1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Prihlasovanie a odhlasovanie z pobytu v SR

Prihlasovanie a odhlasovanie z pobytu v SR

Aktualizované 15.07.2022
Publikované 15.07.2022

Objednať sa je možné cez elektronický objednávkový systém.

Občan SR s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý sa v rámci pobytu v zahraničí rozhodne skončiť trvalý pobyt v SR, tak môže vykonať prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR alebo prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu. Pri odhlasovaní z trvalého pobytu v SR, občan SR spolu s odhlasovacím lístkom odovzdá občiansky preukaz, a ak ho nevlastní, uvedie dôvod.

Za každú osobu (vrátane maloletých občanov do 18 rokov) je potrebné vyplniť samostatný odhlasovací lístok. V prípade detí do 18 rokov musia odhlasovací lístok podpísať obaja rodičia (zákonní zástupcovia). Ak odhlasovací lístok podpisuje na veľvyslanectve len jeden z rodičov (zákonný zástupca), musí súčasne doložiť písomný súhlas druhého rodiča (zákonného zástupcu) s jeho osvedčeným podpisom.

Občan SR s trvalým pobytom v SR:

  • ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom tam trvalo žiť, má zákonnú povinnosť pred vycestovaním oznámiť príslušnej ohlasovni skončenie trvalého pobytu v SR;

  • ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má zákonnú povinnosť ešte pred vycestovaním ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu v SR. V tomto ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu prechodného pobytu v zahraničí;

  • ktorý sa v rámci pobytu v zahraničí rozhodne skončiť trvalý pobyt v SR, môže tak urobiť prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR alebo prostredníctvom konzulárneho oddelenia veľvyslanectva SR v zahraničí. Pri odhlasovaní z trvalého pobytu v SR, občan SR spolu s odhlasovacím lístkom odovzdá tiež občiansky preukaz, a ak ho nevlastní, uvedie prečo;

  • Za každú osobu (vrátane maloletých občanov do 18 rokov) je potrebné vyplniť samostatný odhlasovací lístok. V prípade detí do 18 rokov musia odhlasovací lístok podpísať obaja rodičia (zákonní zástupcovia). Ak odhlasovací lístok podpisuje na veľvyslanectve len jeden z rodičov (zákonný zástupca), musí súčasne doložiť písomný súhlas druhého rodiča (zákonného zástupcu) s jeho osvedčeným podpisom.

  • ktorý sa plánuje zdržiavať na území SR po dobu viac ako 90 dní je povinný do 10-tich dní od ubytovania ohlásiť v ohlasovni v mieste prechodného pobytu dátum jeho začatia, miesto a dátum jeho ukončenia.

Za overenie podpisu (podpisov) na odhlasovacom lístku sa hradí správny poplatok vo výške 10 eur za každý podpis v hotovosti.

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

 

Objednanie osobného stretnutia sa vykonáva cez elektronický objednávkový systém, alebo v nevyhnutnom prípade prostredníctvom telefonického čísla +31704167773.

Postup: Zastupiteľský úrad SR v Haagu; žiadosť nevypisovať, iba zvoliť tlačidlo – objednanie termínu bez nutnosti podávania žiadosti a zvoliť konkrétny termín.