Narodenie dieťaťa

Aktualizované 30.06.2022
Publikované 20.05.2022

Zápis narodenia do osobitnej matriky a žiadosť o vydanie rodného listu SR

Objednať sa je možné cez elektronický objednávkový systém.

Prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky je možné požiadať o vystavenie rodného listu SR a zápis narodenia dieťaťa do osobitnej matriky v SR.

Zápis sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia žiadateľa o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí osobitná matrika spravidla prostredníctvom veľvyslanectva.

O zápis narodenia do osobitnej matriky môže požiadať rodič (zákonný zástupca). Môže tak urobiť aj splnomocnená osoba na základe predloženia notárom osvedčeného splnomocnenia.

 

K zápisu narodenia dieťaťa do osobitnej matriky na Slovensku sa predkladá:

  • rodný list Holandska s viacjazyčnou doložkou pre Slovensko v zmysle nariadenia Európske parlamentu (v zmysle Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van het vrije verkeer van burgers door het vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening) – dokument je potrebné vyžiadať na príslušnom gemeente po narodení dieťaťa (tento dokument si necháva osobitná matrika v SR); 

  • doklad o osobnom stave – t.j. sobášny list; pokiaľ nie je k dispozícii sobášny list SR, vyžaduje sa cudzozemský sobášny list opatriť apostilom a úradným prekladom do slovenského jazyka – prípadne si vyžiadať nový cudzozemský sobášny list v medzinárodnom formáte (cez gemeente); pokiaľ nie sú rodičia dieťaťa zosobášení, je potrebné, aby sa pri podávaní žiadosti zúčastnili obaja;

  • doklad o štátnom občianstve a preukázanie totožnosti rodičov dieťaťa – t.j. platné doklady totožnosti – občiansky preukaz alebo cestovný pas;

  • vypísať formulár žiadosti o zápis narodenia a vystavenia rodného čísla a rodného listu SR – osobne na veľvyslanectve.

Doba vystavenia rodného listu SR odo dňa podania žiadosti je približne 10 týždňov. Poplatok je 25 eur (v prípade predloženia rodného listu vo vyššie uvedenom formáte) a hradí sa v hotovosti. Pokiaľ je k dispozícii rodný list v medzinárodnom formáte, poplatok je v závislosti od počtu strán približne 65 eur. Lehotu spracovania žiadosti nie je možné zo strany veľvyslanectva ovplyvniť.

Pri vyzdvihnutí originálu rodného listu SR je možné podať žiadosť o vydanie cestovného pasu a/alebo občianskeho preukazu pre dieťa. Lehota je približne 6 týždňov odo dňa podania žiadosti a poplatok je 10 eur v hotovosti za cestovný pas a 15 eur za občiansky preukaz. K žiadosti sa ďalej prekladá platný doklad totožnosti dieťaťa. Dieťa musí byť prítomné kvôli zhotoveniu podoby tváre.

 

Náhradný cestovný doklad na cestu do SR

Žiadosť o náhradný cestovný doklad (pre dieťa) je možné podať na veľvyslanectve s tým, že na Slovensku je nevyhnutné vybaviť zápis narodenia a podať žiadosť o cestovný pas. Doba procesu zápisu narodenia a vydania rodného listu SR sa odvíja od konkrétneho prípadu a je to možné vybaviť len prostredníctvom osobitnej matriky v Bratislave, Drieňová 22. Žiadosť o zápis narodenia a vydanie rodného listu je možné podať aj na matričnom úrade podľa miesta bydliska. Odporúča sa informovať na dobu vybavenia žiadosti priamo na príslušnom matričnom úrade.

Náhradný cestovný doklad sa vydáva na počkanie. Doklad slúži ako jednorazový cestovný doklad na cestu na Slovensko a má platnosť max. 6 mesiacov. K žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu budete potrebovať predložiť:

  • platný doklad totožnosti (cestovný pas SR alebo občiansky preukaz);
  • originál rodného listu dieťaťa a
  • uhradiť správny poplatok v hodnote 10 eur v hotovosti

 

Dieťa musí byť prítomné kvôli zhotoveniu podoby tváre.

Na podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu/občianskeho preukazu pre dieťa sa predkladá:

  • platný doklad totožnosti (cestovný pas SR alebo občiansky preukaz) rodiča dieťaťa;
  • rodný list SR dieťaťa alebo predchádzajúci vydaný cestovný pas (poznámka: o cestovný pas je možné požiadať iba v prípade, ak už je dieťa zapísané v SR a má vydaný rodný list SR) a 
  • uhradiť správny poplatok v hodnote cestovného pasu: 10 eur (do 6 rokov); 15 eur (od 6 do 16 rokov); 40 eur (od 16 rokov; občiansky preukaz: 15 eur  v hotovosti

 

Doba konania – vydanie nového cestovného pasu/občianskeho preukazu je približne 6 týždňov odo dňa podania žiadosti. Doklad je nevyhnutné vyzdvihnúť osobne na veľvyslanectve. 

Objednanie osobného stretnutia sa vykonáva cez elektronický objednávkový systém, alebo v nevyhnutnom prípade prostredníctvom telefonického čísla +31704167773. Postup: Zastupiteľský úrad SR v Haagu; žiadosť nevypisovať, iba zvoliť tlačidlo – objednanie termínu bez nutnosti podávania žiadosti a zvoliť konkrétny termín.