Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o úmrtí

Detailné informácie o e-službe

Popis

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať zápis o úmrtí príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si pozostalá osoba rezervuje stretnutie pre vybavenie zápisu vzhľadom na krajinu v ktorej sa pozostalý občana nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie matričného dokladu pozostalému občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. V prípade použitia eID karty prebieha komunikácia s občanom prostredníctvom eDesk schránky, vďaka čomu sa urýchli proces podania žiadosti a výrazne sa zníži riziko, že žiadateľ pri podávaní žiadosti musí prísť na zastupiteľský úrad viackrát. Službu je však možné využiť aj bez použitia eID karty. Zaručený elektronický podpis občana sa pre spracovania elektronického formulára nevyžaduje. Služba je dostupná 24 hodín denne.

Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom v lokálnej mene podľa krajiny, kde zastupiteľský úrad sídli. Aktuálny sadzobník poplatkov nájdete tu sadzobník. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ.

Zápis úmrtia do osobitnej matriky podáva pozostalá osoba alebo splnomocnená osoba, ktorá sa musí preukázať písomným plnomocenstvom s overeným podpisom splnomocňujúcej osoby.

Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:
 • platný doklad totožnosti (cestovný pas alebo občiansky preukaz) osoby vybavujúcej zápis
 • osvedčená fotokópia alebo odpis cudzozemského úmrtného listu, ktorého originál je opatrený apostilom alebo superlegalizáciiou ak sa príslušné overenie vyžaduje
 • preklad cudzozemského úmrtného listu do slovenského jazyka vyhotovený cudzím štátom autorizovaným predkladateľom alebo preklad cudzozemského úmrtného listu do slovenského jazyka vyhotovený autorizovaným predkladateľom SR alebo ZÚ
 • doklad o slovenskom štátnom občianstve zosnulého ku dňu úmrtia (štátne občianstvo je možné preukázať platným potvrdením (event. osvedčením) o štátnom občianstve, platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom SR)
 • notárom osvedčené splnomocnenie ak zápis vybavuje osoba splnomocnená

Kroky pre použitie elektronickej služby
V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre zápis o úmrtí. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
 1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný, avšak odoslanie vyplneného elektronického formulára skráti Váš strávený čas na zastupiteľskom úrade)
 2. Rezervácia stretnutia na príslušnom zastupiteľskom úrade – po odoslaní rezervácie príde do Vašej eDesk schránky (prípadne e-mail) správa pre potvrdenie rezervácie stretnutia. Aby bola rezervácia platná, je nutné ju potvrdiť. V prípade, že Vaše doklady totožnosti sú pred ukončením platnosti, rezervujte si stretnutie na zastupiteľskom úrade čo najskôr.
 3. Odoslanie elektronického formulára a rezervácie na príslušný zastupiteľský úrad

Kroky po využití elektronickej služby
V prípade, že ste odoslali elektronický formulár pre zápis o úmrtí a rezerváciu, bude potrebné aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
 1. Komunikácia s pracovníkom ZÚ – v prípade, že odoslaný elektronický formulár má nedostatky, kontaktuje Vás pracovník ZÚ pre odstránenie nezrovnalostí ešte pred Vaším príchodom na zastupiteľský úrad. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom eDesk schránky v prípade, že žiadosť ste odosielali po prihlásení sa eID kartou alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch v prípade, že ste neboli prihlásený. 
 2. Návšteva zastupiteľského úradu – na zastupiteľský úrad príďte v čase rezervácie, pričom musíte predložiť všetky potrebné dokumenty uvedené v popise služby. Pri návšteve podpíšete žiadosť, predvyplnenú v prípade, že ste spolu s rezerváciou odoslali aj vyplnený elektronický formulár. Žiadateľ je povinný si na rezervované stretnutie priniesť všetky potrebné doklady uvedené v popise služby a na príslušnom formulári. Bez týchto dokladov nemusí byť žiadosť na stretnutí úspešne vybavená.
 3. Prevzatie matričného dokladu – matričný doklad je doručený na zastupiteľský úrad kde bola podaná žiadosť. Zastupiteľský úrad Vás kontaktuje pre prevzatie matričného dokladu. 

Základné informácie

Povinný poplatok
Áno
Potreba rezervácie
Áno
Legislatíva
Služba je poskytovaná podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie

Vyplnenie elektronického formulára