Cestovný pas

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom.

Od 26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady.

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom.

​​​​​​​Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu)
Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 26.8.2022, 40169 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 26.8.2022, 37082 stiahnutí
Stiahnuť
Aktualizované 28.08.2023
Publikované 06.09.2022

Elektronická žiadosť o vydanie cestovného pasu a možnosť rezervácie stretnutia

 

Vysvetľujúce predpisy

Druhy cestovných dokladov Slovenskej republiky, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov Slovenskej republiky a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi a sankcie za porušenie ustanovuje zákon č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z.z. a zákona č. 336/2012 Z.z (v ďalšom texte len „zákon”).

Cestovný pas Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom pase. Cestovný pas je majetkom Slovenskej republiky (§ 4 ods. 1 zákona). Občan Slovenskej republiky má právo na vydanie cestovného pasu, ak nie sú dôvody na odoprenie jeho vydania alebo jeho odňatie (§ 4 ods. 2 zákona). Cestovný pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta (§ 8 ods. 2 zákona). Občan Slovenskej republiky môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných pasov rovnakého druhu okrem náhradného cestovného dokladu (§ 4 ods. 3 zákona).


Kde požiadať o nový cestovný pas

  • Konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu SR
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v mieste trvalého alebo prechodného pobytu občana

 

Kto podáva žiadosť

a) Občan ktorému má byť cestovný doklad vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný. Výnimkou je občan, ktorý tak pre bezvládnosť nemôže urobiť (§17 ods. 1 zákona). Za neho môže podať žiadosť jemu blízka osoba; iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie.

b) Občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, ale je mladší ako 18 rokov

Občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon – rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Súhlas zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu (§ 17 ods. 2 zákona). Osvedčenie podpisu osoby sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred zastupiteľským úradom (§ 17 ods. 3 zákona). Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo cestovný pas Slovenskej republiky).

c) Občan mladší ako 15 rokov

Za občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca (§ 17 ods. 4 zákona).

Za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, dočasne zvereného do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, a za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorému je ustanovený poručník alebo opatrovník, alebo ktorý je umiestnený v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, podáva žiadosť osoba podľa § 17 ods. 2 zákona. Za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť zákonný zástupca (§ 17, ods 7 zákona). Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz SR alebo cestovný pas SR).

 

Aké dokumenty budete potrebovať

a) platný doklad totožnosti, z ktorého sú zrejmé údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky, napr. platný cestovný doklad alebo občiansky preukaz, ak je žiadateľ jeho držiteľom;

Dôležité upozornenie: Ak žiadateľ nemá platný doklad totožnosti, nemôže požiadať o vydanie nového cestovného pasu skôr, než si vybaví osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve. Vydanie osvedčenia trvá približne 3 mesiace a až po jeho získaní je možné požiadať o vydanie cestovného pasu.

b) občan je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov.

c) ak žiadateľ nie je držiteľom platného občianskeho preukazu ani platného cestovného pasu Slovenskej republiky, predkladá k žiadosti o vydanie cestovného pasu osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, nie staršie ako šesť mesiacov odo dňa jeho vydania:;

d) ďalšie doklady, ktoré sú potrebné na vydanie cestovného pasu (napr. doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo odovzdávanom cestovnom doklade);

e) v prípade, že žiadate o vydanie cestovného pasu pre dieťa do 15 rokov, je potrebné k žiadosti predložiť originál slovenského rodného listu dieťaťa a platný doklad totožnosti zákonného zástupcu (platný občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo platný cestovný pas); taktiež za dieťa od 15 do 18 rokov sa zákonný zástupca musí preukázať platným dokladom totožnosti, rodným listom dieťaťa a platným dokladom totožnosti dieťaťa.  Ak za dieťa podáva žiadosť zákonný zástupca, ktorý nie je slovenským občanom, k žiadosti predkladá platný doklad totožnosti dieťaťa – ako ho nemá, musí predložiť osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve dieťaťa;

 

Poplatky

 
Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40 eur
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 eur
Vydanie cestovného pasu osobne mladšej ako 6 rokov 10 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 eur

Veľvyslanectvo vyberie poplatok vo výške:

  • dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti,
  • päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov,
  • desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov.

Správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu sa nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

Na veľvyslanectve sa vyberajú správne poplatky v hotovosti v miestnej mene GBP podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

 

Lehota

Vydanie cestovného pasu trvá najmenej 6 týždňov.

 

Platnosť cestovného pasu

Cestovný pas Slovenskej republiky sa vydáva:

a) občanovi ktorý dovŕšil vek 16 rokov s platnosťou na 10 rokov,
b) občanovi mladšiemu ako 16 rokov s platnosťou na 5 rokov,
c) občanovi mladšiemu ako 6 rokov s platnosťou na 2 roky.

 

Prevzatie cestovného pasu

Vyhotovený cestovný doklad si občan starší ako 15 rokov prevezme osobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba (rodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa). V takomto prípade nie je potrebné predloženie osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Iný občan môže cestovný doklad prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie (§ 18 ods. 2 zákona).

Osvedčená plná moc na zastupovanie sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu splnomocní iného občana a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred pracovníkom zastupiteľského úradu (§ 18 ods. 3 zákona).
Za občana mladšieho ako 15 rokov alebo za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, prevezme vyhotovený cestovný doklad zákonný zástupca, ktorý žiadosť podal alebo iná osoba, ktorá žiadosť podala. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 18 ods. 1 zákona).

Cestovný doklad vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho prevezme osoba, ktorá podala žiadosť.

Poznámka

V prípade príbuzného, ktorý preberá vyhotovený doklad za žiadateľa je potrebné predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) a doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah k osobe, ktorej cestovný pas má byť prevzatý, vydaný príslušným orgánom Slovenskej republiky (napr. rodný list, sobášny list).
​​​​​​​
V prípade osvedčenia plnej moci na zastupovanie (v slovenskom jazyku) osvedčenej iným ako slovenským orgánom (napr. notárom v Spojenom kráľovstve) je potrebné k notárskemu osvedčeniu zabezpečiť osvedčenie tzv. apostilu.