Úmrtie v zahraničí

Aktualizované 30.06.2022
Publikované 20.05.2022

Zápis úmrtia do osobitnej matriky a žiadosť o vydanie úmrtného listu SR

Objednať sa je možné cez elektronický objednávkový systém.

Prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky je možné požiadať o vystavenie úmrtného listu SR a zápis úmrtia do osobitnej matriky v SR.

 

K zápisu úmrtia do osobitnej matriky na Slovensku sa predkladá:

  • úmrtný list Holandska s viacjazyčným štandardným formulárom (v zmysle Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van het vrije verkeer van burgers door het vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening), resp. ak nie je vydaný takýto druh listu; úmrtný list Holandska musí opatrený apostilom (vyžiadať si je ho možné na Rechtbank – súd) a úradným prekladom do slovenského jazyka (zoznam prekladateľov z holandského do slovenského jazyka);
  • platný doklad totožnosti žiadateľa (splnomocnenej osoby) – občiansky preukaz alebo cestovný pas;
  • doklad totožnosti zosnulého;
  • vypísať formulár žiadosti o zápis úmrtia a vystavenie úmrtného listu SR – osobne na veľvyslanectve.

 

Poplatky sú v hodnote 25 eur a hradia sa výlučne v hotovosti.

Doba konania je približne 8-10 týždňov odo dňa podania žiadosti. Dokument je nevyhnutné osobne prevziať na veľvyslanectve. 

Objednanie osobného stretnutia sa vykonáva cez elektronický objednávkový systém, alebo v nevyhnutnom prípade prostredníctvom telefonického čísla +31704167773.

Postup: Zastupiteľský úrad SR v Haagu; žiadosť nevypisovať, iba zvoliť tlačidlo – objednanie termínu bez nutnosti podávania žiadosti a zvoliť konkrétny termín.