Vodičský preukaz

Publikované 31.08.2022

Vydávanie vodičských preukazov je upravené v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kto môže podať žiadosť

Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu sa podáva osobne a môže ju podať iba osoba, ktorá:

 • má v Slovenskej republike trvalý pobyt a
 • a bol jej v minulosti vydaný vodičský preukaz. 

 

Kde môžete požiadať o vodičský preukaz

O vodičský preukaz môžete požiadať na ktoromkoľvek slovenskom zastupiteľskom úrade, ktorý vykonáva konzulárnu agendu. Dôvodom žiadosti môže byť:

 • strata alebo odcudzenie vodičského preukazu v zahraničí,
 • zmena mena alebo priezviska,
 • uplynutie doby platnosti vodičského preukazu.

 

Kedy môžete požiadať o vodičský preukaz na veľvyslanectve

Na veľvyslanectve môžete podať žiadosť ak

 • nejde o prvý vodičský preukaz,
 • nejde o výmenu zahraničného vodičského preukazu,
 • žiadateľ má trvalý pobyt v Slovenskej republike,

O obnovenie vodičského preukazu môžete požiadať v prípade, že:

 • ste stratili vodičský preukaz alebo mu bol odcudzený,
 • máte úradne zmenené meno alebo priezvisko,
 • uplynula doba platnosti vodičského preukazu.

 

Rezervujte si termín

Na podanie žiadosti si vopred rezervujte termín prostredníctvom elektronickej služby.

 

Aké dokumenty budete potrebovať

 • doterajší vodičský preukaz (ak nejde o podanie žiadosti o obnovu vodičského preukazu za stratený/odcudzený
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • v prípade odcudzenia alebo straty – potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu o nahlásení odcudzenia/straty predchádzajúceho vodičského preukazu, ak miestne orgány takéto potvrdenie vydávajú
 • Ak ste držiteľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, musíte k žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zariadením v Slovenskej republike.
 • Ak ste dovŕšili vek 65 rokov pri výmene vodičského preukazu s vyznačeným oprávnením pre skupinu B sa vyžaduje platný doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike alebo príslušným zdravotníckym zariadením v zahraničí.
 • v prípade zmeny mena alebo priezviska predložiť aktualizovaný doklad totožnosti alebo matričný doklad vydaný v Slovenskej republike potvrdzujúci túto skutočnosť
 • podstúpiť elektronické nasnímanie podoby tváre a vlastnoručne podpísať žiadosť
 • žiadosť je spracovaná elektronicky pričom jej vybavenie na oddelení dokladov Polície SR trvá zhruba do 4 týždňov

 

Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať

V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude od vás vyžadovať dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list) za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch.

 

Poplatky  

O aktuálnej výške poplatku a spôsobe jeho úhrady  v miestnej mene sa, informujte vopred pri rezervovaní termínu podania žiadosti.

 

Kto môže prevziať vydaný vodičský  preukaz

Vodičský preukaz preberá žiadateľ osobne na veľvyslanectve, kde podal žiadosť.