dvojitým či viacnásobným štátnym občianstvom).
   ​​​​​​​V takomto prípade rodičia k žiadosti okrem ostatných vyžadovaných dokladov predložia riadne osvedčené čestné vyhlásenie.​​​​​​​​​​ ​​​​​​​
  Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
  PDF 193.6 kB, 2.8.2023, 6695 stiahnutí
  Stiahnuť
  Zápis narodenia - čestné vyhlásenie k štátnemu občianstvu
  Word 15.6 kB, 2.10.2023, 1966 stiahnutí
  Stiahnuť
  • predložiť britský rodný list dieťaťa, opatrený apostilom, (doklad sa nevracia, v prípade, že vlastníte len jeden originál rodného listu dieťaťa, je potrebné nechať preložiť do slovenského jazyka úradne (notárom) overenú fotokópiu tohto rodného listu)
  • predložiť originály matričných dokladov rodičov (občanov Slovenskej republiky) - slovenské rodné listy, slovenský sobášny list
  • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva jedného z rodičov (občana Slovenskej republiky) predložiť právoplatný rozvodový rozsudok
  • ak rodičia dieťaťa nie sú v deň narodenia dieťaťa manželmi a ak v rodnom liste dieťaťa nie je uvedené meno a priezvisko otca, rodičia dieťaťa urobia na zastupiteľskom úrade súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva
  Zápisnica o určení otcovstva
  Word 16.8 kB, 12.12.2022, 949 stiahnutí
  Stiahnuť
  • v prípade, že otcom dieťaťa nie je manžel žiadateľky, je potrebné vykonať zapretie otcovstva a následne určenie nového otcovstva
  • v prípade, že je dieťa ženského pohlavia a má priezvisko v britskom rodnom liste uvedené bez príslušnej prechyľovacej koncovky (-á, -ová), tak sa dostavia k zápisu obaja rodičia (rodič, ktorý nie je žiadateľom si prinesie so sebou platný cestovný pas)
  • správny poplatok za vystavenie slovenského rodného listu sa platí pri podaní žiadosti v hotovosti –  (položka 251 resp. položka 250/duplikát)
  • V prípade, že je jeden z rodičov dieťaťa občanom Ruskej federácie alebo Maďarska, je potrebné ešte pred samotným zápisom narodenia, požiadať na zastupiteľskom úrade SR o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR.
   Pri podaní žiadosti o osvedčenie je zároveň potrebné urobiť vyhlásenie rodičov o voľbe štátneho občianstva SR pre dieťa. Až po vystavení a doručení vyššie uvedených dokumentov, je možné počas riadne rezervovaného termínu podať žiadosť o zápis narodenia. Požiadavka vyhlásenia voľby štátneho občianstva vychádza zo Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva (vyhl.č.71/1981 Zb.) resp. podľa medzinárodného dohovoru medzi ČSSR a MĽR (č.37/61 Zb.) o zamedzení dvojakého štátneho občianstva.  


  Pri podávaní žiadosti o vydanie rodného listu pre dieťa narodené v cudzine

  • sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu rodiča – občana SR, ak mu v minulosti bol vydaný slovenský rodný list a tento je zaregistrovaný v registri fyzických osôb;
  • sa nevyžaduje predloženie slovenského sobášneho listu rodičov maloletého za predpokladu, že tento sobáš už bol v minulosti zaregistrovaný slovenskou matrikou, ktorá tiež vydala slovenský sobášny list.

   

  Lehota na vykonanie zápisu

  Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia  na osobitnú matriku. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

  O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí (§ 23 ods. 4 zákona o matrikách).

  V prípade, ak sú rodičia dieťaťa v čase jeho narodenia manželmi, ale ich sobáš nie je zapísaný v osobitnej matrike, t. j. nemajú vystavený slovenský sobášny list, je potrebné požiadať o zápis manželstva do osobitnej matriky.


  V prípade, ak aspoň jeden z rodičov dieťaťa nedisponuje platným cestovný dokladom Slovenskej republiky alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky, ktorý bol platný aj v čase narodenia dieťaťa, je potrebné pred podaním žiadosti o zápis narodenia požiadať o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky pre dieťa.

  Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovávania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky.

  Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike Ministerstva vnútra SR v Bratislave.

  Po zaslaní matričného dokladu na zastupiteľský úrad SR je žiadateľ bezodkladne informovaný o tejto skutočnosti.

  Matričné doklady je potrebné vyzdvihnúť si osobne na konzulárnom oddelení.