1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Zmena mena a/alebo priezviska

Zmena mena a/alebo priezviska

Aktualizované 15.07.2022
Publikované 20.05.2022

Objednať sa je možné cez elektronický objednávkový systém.

O zmenu mena a/alebo priezviska je možné požiadať prostredníctvom veľvyslanectva. Na povolenie zmeny mena alebo priezviska je príslušný obvodný úrad v SR podľa miesta trvalého alebo posledného trvalého pobytu občana SR na území SR. Pokiaľ občan SR takýto pobyt nemal, je príslušný Obvodný úrad Bratislava.

Poplatok za zmenu mena alebo priezviska sa vyberie až po vykonaní úkonu.

V praxi existujú dve kategórie zmien mena alebo priezviska:

 1. zmena, na ktorú nie je potrebné povolenie;

 2. zmena, na ktorú je potrebné povolenie obvodného úradu.

 

Zmena bez povolenia obvodného úradu

Je bez poplatku a robí sa priamo na matričnom úrade (alebo veľvyslanectve) na základe písomného vyhlásenia.

Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné (ustanovenie §7 zákona o mene a priezvisku), ak ide o zmenu priezviska:

 • po rozvode manželstva (do 3 mesiacov po právoplatnosti rozsudku o rozvode);

 • po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk;

 • spočívajúcu v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania;

 • spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom, alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny;

 • dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení;

 • z dôvodu zmeny pohlavia;

 • maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti;

 • maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.

 

Zmena s vyžadovaným povolením obvodného úradu

Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný obvodný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Obvodný úrad Bratislava.

Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Zmemu priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov, ak sa jedna o zmenu priezviska:

 • manželov, ktorí majú spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti;
 • jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti;
 • jedného z manželov, ktorí majú spoločné priezvisko, na priezvisko, ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska;
 • jedného z manželov, ktorý prijal spoločné priezvisko a ako druhé žiada prijať priezvisko, používal pred uzavretím manželstva;
 • jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať priezvisko spoločných detí, na ktorom sa dohodli pri uzavretí manželstva; priezvisko spoločných detí sa uvádza ako prvé v poradí;
 • jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na spoločné priezvisko;
 • jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na doterajšie priezvisko. 

Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí obvodný úrad používať neutrálne meno a priezvisko na základe žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha.

 

Náležitosti žiadosti

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska (dospelého, alebo celej rodiny) musí byť písomná a musí obsahovať: 

 • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo vydatá žena,
 • b) miesto trvalého pobytu v Slovenskej republike, miesto posledného trvalého pobytu v SR alebo miesto obvyklého pobytu v cudzine osoby, ktorej sa žiadosť týka;
 • meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila;
 • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela alebo maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby;
 • údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka;
 • odôvodnenie žiadosti.

K žiadosti o zmenu mena alebo zmenu priezviska je potrebné predložiť originál alebo osvedčenú kópiu týchto dokladov: 

 • rodný list osoby, ktorej sa žiadosť týka;
 • sobášny list, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena;
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená;
 • úmrtný list manžela, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova;
 • občiansky preukaz osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať;
 • iný doklad totožnosti osoby, ktorej sa žiadosť týka;
 • doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať;
 • verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu, ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska občanov, ktorí sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a zároveň štátnymi občanmi iného štátu.

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj 

 • písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať;
 • úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel;
 • právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

Doklady podľa odseku 3 písm. b) a c) sa predkladajú vo forme originálu alebo ich osvedčenej kópie.

Ak obaja rodičia dieťaťa zomreli, nie sú známi, boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo nie sú schopní posúdiť dôsledky zmeny mena alebo zmeny priezviska maloletého, žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podáva poručník, ktorý bol dieťaťu ustanovený.

Ak žiadosť podáva iná osoba ako tá, ktorej sa žiadosť týka, žiadosť musí obsahovať aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu žiadateľa a jeho vzťah k osobe, ktorej sa žiadosť týka; splnomocnenec musí predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa žiadosť týka, na konanie vo veci zmeny mena alebo zmeny priezviska.

 

Zmena priezviska po sobáši

O zmenu priezviska alebo o zápis manželstva a vydanie sobášneho listu SR je možné požiadať na veľvyslanectve. K žiadosti o zápis sobáša sa predkladá platný doklad totožnosti SR, cudzozemský sobášny list s viacjazyčným štandardným formulárom (prípadne s apostilom a úradným prekladom do slovenského jazyka, platný doklad totožnosti manžela – originál a rodný list žiadateľky. Výška poplatku sa stanoví priamo na mieste, v závislosti od konkrétneho prípadu. 

Pokiaľ je v cudzozemskom sobášnom liste uvedené priezvisko v požadovanom tvare, stačí vykonať iba zápis sobáša a požiadať o vystavenie sobášneho listu SR. 

Pokiaľ nie je v cudzozemskom sobášnom liste uvedené priezvisko v požadovanom tvare (ale je zapísané napr. priezvisko za slobodna) a gemeente nezapísalo požadovaný tvar (napr. po manželovi), bude potrebné požiadať o vydanie rodného listu SR pod novým priezviskom – a zároveň o zmenu priezviska, pričom poplatok za takýto úkon je len za úkon zmeny priezviska 200 eur a poplatok za zápis do matriky a vydanie matričného dokladu 25 eur. 

Informácie k zmene priezviska  na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

Objednanie osobného stretnutia sa vykonáva cez elektronický objednávkový systém, alebo v nevyhnutnom prípade prostredníctvom telefonického čísla +31704167773.

Postup: Zastupiteľský úrad SR v Haagu; žiadosť nevypisovať, iba zvoliť tlačidlo – objednanie termínu bez nutnosti podávania žiadosti a zvoliť konkrétny termín.