Sobáš v zahraničí

Aktualizované 30.06.2022
Publikované 20.05.2022

Zápis sobáša do osobitnej matriky a žiadosť o vydanie sobášneho listu SR

Objednať sa je možné cez elektronický objednávkový systém.

Prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky je možné požiadať o vystavenie sobášneho listu SR a zápis sobáša do osobitnej matriky v SR.

 

K zápisu sobáša do osobitnej matriky na Slovensku sa predkladá:

  • sobášny list Holandska s viacjazyčným štandardným formulárom (v zmysle Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van het vrije verkeer van burgers door het vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening), resp. ak nie je vydaný takýto druh listu; sobášny list Holandska musí opatrený apostilom (vyžiadať si je ho možné na Rechtbank – súd) a úradným prekladom do slovenského jazyka (zoznam prekladateľov z holandského do slovenského jazyka);
  • doklad o štátnom občianstve a preukázanie totožnosti manželov – t.j. platné doklady totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas);
  • vypísať formulár žiadosti o zápis sobáša a vystavenie sobášneho listu SR – osobne na veľvyslanectve.

 

Poplatky sú v hodnote 25 eur a hradia sa výlučne v hotovosti.

Doba konania o vydanie sobášneho listu SR a zápis sobáša je približne 8-10 týždňov odo dňa podania žiadosti. Dokument je nevyhnutné osobne prevziať na veľvyslanectve. 

Objednanie osobného stretnutia sa vykonáva cez elektronický objednávkový systém, alebo v nevyhnutnom prípade prostredníctvom telefonického čísla +31704167773.

Postup: Zastupiteľský úrad SR v Haagu; žiadosť nevypisovať, iba zvoliť tlačidlo – objednanie termínu bez nutnosti podávania žiadosti a zvoliť konkrétny termín.  

 

Zmena priezviska

O zmenu priezviska alebo o zápis manželstva a vydanie sobášneho listu SR je možné požiadať na veľvyslanectve. K žiadosti o zápis sobáša sa predkladá platný doklad totožnosti SR, cudzozemský sobášny list s viacjazyčným štandardným formulárom (prípadne s apostilom a úradným prekladom do slovenského jazyka, platný doklad totožnosti manžela – originál a rodný list žiadateľky. Výška poplatku sa stanoví priamo na mieste, v závislosti od konkrétneho prípadu. 

Pokiaľ je v cudzozemskom sobášnom liste uvedené priezvisko v požadovanom tvare, stačí vykonať iba zápis sobáša a požiadať o vystavenie sobášneho listu SR. 

Pokiaľ nie je v cudzozemskom sobášnom liste uvedené priezvisko v požadovanom tvare (ale je zapísané napr. priezvisko za slobodna) a gemeente nezapísalo požadovaný tvar (napr. po manželovi), bude potrebné požiadať o vydanie rodného listu SR pod novým priezviskom – a zároveň o zmenu priezviska, pričom poplatok za takýto úkon je len za úkon zmeny priezviska 200 eur a poplatok za zápis do matriky a vydanie matričného dokladu 25 eur. 

Podrobné informácie k zmene priezviska sú dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

Objednanie osobného stretnutia sa vykonáva cez elektronický objednávkový systém, alebo v nevyhnutnom prípade prostredníctvom telefonického čísla +31704167773.

Postup: Zastupiteľský úrad SR v Haagu; žiadosť nevypisovať, iba zvoliť tlačidlo – objednanie termínu bez nutnosti podávania žiadosti a zvoliť konkrétny termín.