Štúdium 

Responsive Image
Publikované 14.07.2022

Študenti z EÚ, ktorí v Spojenom kráľovstve študovali do 31. decembra 2020, vrátane študentov zapísaných v súčasnom akademickom roku 2020/2021, môžu požiadať o Pobytovú schému pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme), ale iba za predpokladu, že sú fyzicky prítomní v Spojenom kráľovstve pred 1. januárom 2021.

 

Študenti z EÚ, ktorí majú v úmysle prísť študovať do Spojeného kráľovstva po 31. decembri 2020 (v prípade pobytu presahujúceho 6 mesiacov), vrátane tých, ktorí sú zapísaní v súčasnom akademickom roku 2020/2021 a ktorí ešte nemajú pobyt/bydlisko v Spojenom kráľovstve, musia pred príchodom požiadať o študentské vízum.

 

Bodový imigračný systém, informácie pre žiakov a študentov

Osoba, ktorá má 16 alebo viac rokov, má právo požiadať o študentské vízum na štúdium v Spojenom kráľovstve v registrovanej inštitúcii, ktorá je sponzorom (sponsoring institution). Celý zoznam sponzorujúcich inštitúcií bude zverejnený online na webstránke britskej vlády.

V takom prípade je potrebné vyplniť žiadosť, zaplatiť poplatok za žiadosť a mať aktuálny cestovný pas alebo iný platný cestovný doklad. Viac informácií o požiadavkách nájdete na webovej stránke britskej vlády.

Pobyt v Spojenom kráľovstve je možné absolvovať po dobu maximálne 6 mesiacov bez toho, aby bolo nutné žiadať o vízum. Takýto krátkodobý pobyt je možné absolvovať za rôznym účelom: napr. turizmus, návšteva rodiny a priateľov, krátkodobé štúdium, konferencie a pod. Študenti z EÚ, ktorí majú v úmysle prísť do Spojeného kráľovstva študovať po 31. decembri 2020 na dlhšie ako 6 mesiacov, musia požiadať o študentské víza. Žiadosť je možné podať až 6 mesiacov vopred.

Študent musí preukázať, že spĺňa konkrétne požiadavky. Univerzity v Spojenom kráľovstve ponúkajú pre študentov pomoc pri procese podávania žiadosti. Viac informácií poskytne informačná brožúra a oficiálna webová stránka britskej vlády.

Po ukončení štúdia bude mať študent oprávnenie uchádzať sa o absolventskú trasu (za predpokladu, že pricestuje do Spojeného kráľovstva do 6. apríla 2021 a splní ďalšie požiadavky pre absolvovanie tejto trasy). Táto trasa pre absolventa, ktorá bude spustená v lete 2021, umožní tým, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie u poskytovateľa vysokoškolského vzdelávania v Spojenom kráľovstve so záznamom o zhode, zostať v Spojenom kráľovstve dva roky (tri roky pre doktorandov) pracovať na akejkoľvek úrovni zručností po promócii. Ak si absolvent nájde vhodné zamestnanie, môže prestúpiť na pracovnú trasu.

Viac informácií o trase pre absolventov je možné nájsť v informačnej brožúre.

 

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií

Pri uznávaní dokladov o vzdelaní na akademické účely sa stav od 1. januára 2021 nezmenení, Spojené kráľovstvo je členom Európskeho vysokoškolského priestoru, a teda nepríde k zmene.

Pri uznávaní odborných kvalifikácií sa už nebude viac uplatňovať automatický systém v prípade sektorových povolaní (lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, farmaceut, architekt a veterinárny lekár), bude sa uplatňovať všeobecný systém, tak ako pri iných tretích štátoch.

 

Mobilita výskumníkov a akademických pracovníkov

Programy EÚ (vzdelávanie, veda, výskum): Horizont2020 / Horizont Európa (2021 - 2027) a Erasmus+

Koniec prechodného obdobia je totožný s ukončením súčasného programového obdobia  programov EÚ. Po 1. januári 2021 bude Spojené kráľovstvo, v prípade jeho záujmu o vstup do budúcich  programov EÚ 2021 – 2027 (napr. Erasmus+, Horizont Európa), vystupovať už ako tretia krajina, ktorá však môže byť programovou krajinou (ako je to v súčasnosti s krajinami EEA). Účasť Spojeného kráľovstva v nových programoch EÚ je však predmetom rokovaní na európskej úrovni a závisí od dohody o novom partnerstve. Za pridruženie bude Spojené kráľovstvo platiť tzv. vstupenku, t. j. určitú sumu, ktorú mu stanoví Európska komisia. Pridruženie tretej krajiny do programu EÚ musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode o účasti tretej krajiny v akomkoľvek programe EÚ.

 

Otázka financovania mobilít a projektov – riešené dohodou o vystúpení, ktorá vstúpila do platnosti 1. februára 2020 a ktorou sa EÚ a Spojené kráľovstvo dohodli na odchode k 31. januáru 2020 a následnom prechodnom období do konca roka 2020. V čl. 138 dohody o vystúpení sa uvádza, že pokiaľ ide o implementáciu programov EÚ viazaných na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 - 2020, uplatniteľné právo EÚ sa naďalej uplatňuje na Spojené kráľovstvo aj po 31. decembri 2020, a to do uzavretia týchto programov  EÚ. Z toho vyplýva, že projekty, ktoré boli vybrané v rámci výziev, majú nárok na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ po celú dobu trvania projektu, vrátane tých, pri ktorých financovanie trvá po roku 2020 a po uplynutí prechodného obdobia. Predmetné informácie sú uvedené aj v Oznámení Európskej komisie o pripravenosti na koniec prechodného obdobia medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom (z 9. júla 2020), ako aj v Oznámení Európskej komisie k cieleným krízovým opatreniam pre prípad nedosiahnutia dohody so Spojeným kráľovstvom o budúcom partnerstve (z 10. decembra 2020) s účinnosťou od 1. januára 2021.

Viac informácií je možné nájsť na webovej stránkach Európskej komisie.

Funding & Tenders Portal - portál pre programy Európskej komisie pre vyhľadávanie a podávanie žiadostí o granty
 

Národná webová stránka programu Erasmus+

 

Mobility Erasmus+ – Spojené kráľovstvo sa bude naďalej plne zúčastňovať na programe Erasmus+ až do konca súčasného programového obdobia. To znamená, že študenti EÚ môžu študovať alebo pracovať v Spojenom kráľovstve v rámci súčasného programu Erasmus+ až do mája 2023, a to podľa individuálnych dojednaní na každej vysielajúcej vysokej škole. Avšak od 1. januára 2021 sa môžu na študentov EÚ vzťahovať imigračné alebo vízové požiadavky podľa nového Bodového imigračného systému (Points-Based Immigration System). Inými slovami, občania EÚ prichádzajúci do Spojeného kráľovstva v rámci programu Erasmus+ v prípade krátkodobého štúdia (menej ako 6 mesiacov) bez obmedzení; na dlhšie obdobie však musia požiadať o študentské vízum.

 

Erasmus+ stáže, mobility zamestnancov – účastníci, ktorí prídu do Spojeného kráľovstva za účelom stáže, budú musieť požiadať o vízum 5. úrovne (T5) v prípade, ak sa jedná o vládou schválený výmenný program (zoznam) s výnimkou pre obmedzené scenáre, v ktorých sú tieto činnosti povolené podľa pravidiel pre návštevy (napr. účasť na konferenciách), povolené vízum na platené angažmány (napr. krátka séria prednášok pre hostí) alebo vízum pre dobrovoľníka (napr. ak je umiestnenie sponzorované registrovanou charitou a účastník vykonáva dobrovoľné práce v teréne).

 

   
Príklady

V súčasnosti už študujem na britskej univerzite (pred odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ).  Môžem po dokončení univerzitného štúdia zostať v Spojenom kráľovstve a hľadať si prácu?

Áno, ak žijete v Spojenom kráľovstve už teraz, resp. do odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, tak máte možnosť sa zaregistrovať na pobyt v novej EU Settlement Scheme do 30. júna. 2021. Po uplynutí celkových piatich rokoch pobytu  dostanete štatút trvalého pobytu (settled status).

 

Svoje štúdium v Spojenom kráľovstve začínam až v akademickom roku 2020/2021 (po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ). Môžem po dokončení univerzitného štúdia zostať v Spojenom kráľovstve a hľadať si prácu?

Áno, ak ste prišli do Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020, máte možnosť sa zaregistrovať na pobyt v novej EU Settlement Scheme a to do 30. júna 2021. Po uplynutí celkových piatich rokoch pobytu  dostanete status trvalého pobytu (settled status).

 

V súčasnosti študujem v Spojenom kráľovstve: Budem musieť v budúcom roku platiť vyššie školné?  Budem mať prístup k študentským pôžičkám?

Oblasť vysokého školstva je plne v rukách národných štátov, a teda nesúvisí priamo s členstvom krajiny v EÚ. Spojené kráľovstvo v súčasnosti umožňuje študentom z krajín EÚ a EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) študovať na britských vysokých školách a univerzitách za rovnakých podmienok, aké majú domáci študenti. Týka sa to predovšetkým poplatkov za štúdium, ako aj ľahšieho prístupu k študentským pôžičkám. Britská vláda prisľúbila, že pre študentov z EÚ, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2018/2019 alebo 2019/2020, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako to je v súčasnosti. Z dlhodobého hľadiska je však možné, že študenti z EÚ budú musieť platiť vyššie sadzby a poplatky, podobné tým, aké už v súčasnosti platia študenti z tretích krajín (mimo EÚ a EZVO).


Študenti, ktorí prídu do Spojeného kráľovstva po skončení prechodného obdobia a na ktorých sa nevzťahuje Dohoda o vystúpení, nebudú v školskom roku  2021/2022 oprávnení na čerpanie podpory a zvýhodnených poplatkov ako domáci študenti. Výška školného bude závisieť od podmienok, ktoré si stanovia britské úrady.
 
Bližšie informácie poskytne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.