1. Domov
 2. Služby
 3. Osvedčovanie dokladov
 4. Doklad vydaný v SR na použitie v cudzine

Doklad vydaný v SR na použitie v cudzine

Obsah
  Aktualizované 27.09.2022
  Publikované 20.06.2022

  Listiny vydané súdmi a úradmi v Slovenskej republike, ktoré sú platné v SR ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín v cudzine, ak sú opatrené predpísanými osvedčeniami. Výnimky ustanovujú mnohostranné a dvojstranné zmluvy, ktorými je Slovenská republika s jednotlivými štátmi viazaná.

   

  1. Slovenská republika pristúpila k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961.

  Dohovor nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 18. februára 2002.

  Pristúpenie Slovenskej republiky k dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín zjednoduší podmienky použitia verejných listín vydaných orgánmi jedného zmluvného štátu na území iného zmluvného štátu.

  Verejnú listinu SR osvedčí k tomu určený orgán pečiatkou apostil.

  Týmto osvedčením je listina určená na priame použitie v inom zmluvnom štáte.

   

  2. Ak verejné listiny, vydané v SR, hodláte použiť v krajine, ktorá nie je členským štátom Haagskeho dohovoru, je potrebné, aby každá listina bola, ako poslednou štátnou inštitúciou, osvedčená na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR = legalizácia. Následne je potrebné listinu predložiť k tzv. superlegalizácii na veľvyslanectve štátu, kde budete doklad používať.

  pdf
  Veľvyslanectvá, zastupiteľské úrady pre Slovenskú republiku
  (pdf; 1.8 MB)
  Stiahnuť

  Pracovisko osvedčovania dokladov si vyhradzuje právo odmietnuť osvedčenie listiny, ak sú vydané v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo odporujú princípom medzinárodného práva.

  Príklady verejných listín vydávaných inštitúciami Slovenskej republiky:

   

  Matričný doklad

  Matričný doklad – len originál rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu  vydáva matričný úrad. Ak bude matričný doklad použitý v členskom štáte Haagskeho dohovoru, okresný úrad príslušný k matrike, ktorá doklad vydala, udelí overovaciu pečiatku apostil a tým je overenie dokladu slovenskými orgánmi ukončené.

  Pre ostatné štáty po overení okresným úradom nasleduje overenie konzulárnym odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, súdny prekladateľ, krajský súd, opäť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a napokon veľvyslanectvo/konzulát štátu, v ktorom má byť doklad použitý.

  Rodný list, sobášny list a úmrtný list vydaný Osobitnou matrikou osvedčuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V prípade, že dokumenty budú predložené v krajine, ktorá nepodpísala Haagsky dohovor, listiny následne osvedčuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

   

  Upozornenie:

  1) Osvedčenie matričných dokladov určených na použitie v zahraničí možno vykonať výlučne na origináloch dokladov, vydaných matričnými úradmi Slovenskej republiky (overenie nemožno vykonať na matričných dokladoch vydaných napr. ešte úradmi ČSSR, ČSFR a pod.) 

  2) Značná časť cudzích štátov uznáva len matričné doklady, ktoré nie sú staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich vydania. Pred osvedčením je preto treba preveriť na veľvyslanectvách štátov, kde budete doklad používať, presne aké doklady požadujú.

   

  Doklady o vzdelaní

  Vysvedčenia, diplomy, potvrdenia o návšteve školy a pod., vydané základnými, strednými a vysokými školami na použitie v zahraničí podliehajú osvedčeniu Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (www.minedu.sk).

  Bez prvotného overenia Ministerstva školstva SR, resp. inej štátnej inštitúcie, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky nelegalizuje dokumenty.

  Pre štáty Haagskeho dohovoru udelí apostil Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

  Pre ostatné štáty Ministerstvo školstva Slovenskej republiky potvrdí doklady k legalizácii konzulárnym odborom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Doklad treba predložiť na preklad súdnemu prekladateľovi ,toho osvedčí krajský súd opäť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Pre ďalšie použitie je potrebné overiť (superlegalizovať) dokument veľvyslanectvom/konzulátom štátu, v ktorom má byť doklad použitý.

  Atestácie a vysvedčenia vydané strednými zdravotníckymi školami podliehajú v prvom stupni overeniu Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Atestácie s iným ako zdravotníckym zameraním overuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

  Potvrdenie pre zdravotné sestry o registrácií v komorách musí byť vždy originál s overením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Doklady o vzdelaní vydané vojenskými školami podliehajú overeniu Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

  Slovenský národný archív a ostatné štátne archívy poskytujú úplné reprodukcie archívnych dokumentov, vrátane reprodukcií dokladov o vzdelaní. Na použitie v zahraničí overuje tieto reprodukcie priamo Slovenský národný archív, následne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a veľvyslanectvo cieľovej krajiny. Reprodukcie dokladov o vzdelaní vydané iným štátnym archívom overuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr na Križkovej ulici č. 7 v Bratislave, následne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a príslušné veľvyslanectvo. V prípade reprodukcie určenej do štátu, ktorý pristúpil k haagskemu dohovoru, apostil udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

   

  Výpis z registra trestov

  Výpis z registra trestov vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, prípadne pobočky Slovenskej pošty. Ak bude výpis z registra trestov použitý v zahraničí, je treba pri podávaní žiadosti o výpis z registra trestov požiadať o osvedčenie výpisu z dôvodu použitia v zahraničí. Po osvedčení výpisu riaditeľom registra trestov alebo jeho povereným pracovníkom (len v Bratislave) sa výpis osvedčuje na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

   

  Justičné verejné listiny

  Justičné verejné listiny vydané súdmi, notármi a exekútormi v obvode krajského súdu overujú príslušné krajské súdy. Právoplatné rozsudky o rozvode manželstva, rozhodnutia o osvojení, notárske zápisnice, čestné vyhlásenia, splnomocnenia podliehajú v prvom stupni osvedčeniu krajským súdom. Listiny vydané krajskými súdmi a najvyšším súdom overuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

   

  Preklad dokladu do iného jazyka

  Preklady dokladov na použitie v zahraničí musia byť vyhotovené súdnym prekladateľom (nie tlmočníkom).

  Preklady sa dávajú vyhotoviť až po osvedčení listiny SR (ak nie je potvrdená pravosť listiny, preklad samotný nemôže byť osvedčený).

  Nakoľko väčšinu dokladov vydávaných orgánmi Slovenskej republiky si klienti potrebujú ponechať pre vlastné potreby v origináli (maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom), je možné z dokladu vyhotoviť fotokópiu, nakoľko doklady bývajú neoddeliteľne spojené s vyhotoveným prekladom a tým pádom dochádza k ich poškodeniu.

  Doklad musí mať vykonané prvostupňové osvedčenie, aby v preklade bola zahrnutá aj doložka o platnosti pôvodného dokladu, to zn., ak ide o preklad slovenskej verejnej listiny do iného jazyka, musí byť aj vlastná verejná listina opatrená vyšším overením príslušným orgánom. Prvostupňové osvedčenie prekladov vykonáva krajský súd.

  Register súdnych prekladateľov vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a krajské súdy. Následne sa doklad predloží na overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a veľvyslanectvu krajiny, ktoré je akreditovaná pre Slovenskú republiku.

   

  Príklad:

  Doklad osvedčený apostilom príslušným orgánom sa už ďalej neoveruje, je pripravený na predloženie v krajine kde má byť doklad použitý. Takto overený musí byť prvotný doklad aj preklad prvotného dokladu (apostil na preklad udeľuje krajský súd).

  Diplom osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Po osvedčení je možné u notára vyhotoviť fotokópiu, ktorého oprávnenie potvrdí príslušný krajský súd, následne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Doklad treba predložiť súdnemu prekladateľovi na preklad do úradného jazyka krajiny, v ktorej bude doklad použitý. Po preložení dokladu súdnym prekladateľom takto preložený doklad sa predkladá príslušnému krajskému súdu na osvedčenie pravosti prekladateľa, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky overí pravosť súdu. Dokument (doklad a preklad) sa superlegalizuje na príslušnom zastupiteľskom úrade krajiny, kde bude dokument použitý.

   

  Fotokópie dokladov

  Originál dokladu musí mať prvostupňové overenie, to znamená, že ak sa napr. jedná o diplom, musí byť overený na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, právoplatný rozsudok o rozvode musí byť overený na príslušnom krajskom súde, až potom sa kópia predkladá na overenie notárovi.

  Matričné úrady vyhotovujú na požiadanie nový matričný doklad na použitie v zahraničí – kópie neoverujeme.

  Pravosť fotokópie musí byť potvrdená a podpísaná len notárom. Prvostupňové osvedčenie potvrdením oprávnenosti notára vykoná príslušný krajský súd (ak idú listiny do štátov Haagskeho dohovoru, krajský súd udelí pečiatku apostil, ak pre iné štáty, krajský súd potvrdí listiny pre ďalšie osvedčenie na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.)

   

  Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky

  Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín.

  Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky na použitie v zahraničí sa dá získať na príslušných obvodných či krajských súdoch alebo u notára, nie na pošte. Príslušné krajské súdy ich potvrdia na použitie v zahraničí /pre krajiny, kde je potrebná legalizácia a superlegalizácia potvrdia pravosť dokumentu (v legalizačnom procese sa postupuje na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, postup uvedený vyššie), pre krajiny Haagskeho dohovoru overia dokument apostilom (dokument sa dáva preložiť, postup uvedený vyššie).

  Bližšie informácie o Obchodnom registri nájdete v agende Obchodný register v sekcii Zákon a právo/ Súdy - www.orsr.sk

   

  Živnostenský register

  www.zrsr.sk

  Živnostenský list na použitie do zahraničia, vydaný príslušným okresným úradom overí Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

   

  Sobáš v zahraničí

  V prípade sobáša občana Slovenskej republiky v zahraničí je potrebné informovať sa o potrebných dokumentoch, ktoré treba predložiť k udeleniu povolenia na uzavretie sobáša na konkrétnom matričnom úrade, v kostole a pod. v krajine, kde má byť sobáš uzavretý.

  V princípe sú v zahraničí od slovenských občanov žiadané:

  • rodný list
  • potvrdenie o trvalom pobyte
  • v prípade cirkevného sobáša krstný list alebo prehlásenie o vierovyznaní
  • podľa  žiadateľa rozvodový rozsudok príp.  úmrtný list partnera

  Osvedčenie o  právnej spôsobilosti  k uzavretiu  sobáša v  zahraničí  Slovenská  republika od 1. februára 2006 nevydáva. O tomto vydávajú potvrdenie matričné úrady. 
  Spravidla je potrebné urobiť čestné vyhlásenie o stave, podpísané pred notárom a následne osvedčené príslušným krajským súdom.

   

  Príklad

  JA, XY, narodená ..., trvale bytom ..., číslo cestovného pasu... čestne vyhlasujem, že som slobodná, a nikdy som vydatá nebola, alebo - rozvedená (v tomto prípade sa prikladá aj právoplatný rozsudok o rozvode, resp. potvrdenie o rozvode), alebo - vdova (prikladá sa úmrtný list manžela)

  Dokumenty vydávané cirkvou v Slovenskej republike nepodliehajú vyššiemu overeniu, pre prípad komplikácií v zahraničí odporúčame, aby si klienti žiadali cirkevné dokumenty v latinskom jazyku – nepodliehajú ani overeniu, ani prekladu.

   

  Rozvod

  Občan Slovenskej republiky, ktorý je rozvedený, v prípade sobáša v zahraničí predkladá o.i. právoplatný rozvodový rozsudok . Na použitie v zahraničí potvrdzuje príslušný krajský súd, ktorý pre krajiny, kde je potrebná legalizácia a superlegalizácia potvrdí pravosť dokumentu (v legalizačnom procese sa postupuje na MZVaEZ SR, postup uvedený vyššie) pre krajiny Haagskeho dohovoru overí dokument apostilom (dokument sa dáva preložiť , postup uvedený vyššie).

  Klienti rozvedení v Slovenskej republike môžu požiadať o vydanie „Potvrdenia o rozvode“, (príp. Osvedčenia o rozvode ...) a to na príslušnom okresnom súde. Následne overuje pravosť krajský súd ...

  Občania SR, ktorí sa rozviedli v zahraničí, pre ďalšie informácie treba kontaktovať Krajský súd Bratislava, tel. č. ústredňa 02/888 101 111.

   

  Plná moc, zmluva, zápisnica, vyhlásenie... 

  Právnické osoby, firmy, agentúry a pod. splnomocňujú v zahraničí zástupcov, partnerov, aby jednali v ich mene (napr. zápis do obchodného registra,  otvorenie účtov v bankách a pod.)
  Ak bude plná moc/ zmluva, použitá v krajine, ktorá podpísala Haagsky dohovor, potom originál listiny podpíše štatutár firmy pred notárom, notára potvrdí príslušný krajský súd  apostilom, SOPK potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na origináli listiny, súdny prekladateľ preloží, akýkoľvek krajský súd osvedčí  preklad apostilom.
  Ak bude plná moc/zmluva použitá v krajine, ktoré nepodpísala Haagsky dohovor, originál listiny podpíše štatutár firmy pred notárom, notára potvrdí príslušný krajský súd  na ďalšie overenie, SOPK potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na origináli listiny, KONZ legalizuje, súdny prekladateľ preloží,  akýkoľvek krajský súd osvedčí prekladateľa na ďalšie overenie, KONZ legalizuje listinu.

  Odporúčania a praktické rady k osvedčovaniu najčastejšie používaných slovenských verejných listín v zahraničí nájdete v kapitole Manuál, praktické rady a príklady.