1. Domov
  2. O nás
  3. Naše poslanie

Naše poslanie

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Haagu v súlade so základným poslaním diplomatických misií v zahraničí reprezentuje Slovenskú republiku v Holandskom kráľovstve, Belgickom kráľovstve a Luxemburskom veľkovojvodstve, obhajuje jej záujmy a záujmy jej občanov. V rámci toho podporuje rozvoj bilaterálnych oficiálnych kontaktov na najvyššej úrovni, spoluprácu parlamentov a štátnych orgánov oboch krajín, obchodno-ekonomickú spoluprácu, ako aj kontakty v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania, športu či turizmu.

Mesto Haag je sídlom početných medzinárodných organizácií a inštitúcií, čím plní i významnú úlohu v rámci multilaterálnej zahraničnopolitickej agendy. Funkciou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu je zastupovanie Slovenskej republiky pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW), aktívna spolupráca s Medzinárodným súdnym dvorom (ICJ), Medzinárodným trestným súdom (ICC) a Vysokým komisárom OBSE pre národnostné menšiny (HCNM), či účasť na činnosti Stáleho arbitrážneho dvora (PCA), Haagskej konferencii medzinárodného práva súkromného (HCCH) a v iných inštitúciách. Holandsko je tiež sídlom troch agentúr EÚ: Eurojust, Europol a Európska lieková agentúra (EMA).  

Spoločné členstvo Slovenskej republiky a Holandského kráľovstva v EÚ, NATO, OECD, ako aj v eurozóne, sa prejavuje aj v intenzívnej obchodno-ekonomickej spolupráci. Úlohou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu, v rámci napĺňania cieľov ekonomickej diplomacie, je napomáhať prílevu holandských investícií do SR, ďalšiemu rastu slovenského exportu do Holandska a podpora obchodnej spolupráce medzi holandskými a slovenskými firmami a start-upmi. Doplnkovú úlohu zohráva Česko-slovensko holandská obchodná komora.

Ochrana záujmov občanov Slovenskej republiky, vrátane služieb pre širokú komunitu Slovákov žijúcich a pracujúcich v Holandskom kráľovstve, je ďalšou prioritou Veľvyslanectva SR v Haagu. Úrad poskytuje spektrum konzulárnych činností voči slovenským orgánom a konzulárnu pomoc slovenským občanom v núdzi. SR je v Holandsku zastúpená aj dvomi honorárnymi konzulátmi: v Groningene a v Eindhovene. 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Haagu vníma kultúrnu a verejnú dimenziu diplomacie ako dôležitý nástroj na spoznávanie a zbližovanie národov a vytváranie vzájomných priateľských vzťahov a využíva príležitosti na aktívnu prezentáciu Slovenska v Holandsku.