Overovanie dokladov

Publikované 20.05.2022

Osvedčenie podpisu a kópie

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Haagu overuje pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Avšak nenesie zodpovednosť za obsah overovaných listín.

  
Overenie pravosti podpisu osoby

Osvedčením pravosti podpisu Veľvyslanectvo SR v Haagu osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu je nevyhnutne potrebná osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti: 

  • občan SR – platným cestovným pasom SR alebo platným občianskym preukazom;
  • cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom.

Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. Žiadateľ sa podpisuje priamo pred zamestnancom veľvyslanectva.

Poplatok za overenie každého podpisu je 10 eur a platí sa v hotovosti.

 

Overenie pravosti fotokópie

Overením fotokópie Veľvyslanectvo SR v Haagu osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. O osvedčenie pravosti fotokópie je možné požiadať osobne na veľvyslanectve.

Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí: 

  • originál listiny;
  • fotokópia listiny;
  • predloženie platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

Poplatok za overenie každej strany listiny je 10 eur v hotovosti.