Pobytové práva

Responsive Image
Publikované 14.07.2022
  • o národného poistenia v Spojenom kráľovstve,
  • výpis z registra trestov v Spojenom kráľovstve – všetky dokumenty sa podávajú cez on-line systém (skenovaná kópia), ale osoba môže byť vyzvaná britskými úradmi na zaslanie ďalších dokumentov, najmä dokumentov dokazujúcich pobyt v Spojenom kráľovstve.

 
Britské úrady udelia buď:

  • trvalý pobyt/ settled status – ak občan žije v Spojenom kráľovstve päť a viac rokov

alebo

  • status pred získaním pobytu/ pre-settled status – ak občan žije v Spojenom kráľovstve menej ako 5 rokov.

 

Získanie statusu závisí od toho, ako dlho občan žije v Spojenom kráľovstve v čase podania žiadosti.  Po dovŕšení pobytu v celkovej dĺžke 5 rokov (kedykoľvek v budúcnosti) občan môže požiadať o zmenu zo statusu pred získaním pobytu na trvalý pobyt za podmienky, že má čistý register trestov a z vlastnej vôle nepredstavuje záťaž pre britský sociálny systém.  

 

Príchod od 1. januára 2021

Od. 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo zavádza nový bodovo založený imigračný systém, ktorý sa vzťahuje na občanov EÚ a ktorý stanovuje pravidlá v závislosti od dĺžky zamýšľaného pobytu:

 

Pobyt nepresahujúci 6 mesiacov - občania EÚ môžu pricestovať do Spojeného kráľovstva na dobu šiestich mesiacov ako návštevníci, bez potreby získania víza.  Počas tejto doby môže návštevník vstúpiť na územie Spojeného kráľovstva viackrát, avšak v zásade nesmie v Spojenom kráľovstve žiť, či už v podobe opakujúcich sa alebo trvalých návštev. Návštevníci môžu uskutočňovať viacero aktivít, ako napríklad, pricestovať na dovolenku, zúčastňovať sa na stretnutiach a konferenciách alebo absolvovať krátkodobé študijné pobyty, ale nesmú pracovať, či mať prístup k verejným finančným prostriedkom.

 

Pobyt dlhší ako 6 mesiacov – na občanov EÚ, ktorí plánujú zostať na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov a budú v Spojenom kráľovstve pracovať, študovať alebo žiť, sa bude vzťahovať vízová povinnosť. Budú môcť podať žiadosť prostredníctvom webovej stránky britskej vlády, pričom budú musieť preukázať, že spĺňajú príslušné kritéria a dosiahnuť potrebný počet bodov na získanie víza, o ktoré sa uchádzajú. Občanom EÚ, ktorí budú úspešní v uchádzaní sa o vízum, bude poskytnutý bezpečný prístup k informáciám o ich prisťahovaleckom statuse prostredníctvom služby on-line, ktorú budú môcť využívať na potvrdenie ich práv a v prípade potreby na prístup k verejným službám, a to namiesto listinného (fyzického) dokumentu. Potreba získania pobytového povolenia v Spojenom kráľovstve sa týka aj rodinných príslušníkov z tretích krajín.

 

Praktické príklady

A: K dátumu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ legálne bývate v Spojenom kráľovstve 5 rokov.

Ste občanom Slovenskej republiky, ktorý prišiel do Spojeného kráľovstva v roku 2011 a pracujete v miestnej nemocnici. Do 30. júna 2021 sa môžete  automaticky zaregistrovať v novom britskom systéme povinnej registrácie, v tzv. pobytovej schéme občanov EÚ (EU Settlement Scheme) a dostanete trvalý pobyt (settled status) a to garantovane za predpokladu, že máte čistý register trestov.  
 

B: K dátumu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ legálne pobývate v Spojenom kráľovstve menej ako 5 rokov.

Ste občanom Slovenskej republiky, ktorý prišiel do Spojeného kráľovstva v roku 2016 a pracujete v miestnej nemocnici. Spojené kráľovstvo už nie je členom EÚ.

 

Dohoda o vystúpení vám garantuje, že ak máte pobyt na území Spojeného kráľovstva na konci prechodného obdobia (31. december 2020), budete môcť zostať v Spojenom kráľovstve v podstate za rovnakých hmotnoprávnych podmienok požadovaných právom EÚ o voľnom pohybe: naďalej budete mať právo pobytu, ak budete pokračovať v práci, ak sa stanete samostatne zárobkovo činnou osobou alebo sa stanete sebestačnou osobou (t. j. máte dostatočné finančné zdroje a nemocenské poistenie). Najneskôr do 30. júna 2021 sa zaregistrujete v novom britskom systéme povinnej registrácie (EU Settlement Scheme) a požiadate britské orgány o nový status pobytu v Spojenom kráľovstve (pre-settled status). Po tom, ako dosiahnete hranicu piatich rokov legálneho pobytu (continuous residence) v Spojenom kráľovstve (2021), budete môcť požiadať o to, aby bol váš štatút dočasného pobytu v Spojenom kráľovstve rozšírený na trvalý pobyt (settled status), ktorý ponúka viac práv a lepšiu ochranu.

 

C: K dátumu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ ste legálne nepobývali v Spojenom kráľovstve.

Ste občanom Slovenskej republiky, ktorý prišiel do Spojeného kráľovstva v júni 2020 a chcete pracovať v miestnej nemocnici. Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ, teda už pred vaším príchodom do Spojeného kráľovstva.

Dohoda o vystúpení vám však garantuje, že ak máte pobyt na území Spojeného kráľovstva na konci prechodného obdobia (31. december 2020), môžete zostať v Spojenom kráľovstve v podstate za rovnakých hmotnoprávnych podmienok požadovaných právom EÚ o voľnom pohybe: naďalej budete mať právo pobytu ak budete pokračovať v práci,  ak sa stanete samostatne zárobkovo činnou osobou alebo sa stanete sebestačnou osobou (t. j. máte dostatočné finančné zdroje a nemocenské poistenie).

Najneskôr do 30. júna 2021 sa zaregistrujete v  britskom systéme povinnej registrácie – v pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme) a požiadate britské orgány o nový status pobytu v Spojenom kráľovstve (pre-settled status). Po tom, ako dosiahnete hranicu piatich rokov legálneho pobytu (continuous residence) v Spojenom kráľovstve (december 2024), budete môcť požiadať o to, aby bol váš status dočasného pobytu v Spojenom kráľovstve rozšírený na trvalý pobyt (settled status), ktorý ponúka viac práv a lepšiu ochranu.

 


b) Zachovanie práv na pobyt a vydanie pobytového dokladu na území SR

Slovenská vláda sa rozhodla zaviesť deklaratórny systém, ktorý ustanovuje, že práva občanov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov, vychádzajú z dohody a nezávisia od toho, či sú štátni príslušníci Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci v prechodnom období zaregistrovaní v SR.

Na všetkých občanov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky pred uplynutím prechodného obdobia, sa bude vzťahovať dohoda o vystúpení a budú mať možnosť využívať svoje súčasné práva na Slovensku rovnako široko ako doteraz. Môžu tiež využívať preferenčné pravidlá týkajúce sa celoživotného zlúčenia rodiny. Ich rodinní príslušníci sa budú môcť presťahovať do Slovenskej republiky, aby sa k nim pripojili kedykoľvek v budúcnosti, ak tento vzťah existoval pred koncom prechodného obdobia. Ak takíto rodinní príslušníci podliehajú vízovej povinnosti, tak budú oslobodení od vízových poplatkov.

Popis postupov, ktoré je nutné urobiť do 30. júna 2021, k zachovaniu a nadobudnutiu pobytových práv a dokladov pre všetkých občanov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov žijúcich na Slovensku pred koncom prechodného obdobia, je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva vnútra SR  a webovej stránke vlády Spojeného kráľovstva.

 

Cezhraniční pracovníci - občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci, ktorí majú bydlisko (napríklad) v Rakúsku, ale pracujú na Slovensku, budú musieť pred uplynutím prechodného obdobia do 31. decembra 2020 získať od cudzineckej polície prechodný pobyt na zamestnanie, ale adresa pobytu na Slovensku sa nebude vyžadovať, čo im umožňuje pokračovať v dochádzaní za prácou ako cezhraniční pracovníci z Rakúska.

 

Bližšie informácie v anglickom jazyku a tiež podporu pre zraniteľné skupiny britských občanov a ich rodinných príslušníkov poskytne Medzinárodná organizácia pre migráciu v SR.