Strata dokladov

Aktualizované 16.08.2023
Publikované 30.05.2022

Formuláre elektronických služieb

Elektronická žiadosť o náhradný cestovný dokladu a možnosť rezervácie stretnutia

REZERVÁCIA TERMÍNU JE NEVYHNUTNÁ

Odporúčanie:
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne odporúča slovenským občanom pred vycestovaním na územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vyhotoviť si kópiu dátovej strany cestovného dokladu a držať ju od ostatných cestovných dokladov. Predloženie kópie cestovného pasu zjednodušuje proces ohlásenia jeho straty alebo odcudzenia v zahraničí, resp. urýchľuje proces vydania náhradného cestovného dokladu na cestu späť na územie Slovenskej republiky.

 

Čo je náhradný cestovný doklad:

Náhradný cestovný doklad alebo „Emergency Travel Document“, je cestovný doklad vydávaný slovenským občanom na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutný čas. Zastupiteľský úrad SR v Londýne ho môže vydať občanovi SR, ktorý nemá iný cestovný doklad, na návrat do SR a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

Vo výnimočnom prípade možno na návrat do SR vydať náhradný cestovný doklad aj pre občana mladšieho ako 15 rokov, narodeného v zahraničí. K žiadosti o jeho vydanie možno predložiť namiesto rodného listu vydaného osobitnou matrikou doklad o narodení dieťaťa vydaný orgánom štátu, v ktorom sa občan mladší ako 15 rokov narodil. Cudzozemský doklad o narodení dieťaťa musí byť pri podaní žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu opatrený predpísanými overeniami: rodný list vydaný príslušným orgánom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska musí byť pri podaní žiadosti opatrený apostille (pozn: rodný list dieťaťa vydaný v UK, na ktorom sú uvedení rodičia dieťaťa. Pozor neakceptuje sa rodný list, kde sú len údaje dieťaťa, tzv. neúplný výpis z matriky).

 

Kto môže požiadať:

1. Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu podáva občan starší ako 18 rokov osobne. 

2. Za občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca.

3. Občan starší ako 15 rokov podáva žiadosť osobne so zákonným zástupcom; v prípade, že žiadosť podáva osoba staršia ako 15 rokov a mladšia ako 18 rokov (bez zákonného zástupcu) je povinnosť pripojiť k žiadosti o vydanie dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Súhlas zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu. Osvedčenie podpisu osoby sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred zastupiteľským úradom.

4. Za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, dočasne zvereného do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, a za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorému je ustanovený poručník alebo opatrovník, alebo ktorý je umiestnený v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, podáva žiadosť osoba podľa § 17 odseku 2 zákona.

 

Čo je potrebné predložiť na získanie náhradného cestovného dokladu:

1. osobné doklady, ktorými môžu byť:
•    neplatný občiansky preukaz SR alebo neplatný cestovný pas SR,
•    vodičský preukaz SR,
•    akýkoľvek úradný doklad vydaný orgánom štátnej správy SR, ak je súčasťou tohto dokladu aspoň fotografia, meno, priezvisko a dátum narodenia (napr. vojenská knižka).

V prípade dieťaťa narodeného počas pobytu občana SR v zahraničí je potrebné predložiť rodný list vydaný orgánom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska opatrený apostille (rodný list dieťaťa vydaný v UK, na ktorom sú uvedení rodičia dieťaťa. Pozor neakceptujeme rodný list, kde sú len údaje dieťaťa). Je potrebné predložiť originály všetkých uvedených dokladov, ktorými žiadateľ disponuje.

3. Potvrdenie z miestnej polície o nahlásení krádeže cestovného dokladu.

4. žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a podpisu,

5. Správny poplatok vo výške 10 eur, v prípade žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov vo výške 20 eur. 
Na veľvyslanectve sa vyberajú správne poplatky v hotovosti v miestnej mene GBP podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

Dôležité upozornenie:
Náhradný cestovný doklad sa spravidla vydáva na počkanie pre deti do 15 rokov a pre občanov, ktorí sa vedia preukázať predložením neplatného občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo vodičského preukazu! Ak občan nemôže preukázať pravdivosť a úplnosť uvádzaných údajov v žiadosti (predložením neplatného občianskeho preukazu Slovenskej republiky, cestovného pasu Slovenskej republiky, vodičského preukazu Slovenskej republiky) náhradný cestovný doklad sa vystaví do 3 pracovných dní.

 

Za občana do 15 rokov vyzdvihne náhradný cestovný doklad osoba, ktorá žiadosť podala. 

V odôvodnených prípadoch je možné doručiť vyhotovený náhradný cestovný doklad na adresu určenú žiadateľom, ak o to občan požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie náhradného cestovného dokladu žiadateľom.