Štátne občianstvo

Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu po 1. apríli 2022 
Prípady v ktorých prichádza k strate štátneho občianstva
Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022 
Kedy dochádza k strate štátneho občianstva a kedy nie
​​​​​​​
Znovunadobudnutie štátneho občianstva
Ak ste osobou, ktorá stratila slovenské štátne občianstvo v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022 získaním štátneho občianstva cudzieho štátu  a mala na území tohto štátu registrovaný/trvalý/obvyklý pobyt najmenej 5 rokov pred udelením jeho štátneho občianstva, môžete podať žiadosť o jeho udelenie podľa výnimky ustanovenej v § 7 ods. 7 zákona.
​​​​​​​
Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve 
Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve je verejná listina, ktorá preukazuje, že osoba uvedená v osvedčení má štátne občianstvo SR. Štátne občianstvo SR možno okrem osvedčenia preukázať aj platným cestovným pasom SR alebo platným občianskym preukazom SR alebo listinou o udelení občianstva SR. Doklad o štátnom občianstve je nutné predložiť napríklad pri podávaní žiadosti o cestovný pas SR a o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky. ​​​​​​​