1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Duplikát matričného dokladu

Duplikát matričného dokladu

Aktualizované 27.05.2022
Publikované 27.05.2022

Žiadosť o duplikát matričného dokladu

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis z matričnej knihy (duplikát rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu) na základe písomnej žiadosti.

Žiadosť o duplikát môže podať:

a) osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny,

b) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,

c) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,

d) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,

e) poručník, ak sa o dieťa osobne stará,

f) súdom ustanovený opatrovník,

Rezerváciu termínu na podanie žiadosti o duplikát matričného dokladu

Na účely podania žiadosti o duplikát matričného dokladu sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba. Svoj vzťah k osobe, pre ktorú žiada o duplikát matričného dokladu, musí žiadateľ preukázať príslušným dokladom (napr. rodným alebo sobášnym listom).

Žiadosť je možné podať buď osobne prostredníctvom nášho veľvyslanectva alebo priamo písomne matričnému úradu v SR, ktorý doklad vydal.

Náležitosti podania žiadosti na Veľvyslanectve SR vo Viedni:

• žiadateľ príde na vopred rezervovaný termín,

• žiadateľ preukáže svoju totožnosť platným dokladom totožnosti,

Vyplniť: 

rtf
Dotazník k žiadosti o zaslanie výpisov z matričných úradov do cudziny
(rtf; 46.91 KB)
Stiahnuť

 

• v prípade žiadosti o rodný list pre člena rodiny, doklad preukazujúci rodinný vzťah s touto osobou (rodný, sobášny list ap.)

• uhradí správny poplatok v hotovosti.

 

Čakacia lehota na predmetný doklad je približne 1 – 2 mesiace. Veľvyslanectvo nemôže ovplyvniť lehotu vydania dokladu, nakoľko sa vystavuje na príslušnej matrike v SR.

Pri podaní žiadosti priamo na príslušný matričný úrad je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 5,- eur. Upozorňujeme, aby ste zanechali matrike v žiadosti o duplikát svoj telefonický kontakt. V prípade neuhradenia uvedeného poplatku je matričný doklad zaslaný z príslušného matričného úrade na veľvyslanectvo, ktoré vyzve žiadateľa na uhradenie správneho poplatku a prevzatie vyhotoveného dokladu.