1. Domov
  2. Služby
  3. Brexit
  4. Všeobecné informácie

Všeobecné informácie


Aktualizované 18.07.2022
Publikované 18.07.2022

Brexit, t.j. vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ nastalo 31. januára 2020. Vystúpenie sa uskutočnilo riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ a EURATOM, ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2020 (ďalej len dohoda o vystúpení). Dohoda zaručuje osobám uvedeným v osobnom rozsahu dohody zachovanie práv v oblasti pobytu, prístupu na pracovný trh a práv v oblasti sociálneho zabezpečenia pri splnení určitých podmienok.

Prechodné obdobie trvalo od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020 (článok 126 dohody o vystúpení), počas ktorého sa naďalej uplatňovali právne predpisy Európskej únie a zachovávali sa všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

Dohoda o vystúpení rozlišuje dve obdobia s rôznou aplikáciou práva EÚ:

1. Do konca prechodného obdobia, t. j. do 31. decembra 2020, v rámci ktorého zmluvné strany aplikovali právo EÚ.

2. Obdobie od 1. januára 2021, v ktorom prestal fungovať voľný pohyb osôb (pracovníkov), ale naďalej ostávajú zachované pobytové, pracovné práva a práva sociálneho zabezpečenia, ktoré vznikli pred koncom prechodného obdobia.
 

Osoby, na ktoré sa dohoda o vystúpení nevzťahuje

Dohoda o vystúpení negarantuje práva na pobyt, vstup na trh práce a práva sociálneho zabezpečenia občanom SR v Spojenom kráľovstve, ktorí prichádzajú na územie Spojeného kráľovstva po 31. decembri 2020 (tieto osoby nespadajú do pôsobnosti dohody). Na týchto občanov sa vzťahuje dokument o novom Bodovo - založenom imigračnom systéme Spojeného kráľovstva.

Takisto aj občania Spojeného kráľovstva, ktorí nespadajú do pôsobnosti dohody, ktorí prichádzajú na územie SR po 31. decembri 2020, sa považujú za štátnych príslušníkov tretích krajín.

Z pohľadu slovenských občanov je potrebné rozlišovať medzi tými, ktorí prišli do Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020 a tými, ktorí prídu od 1. januára 2021.

 

  • Pre občanov EÚ, ktorí prišli do Spojeného kráľovstva pred koncom prechodného obdobia (t.j. do 31. decembra 2020) sa nič nezmenilo. Otázka ich nadobudnutých práv je ošetrená v dohode o vystúpení, ktorá im zaručuje rovnaké práva ako počas členstva Spojeného kráľovstva v EÚ. To znamená, že môžu naďalej žiť, pracovať, študovať ako doteraz. Museli ale do 30. júna 2021 požiadať o pobytový režim v Spojeným kráľovstvom zriadenej registračnej schéme v tzv. EU Settlement Scheme, ktorá im garantuje právo pobytu. Pre rizikové a zraniteľné skupiny britská vláda naďalej poskytuje prostredníctvom charitatívnych organizácií pomoc pri registrácii pobytu.
  • Na občanov EÚ, ktorí majú záujem žiť, pracovať, študovať v Spojenom kráľovstve po konci prechodného obdobia (t.j. od 1. januára 2021) sa už nevzťahuje dohoda o vystúpení, ale platná britská legislatíva – bodovo založený imigračný systém.

 

Odkazy na informácie v anglickom jazyku

Všeobecné informácie

 

Otázky podnikateľov a biznisu

 

Otázky o vízach

 

Práva občanov a otázky k mobilite

 

Vzdelávanie


Brexit v praxi

Štúdium