1. Domov
  2. Ministerstvo
  3. O ministerstve
  4. Zriadenie, právomoci a kompetencie

Zriadenie, právomoci a kompetencie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom, medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a európskym inštitúciám.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zabezpečuje

  • ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,
  • riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky,
  • styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí,
  • hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej správe,
  • koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, vykonávania a vypovedávania medzinárodných zmlúv,
  • rozvojovú spoluprácu,
  • koordináciu realizácie politík Európskej únie,
  • štátnu politiku vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,
  • koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

pdf
Štatút Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
(pdf; 304 kB)

Stiahnuť