1. Domov
  2. Diplomacia
  3. O zahraničnej politike

Zahraničná politika Slovenskej republiky


Aktualizované 25.08.2022
Publikované 25.08.2022

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pracuje v prospech zvrchovaného, bezpečného, prosperujúceho a demokratického Slovenska. Ochraňuje a presadzuje záujmy štátu a jeho občanov v medzinárodnom prostredí, vychádzajúc z hodnôt, princípov a záujmov SR ako člena EÚ, NATO a OSN. Prispieva k zvyšovaniu stability, bezpečnosti, šíreniu slobody, demokracie, presadzovaniu udržateľného rozvoja a prosperity vo svete. MZVEZ SR koordinuje jednotný výkon zahraničnej politiky SR. Poskytuje profesionálne služby občanom a spolupracuje s partnermi doma a v zahraničí. V súlade s poslaním MZVEZ SR, programovým vyhlásením vlády SR a ďalšími strategickými dokumentmi, môžeme priority zahraničnej politiky rozčleniť do nižšie uvedených prioritných oblastí.

1. Geopolitické postavenie SR

Geopolitické ukotvenie SR nedefinuje len geografia, ale aj spôsob spravovania spoločnosti –  jej hodnoty.

Politický západ dnes stelesňuje primárne EÚ a NATO a tieto dve zoskupenia predstavujú náš základný geopolitický rámec.

Pilierom našej stability, prosperity, bezpečnosti a obrany preto zostáva členstvo SR v EÚ a NATO a silná transatlantická väzba.

Prioritou zahraničnej politiky SR zostáva rozvoj vzťahov predovšetkým s krajinami, s ktorými nás spájajú prieniky priorít, hodnôt a záujmov v Európe a vo svete.

Zahraničná politika začína v našom susedstve, preto tradične dôraz kladieme na naše bezprostredné susedstvo, ako aj región širšieho európskeho susedstva. Vyjadrením hodnotového ukotvenia slovenskej zahraničnej politiky je podpora medzinárodného práva a záujem na rozvoji efektívneho multilateralizmu v centre s OSN.

Presadzujeme ochranu ľudských práv, základných slobôd, princípy demokracie a právneho štátu v širokom spektre bilaterálneho aj multilaterálneho pôsobenia.

2. Európska politika

Európska agenda má v spektre zahranično-politických priorít osobitné miesto, keďže je vo veľkej miere aj domácou agendou v kompetencii sektorových rezortov.

Úloha pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej repubiliky tkvie primárne v koordinácii procesov, v snahe posilniť vlastníctvo európskych tém na jednotlivých ministerstvách a skvalitniť prípravu stanovísk SR v jednotlivých európskych politikách.

Snahou ministerstva je, aby všetky rezorty aktívne pristupovali k európskej agende, dobudovali a posilnili svoje interné štruktúry, viedli intenzívnu komunikáciu s európskymi inštitúciami, partnermi v členských krajinách a dotknutými subjektmi v SR vrátane Národnej rady Slovenskej republiky.

Ministerstvo presadzuje dobudovanie projektov, ktoré sú základom európskej integrácie, osobitne jednotného trhu, hospodárskej a menovej únie a zároveň proaktívnu reakciu EÚ na nové výzvy, akými sú zmena klímy, digitalizácia, automatizácia, migračné tlaky či demografické zmeny.

3. Prezentácia SR a komunikácia zahraničnopolitických záujmov SR

Efektívna prezentácia krajiny a komunikácia s domácou a zahraničnou verejnosťou o cieľoch slovenskej zahraničnej politiky, jej hodnotovom ukotvení a o kultúrno-spoločenskom a hospodárskom potenciáli Slovenska je prierezovou prioritou zahraničnej a európskej politiky.

Nástroje kultúrnej diplomacie a verejnej diplomacie majú potenciál zasiahnuť širšie publikum, než iné nástroje aktívnej zahraničnej politiky. Osobitný potenciál existuje vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Dezinformačné pôsobenie v ostatnom období kladie dodatočné požiadavky aj na potrebu zintenzívnenia strategickej komunikácie s domácou verejnosťou.

4. Prosperita a solidarita

Integrálnou súčasťou zahraničnej politiky je ekonomická diplomacia zameraná na podporu exportu, hľadanie nových investičných príležitostí, spoluprácu v oblasti inovácií, nových technológií a podporu slovenských firiem usilujúcich sa o prienik na medzinárodné trhy.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako koordinátor spolupráce relevantných aktérov ekonomickej diplomacie zavádza do praxe inovatívne nástroje prezentácie potenciálu SR a zefektívňuje nastavenie koordinačných mechanizmov štátnej správy, privátneho sektora a akademickej obce.

Ministerstvo zároveň v dialógu s mimovládnym sektorom podporuje adresné nastavenie nástrojov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a v spolupráci s ďalšími rezortmi sleduje dosiahnutie pružnejšej a účinnejšej reakcie Slovenska na krízy vo svete.

Ministerstvo usiluje o navyšovanie finančných zdrojov na aktivity rozvojovej spolupráce v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami. Pri napĺňaní tohto cieľa je ambíciou aj mobilizácia zdrojov zo súkromného sektora a zapájanie sa do spolupráce s významnými donormi a medzinárodnými organizáciami.

5. Služba občanom

Ministerstvo pokračuje v procese zvyšovania štandardov konzulárnej, a v jej rámci vízovej služby, vrátane modernizácie jej nástrojov z hľadiska dostupnosti a užívateľského komfortu.

Konzulárna služba zabezpečuje potrebnú pomoc občanom SR i občanom ďalších členských štátov EÚ pri pobyte v zahraničí formou ochrany ich záujmov, poskytovania informácií či asistencie pri riešení problémových situácií.

Za účelom využitia spoločných spôsobilostí na medzinárodnej pôde ministerstvo aktívne presadzuje výmenu skúseností z budovania národných núdzových a krízových spôsobilostí určených na reakciu na mimoriadne udalosti a krízové stavy.

Zabezpečuje efektívne monitorovanie bezpečnostnej situácie vo svete, identifikuje možné riziká pre občanov SR a vytvára priestor pre včasnú reakciu zložiek krízového manažmentu.

Vo väzbe na rastúcu mobilitu cudzincov usiluje ministerstvo o zlepšovanie geografickej dostupnosti vízových služieb Slovenskej republiky.Dokumenty k zahraničnej politike

Zameranie zahraničnej politiky - dokumenty z rokov 2004 - 2021

Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2020
PDF 998.2kB , 18.7.2022, 1196 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2021
PDF 963.1kB , 18.7.2022, 1140 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2004
PDF 496.2kB , 31.3.2016, 1575 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2005
PDF 518.2kB , 31.3.2016, 1320 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2006
RTF 423.4kB , 31.3.2016, 1277 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2007
PDF 480.9kB , 5.8.2022, 1331 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2008
PDF 7.9MB , 31.3.2016, 1134 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2009
PDF 379.8kB , 5.8.2022, 1333 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2010
PDF 404.7kB , 5.8.2022, 1351 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2011
PDF 184.5kB , 31.3.2016, 1425 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2012
RTF 200.4kB , 31.3.2016, 1250 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2013
PDF 368.9kB , 31.3.2016, 2195 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014
PDF 304.7kB , 31.3.2016, 4105 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2015
PDF 598.3kB , 31.3.2016, 3741 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2016
PDF 342.5kB , 5.8.2022, 5408 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2016 a jej zameranie na rok 2017
PDF 693.8kB , 26.5.2022, 2843 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2017 a jej zameranie na rok 2018
PDF 476.7kB , 26.5.2022, 2719 stiahnutí
Stiahnuť
Hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2018 a ich zameranie na rok 2019
PDF 1.1MB , 26.5.2022, 2571 stiahnutí
Stiahnuť
Hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2019 a ich zameranie na rok 2020
PDF 980.7kB , 26.5.2022, 2408 stiahnutí
Stiahnuť

Správy o plnení úloh zahraničnej politiky - dokumenty z rokov 2002 - 2015

Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2002
PDF 198.7kB , 17.6.2016, 1400 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2005
PDF 1.4MB , 26.5.2022, 114 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2006
PDF 1.0MB , 26.5.2022, 31 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2007
PDF 1.1MB , 26.5.2022, 118 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2008
PDF 865.8kB , 26.5.2022, 114 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2009
PDF 642.3kB , 26.5.2022, 104 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2011
PDF 297.0kB , 26.5.2022, 117 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2012
PDF 391.2kB , 26.5.2022, 108 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2013
PDF 605.5kB , 26.5.2022, 115 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2014
PDF 491.2kB , 26.5.2022, 1739 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2015
PDF 925.1kB , 26.5.2022, 109 stiahnutí
Stiahnuť

Stratégie ministerstva - archív dokumentov

Aktualizovaná Stratégia MZV SR-strategická pyramída
PDF 101.6kB , 26.5.2022, 1424 stiahnutí
Stiahnuť
Komentár k strednodobej stratégii do roku 2015
PDF 146.0kB , 26.5.2022, 2639 stiahnutí
Stiahnuť
Strednodobá stratégia zahraničnej politiky SR do roku 2015
PDF 103.3kB , 26.5.2022, 110 stiahnutí
Stiahnuť
Aktualizovaná Stratégia MZV SR - rozpracovanie do cieľových ukazovateľov
PDF 86.7kB , 26.5.2022, 1229 stiahnutí
Stiahnuť
Stratégia MZV SR - Úspešné Slovensko v bezpečnom svete 26/08/2008
PDF 266.6kB , 26.5.2022, 2037 stiahnutí
Stiahnuť


Zahraničnopolitické analýzy zo sveta

Responsive Image
Publikované 16.06.2022

Milé čitateľky, milí čitatelia,

oddelenie strategických analýz MZVEZ SR ralizuje projekt, v rámci ktorého si môžete prečítať zhrnutie vybraných analýz významných svetových think-tankov, prejavov či dôležitých dokumentov, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi trendami a udalosťami vo sfére zahraničnej politiky a zároveň môžu mať dopad aj na jej strategické formovanie.

Názory, ktoré sa v týchto analýzach objavujú, môžu, ale nemusia byť zhodné s prioritami slovenskej zahraničnej politiky. Slúžia v prvom rade ako inšpirácia na zamyslenie, ako zahraničná politika vyzerá dnes a ako môže vyzerať zajtra.


Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (júl - august 2022)
PDF 653.2kB , 7.9.2022, 108 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (máj - jún 2022)
PDF 682.4kB , 7.9.2022, 83 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (apríl 2022)
PDF 461.9kB , 7.9.2022, 130 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (február - marec 2022)
PDF 375.6kB , 7.9.2022, 132 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (december 2021 - január 2022)
PDF 275.4kB , 7.9.2022, 131 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (november 2021)
PDF 694.1kB , 7.9.2022, 245 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (október 2021)
PDF 423.0kB , 7.9.2022, 221 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (september 2021)
PDF 663.5kB , 7.9.2022, 246 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (júl - august 2021)
PDF 382.1kB , 7.9.2022, 214 stiahnutí
Stiahnuť