Vodičský preukaz

Aktualizované 30.06.2022
Publikované 20.05.2022

Vydávanie vodičských preukazov je upravené v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Kto môže podať žiadosť

Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu sa podáva osobne a môže ju podať iba osoba, ktorá:

 • má v Slovenskej republike trvalý pobyt a
 • bol jej v minulosti vydaný vodičský preukaz. 

 

Kde môžete požiadať o vodičský preukaz

O vodičský preukaz môžete požiadať na ktoromkoľvek slovenskom zastupiteľskom úrade, ktorý vykonáva konzulárnu agendu. Dôvodom žiadosti môže byť:

 • strata alebo odcudzenie vodičského preukazu v zahraničí,
 • zmena mena alebo priezviska,
 • uplynutie doby platnosti vodičského preukazu.

 

Kedy môžete požiadať o vodičský preukaz na veľvyslanectve

Na veľvyslanectve môžete podať žiadosť ak

 • nejde o prvý vodičský preukaz,
 • nejde o výmenu zahraničného vodičského preukazu,
 • žiadateľ má trvalý pobyt v Slovenskej republike,

O obnovenie vodičského preukazu môžete požiadať v prípade, že:

 • ste stratili vodičský preukaz alebo Vám bol odcudzený,
 • máte úradne zmenené meno alebo priezvisko,
 • uplynula doba platnosti vodičského preukazu.

 

Rezervujte si termín

Na podanie žiadosti si vopred rezervujte termín prostredníctvom elektronickej služby (výnimočne telefonicky počas úradných hodín na vybavovanie telefonických dopytov).

 

Aké dokumenty budete potrebovať

 • doterajší vodičský preukaz (ak nejde o podanie žiadosti o obnovu vodičského preukazu za stratený/odcudzený,
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • v prípade odcudzenia alebo straty – potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu o nahlásení odcudzenia/straty predchádzajúceho vodičského preukazu, ak miestne orgány takéto potvrdenie vydávajú.
 • Ak ste držiteľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, musíte k žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zariadením v Slovenskej republike.
 • Ak ste dovŕšili vek 65 rokov pri výmene vodičského preukazu s vyznačeným oprávnením pre skupinu B sa vyžaduje platný doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike alebo príslušným zdravotníckym zariadením v zahraničí.

 

Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať

V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude od vás vyžadovať dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list) za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch.

 

Poplatky  

O aktuálnej výške poplatku a spôsobe jeho úhrady  v miestnej mene sa, informujte vopred pri rezervovaní termínu podania žiadosti.

 

Kto môže prevziať vydaný vodičský  preukaz

Vodičský preukaz preberá žiadateľ osobne na veľvyslanectve, kde podal žiadosť. 

Veľvyslanectvo môže v odôvodnenom prípade vydaný vodičský preukaz doručiť poštou, ak o to slovenský občan požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie vydaného vodičského preukazu.