1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Zrušenie apostilácie a úradných prekladov

Zrušenie apostilácie a úradných prekladov

Publikované 19.05.2022

Uľahčenie obehu niektorých verejných listín v Európskej únii

16. februára 2019 sa začalo v EÚ uplatňovať nové nariadenie o verejných listinách, vďaka ktorému sa odstránila administratívna záťaž súvisiaca najmä s apostiláciou a zabezpečovaním overených prekladov niektorých verejných listín.

Predkladanie verejných listín v členských štátoch podliehalo do 16. februára 2019 rôznym vnútroštátnym pravidlám, medzi ktoré patrila aj požiadavka vyššieho overenia verejnej listiny (apostil) a vyhotovenia prekladu verejnej listiny súdnym prekladateľom do úradného jazyka štátu, kde má byť verejná listina predložená (napr. Holandsko). 

Tieto prekážky boli odstránené nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/1191 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 („nariadenie o verejných listinách“). 

Nariadenie sa vzťahuje na klasickú formu verejných listín a ich osvedčené odpisy, ale aj na elektronicky vydávané verejné listiny, ktoré osvedčujú tieto skutočnosti: 

 • narodenie, že osoba žije, úmrtie, 
 • meno, 
 • manželstvo (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu), 
 • rozvod, rozluku, alebo vyhlásenie manželstva za neplatné, 
 • registrované partnerstvo (vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatút registrovaného partnerstva), 
 • zrušenie registrovaného partnerstva, jeho rozluku alebo vyhlásenie za neplatné, 
 • rodičovstvo, osvojenie, 
 • bydlisko a/alebo pobyt, 
 • štátnu príslušnosť, 
 • neexistenciu záznamu v registri trestov. 

Nariadenie eliminuje niektoré požiadavky týkajúce sa preukázania pravosti listiny a jej obsahu, avšak 

 • nezaručuje uznávanie právnych účinkov týkajúcich sa obsahu verejnej listiny a
 • nevytvára povinnosť vydávať verejné listiny, ktoré podľa vnútroštátneho práva neexistujú. 

Upozornenie: nariadenie sa nevzťahuje na verejné listiny vydané úradmi tretích štátov ani na osvedčené odpisy takýchto listín, hoci osvedčený odpis vyhotovil príslušný úrad členského štátu EÚ. 

Odstránenie požiadavky osvedčovania apostilom

Pre verejné listiny, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia, nebude potrebné vyššie overenie formou osvedčenia apostilom (keďže všetky členské štáty EÚ sú zmluvnou stranou haagskeho Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín – č. 213/2002 Z.z.).

Možnosť overiť si pravosť vydanej  verejnej listiny má umožniť Informačný systém o vnútornom trhu (tzv. IMI systém - Internal Market Information System), kde je už zaradený aj modul „verejné listiny“.