Overovanie dokladov


Obsah
  Aktualizované 08.09.2022
  Publikované 08.09.2022

  Verejné listiny

  Verejné listiny vydané úradmi Spojeného kráľovstva pre použitie v Slovenskej republike od 1. januára 2021 musia byť opatrené tzv. apostilom.

  Verejné listiny vydané Spojeným kráľovstvom (napr. rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, diplomy, vysvedčenia, certifikáty, certifikáty o spôsobilosti k sobášu, rozsudky o rozvode atď.) musia byť legalizované na Legalisation Office of the Foreign & Commonwealth Office. Legalizačný úrad opatrí takúto listinu tzv. apostilom vo forme nálepky. Legalizácia je oficiálne osvedčenie podpisu, pečiatky alebo pečate na oficiálnych verejných listinách vydaných Veľkou Britániou.
   
  Legalizáciu je možné vybaviť poštou na adrese:

  The Legalisation Office
  Foreign and Commonwealth Office
  P.O. Box 7655
  Milton Keynes
  MK11 9NS
  Tel: 037 00 00 22 44
  Bližšie informácie získate na britskej vládnej webstránke

  Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín prostredníctvom e-mailu cons.london@mzv.sk alebo telefonicky +44 207 313 6470.

  Poznámka

  V zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch je konzulárne oddelenie veľvyslanectva oprávnené vykonávať funkcie notára. Táto právomoc spočíva v tom, že konzulárne oddelenie veľvyslanectva osvedčuje pravosť podpisov a pravosť fotokópií. Veľvyslanectvo nezodpovedá za obsah osvedčovaných listín.

  Aktualizované 08.09.2022
  Publikované 08.09.2022

  Osvedčenie pravosti podpisu

  Osvedčením pravosti podpisu konzulárne oddelenie veľvyslanectva osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

  Rezervácia termínu návštevy pre overenie podpisu

  Veľvyslanectvo môže vykonať 3 úkony osvedčenia podpisu spravidla na počkanie, pričom za 1 úkon sa považuje 1 podpis na 1 dokumente. V prípade potreby viac osvedčovacích úkonov odporúčame priniesť predplatenú obálku, tzv. pre-paid special delivery envelope s vypísanou adresou prijímateľa (pre zaslanie osvedčených dokumentov poštou) alebo si dohodnúť termín ich osobného vyzdvihnutia – spravidla do 3 dní.

  Aké dokumenty budete potrebovať

  • listinu, na ktorej sa má overiť podpis. (Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym pracovníkom),
  • predloženie platného dokladu totožnosti + kópia (občiansky preukaz, cestovný pas),
  • správny poplatok v hotovosti alebo šekom. 

  Osvedčenie pravosti podpisu je možné vykonať aj pred britským notárom, pokiaľ však chcete listinu s takto osvedčeným podpisom použiť v SR, osvedčenie musí byť následne legalizované apostilom britského Legalisation Office.

  Verejné listiny vystavené Slovenskou republikou taktiež podliehajú vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu legalizácii (apostil).

  Informácie o legalizácii v SR na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

  Aktualizované 08.09.2022
  Publikované 08.09.2022

  Osvedčenie pravosti fotokópie

  Osvedčením fotokópie konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. O osvedčenie pravosti fotokópie možno požiadať iba osobne.

  Rezervácia termínu návštevy pre overenie kópie

  Aké dokumenty budete potrebovať

  • originál listiny,
  • fotokópia listiny,
  • správny poplatok v hotovosti alebo šekom za každú listinu,
  • predloženie platného dokladu totožnosti + kópia (občiansky preukaz, cestovný pas).

  Upozornenie

  K osvedčeniu fotokópií verejných listín určených na použitie v zahraničí (napr. vo Veľkej Británii), musia byť predložené originály opatrené legalizačnou doložkou (apostilom) alebo superlegalizáciou (podľa toho, do ktorej krajiny je doklad určený).