1. Domov
 2. Cestovanie
 3. Info pre motoristov

Info pre motoristov

Aktualizované 19.07.2022
Publikované 10.05.2022

Maximálna povolená rýchlosť

obec/ mimo obce/ diaľnica
50 / 100 / 130 km/h

 

Asistenčná telefónna služba rakúskeho automotoklubu: 120
 

Náležitosti spojené s vedením motorového vozidla

Nevyhnutné je mať pri sebe:

 • identifikačný doklad (občiansky preukaz, cestovný pas)
 • vodičský preukaz
 • technický preukaz

Pri strate alebo krádeži technického preukazu, resp. preukazu o poistení motorového vozidla je v AT potrebné túto skutočnosť nahlásiť najbližšej úradovni polície, ktorá o tom vydá potvrdenie platné jeden týždeň oprávňujúce počas tejto doby používať i naďalej motorové vozidlo.

Ak vodič šoféruje motorové vozidlo, ktorého nie je jeho majiteľom, neukladá zákon vyslovene povinnosť mať písomný súhlas majiteľa na používanie. V prípade pochybností môže však polícia vyžadovať dôkaz o oprávnení vedenia vozidla. Odporúčame preto radšej mať pri sebe písomný súhlas majiteľa (optimálne v nemeckom, prípadne anglickom jazyku).
Povinná výbava v Rakúsku v zásade zodpovedá našej.

Je zakázané používanie navigáciu zobrazujúcej stacionárne radary.

Polícia sa v Rakúsku väčšinou pri cestných kontrolách motorových vozidiel zameriava na:

 • rýchlosť
 • technický stav vozidla
 • alkohol
 • pri oficiálne nahlásenom pobyte majiteľa vozidla v Rakúsku sa v zásade vyžaduje evidencia mot. vozidla na AT značkách

 

Zimné pneumatiky

V Rakusku v zimnom období t.j. od 1. novembra do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka nie je povinnosť používať zimné pneumatiky pokiaľ nie je na ceste súvislá vrstva snehu, ľadu alebo topiaci sa sneh (takzvaná kaša).

Pokiaľ však vodič v zimnom období jazdí na letných pneumatikách, je bez ohľadu na stav vozovky jeho povinnosťou mať vo výbave 2 plne funkčné snehové reťaze, ktoré je povinný si na vozidlo bezodkladne nasadiť na miestach, kde je to dopravnou značkou vyznačené.

Informácie na oficiálnej webovej stránke pre rakúskych motoristov

Pokuty od 35 – 5000 eur v závislosti od druhu priestupku (horná hranica sankcie sa pohybuje pre tých ktorý aj spôsobia nehodu).

 

Pokuty a sankcie

Prekročenie rýchlosti v obci

 • pri prekročení rýchlosti do 40 km/h riskuje vodič pokutu priamo na mieste v rozmedzí 21 - 70 eur a 29 – 160 eur prostredníctvom Anonymverfügung,
 • prekročenie rýchlosti o viac ako 40 km/h znamená pokutu najmenej 150 eur, no až do výšky 2 180 eur, zároveň hrozí zadržanie vodičského preukazu na 2 týždne,
 • pri prekročení rýchlosti o viac ako 60 až do 90 km/h môžu vodičovi zadržať vodičák na 6 týždňov až 3 mesiace,
 • pri prekročení rýchlosti o viac ako 90 km/h hrozí zadržanie vodičského preukazu na minimálne 6 mesiacov.


Prekročenie rýchlosti na diaľnici alebo rýchlostnej ceste

 • pri prekročení rýchlosti od 10 km/h do 30 km/h dosahuje výška pokuty priamo na mieste od 20 do 50 eur, alebo od 30 do 60 eur prostredníctvom Anonymverfügung,
 • pri prekročení povolenej rýchlosti o viac ako 30 km/h hrozí pokuta od 70 eur na mieste, alebo pokuta od 70 do 2 180 eur na správnom konaní,
 • pri prekročení povolenej rýchlosti o viac ako 50 km/h do 100 km/h platia pokuty od 150 do 2 180 EUR a odobratie vodičského preukazu na dobu do 6 mesiacov, (pri prekročení o viac ako 100 km/h na dobu najmenej 6 mesiacov).

 

Mimo obce

 • rýchlosť vyššia ako predpísaná do 40 km/h znamená pokutu 70 eur na mieste a cca 140 až 160 eur prostredníctvom Anonymverfügung, (v správnom konaní až do 2 180 eur),
 • za prekročenie rýchlosti o viac ako 50 km/h sa platí od 150 eur do 2 180 eur, zároveň hrozí zadržanie vodičského preukazu na 2 týždne,
 • rýchlosť prekročená o viac ako 70 km/h znamená zadržanie vodičského preukazu na 6 týždňov, o viac ako 90 km/h na 3 mesiace a o viac ako 100 km/h zadržanie vodičského preukazu najmenej na 6 mesiacov.

 

Platia jednotné sadzobníky pokút na diaľniciach (nie sú rozdiely podľa spolkových krajín).

V prípade pokuty za prekročenie rýchlosti sa najčastejšie jedná o tzv. Anonymverfügung, kedy polícia nepátra po skutočnom páchateľovi, ale doručí pokutu majiteľovi vozidla. V Rakúsku pri automatickom zasielaní blokovej pokuty za rýchlosť nie je fotodokumentácia nevyhnutnou súčasťou úradnej obsielky. Príkaz na zaplatenie pokuty odosielaný poštou stráca platnosť po uplynutí 4-týždňovej lehoty. Následne musia úrady začať riadne správne konanie. Aj keď zatiaľ neexistuje bilaterálna dohoda o policajnej spolupráci medzi Slovenskom a Rakúskom, medzinárodná prax umožňuje požiadať o overenie adresy v súvislosti so správnym konaním. Občan SR nemá síce v dôsledku absencie dvojstrannej dohody povinnosť zaplatiť pokutu rakúskemu správnemu orgánu (priame vymáhanie zatiaľ nie je možné), avšak s rizikom, že bude mať záznam v policajnej databáze v Rakúsku a v prípade námatkovej policajnej cestnej kontroly na jeho území sa môže dostať do vážnejšieho rozporu s políciou.

V rámci správneho konania má dotknutá osoba možnosť podať voči postupu polície opravný prostriedok (preukázať nevinu). Je treba však byť si v takomto prípade vedomí, že dôsledkom neúspechu v odvolaní je nárast výšky pokuty.
V súlade so Zákonom o motorových vozidlách č. 1967/267 AT Spolk.zb.z smie polícia motorové vozidlo zadržať len v prípade ak hrozí trestné stíhanie, alebo je vymáhanie pokuty v prípade priestupcu nemožné prípadne možné len za veľmi sťažených podmienok (čo sa v praxi často používa ako argument polície v prípade cudzincov bez pobytu na území Rakúska). Zadržať je možné i časť mot. vozidla (napr. autorádio). Hodnota zadržanej veci by však nemal presahovať hodnotu pokuty.

Ak je motorové vozidlo technicky nespôsobilé jazdy na verejných komunikáciách, rovnako ako na Slovensku, aj v Rakúsku môže polícia zabrániť šoférovi v ďalšej jazde, resp. mot. vozidlo i zadržať. Najčastejšie požaduje v takýchto prípadoch AT polícia odstránenie technických nedostatkov na mieste prostredníctvom odťahu do najbližšieho autoservisu.

 

Objektívna zodpovednosť

Nie je zatiaľ v Rakúsku zavedená, t.j. za dopravné delikty zodpovedá osoba aktuálne vedúca dané motorové vozidlo.

 

Povolený obsah alkoholu v krvi

Zákon povoľuje hladinu alkoholu v krvi: 0,5 promile. V prípade dopravnej nehody, aj nezavinenej, je však požitie alkoholu aj do 0,5 priťažujúcou okolnosťou.

 

Pokuty spojené so zistením alkoholu v krvi

 • 0,5 do 0,79 Promile: - správna pokuta: min. 300 eur do vrchnej hranice 3.700 eur, - záznam do karty vodiča,
 • 0,8 do 1,19 Promile: - správna pokuta: min. 800 eur do vrchnej hranice 3.700 eur, - navyše pre osoby s trvalým pobytom v Rakúsku: povinné nápravné opatrenie: cca. 3 h špeciálneho protialkoholického školenia (náklady 100 eur)
 • 1,2 do 1,59 Promile: - správna pokuta: min. 1.200 eur do vrchnej hranice 4.400 eur, - odobratie vodičského oprávnenia na 4 mesiace, - povinné doškolenie vodiča s trvalým pobytom v Rakúsku: 15 h v rámci min. 4 skupinových sedení (náklady 500 eur),
 • 1,6 Promile a viac: - správna pokuta: min. hranica 1.600 eur do max. 5.900 eur, - odňatie vodičského oprávnenia na 6 mesiacov, - povinné doškolenie vodiča s trvalým pobytom v Rakúsku: 18 h v rámci min. 4 skupinových sedení (náklady 500 eur),

- ďalej vyšetrenie nezávislým lekárom a špecialistom na dopravnú psychológiu (náklady 360 eur).
v prípade recidívy: masívne zvýšenie času odňatia vodičského oprávnenia až do 12 mesiacov

 

Ceny diaľničných známok

Je možné vždy aktuálne nájsť na webovej stránke rakúskej diaľničnej spoločnosti. 
Popri povinnosti diaľničných známok sa na niektorých úsekoch (cesty, tunely a pod.) vyberá i osobitné mýto.

 

Rozdiely v dopravných pravidlách na Slovensku a v Rakúsku

Platnosť značenia za križovatkou
V Rakúsku križovatka neruší dopravné obmedzenia platiace pred križovatkou. To znamená, že tieto platia aj po križovatke.

Rýchlosť cez železničný priechod
V Rakúsku nie je maximálna rýchlosť na vlakovom prejazde určená. Platia tam teda rýchlosti ako na cestách mimo priechodu (v SR musíte spomaliť na 50 km/h v prípade, že na priechode svieti biele prerušované svetlo. Ak nesvieti, viac ako 30 km/h nesmiete).
Keďže však vlakový prejazd je v zmysle rakúskych predpisov križovatka, sú motoristi povinní pri vstupe na vlakový prejazd znížiť rýchlosť a presvedčiť sa, či neprichádza vlak. Zníženie rýchlosti musí byť také, aby bol vodič v prípade prichádzajúceho vlaku schopný vozidlo včas zastaviť. To isté platí aj pri vlakových prejazdoch zabezpečených automatickými závorami.
Zákaz predbiehania platí 80 m pred a 80 m za vlakovým prejazdom.

17-roční za volantom vozidla v Rakúsku a riadenie ľahkých motocyklov s kubatúrou do 125 cm3 (A1) s vodičským oprávnením skupiny (B)
V Rakúsku existuje obdobná možnosť, ako v SR, t.j. i 17 roční vodiči smú šoférovať autá s obmedzeniami.
Vodičský preukaz vydaný v SR však na území Rakúska neoprávňuje 17 ročných k vedeniu mot. vozidla a rovnako ani k riadeniu ľahkých motocyklov s kubatúrou do 125 cm3 (A1).

Dôvodom je chýbajúca medzištátna policajná dohoda.
Pozn.: Podľa dostupných informácií Rakúsko uznáva len nemecký, dánsky a britský vodičský preukaz pre 17-ročných.

 

Prevádzka aut evidovaných v SR

V ostatnom čase sa na Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Viedni obracia stále viac občanov Slovenskej republiky žijúcich alebo pracujúcich v Rakúskej republike s dopytmi ohľadne prevádzkovania motorových vozidiel so slovenskými evidenčnými číslami na území Rakúska. Podstata problematiky je v právnej rovine a týka sa uplatnenia individuálnych práv občanov v priamom styku s orgánmi a inštitúciami Rakúskej republiky. Zastupiteľský úrad nemôže byť účastníkom takéhoto správneho konania ako tretia strana. Napriek tomu sme sa rozhodli v maximálnej možnej miere vyjsť našim občanom v ústrety - dlhodobo sme problematiku sledovali, zbierali skúsenosti od dotknutých občanov Slovenskej republiky a analyzovali právne prostredie v Rakúskej republike. Nakoniec sme sa obrátili s oficiálnou žiadosťou o poskytnutie záväzného výkladu právnej praxe na kompetenčne príslušné Spolkové ministerstvo dopravy, inovácii a technológii Rakúskej republiky. Výsledkom našich snáh je táto informácia, ktorú Vám poskytujeme prostredníctvom webovskej stránky ako nezáväznú pomôcku pre zorientovanie sa v pomerne zložitej a rozsiahlej problematike. 

Problematiku v Rakúskej republike upravuje predovšetkým Kraftfarzeuggesetz (KFG) – Zákon o motorových vozidlách. Ustanovenia tohto zákona, hlavne ich výklad v praxi, však žiaľ nie sú v danej oblasti úplne jednoznačné, t.j. existuje priestor na rôzne výklady v závislosti od aplikujúceho subjektu a z prípadu na prípad. Nakoniec tak často stojí slovo občana (cudzozemca) proti slovu orgánu rakúskej polície alebo finančnej správy.

V zmysle ustanovenia §79 Zákona o motorových vozidlách „je používanie motorových vozidiel a prívesov so zahraničnými evidenčnými číslami vozidla na spolkovom území možné len vtedy, keď tieto neboli dovezené pred viac ako 1 rokom, keď spolkové územie nie je miestom ich hlavného užívania a keď sú dodržané ustanovenia §62 (poistenie), §82 (podmienky prevádzky) a §86 (odňatie oprávnenia na prevádzku motorových vozidiel so zahraničným evidenčným číslom vozidla). Takto rieši §79 takzvanú „dočasnú prevádzku“ motorového vozidla so zahraničným evidenčným číslom vozidla na spolkovom území s tým, že jej hlavným znakom je chýbajúce hlavné/prevažné používanie motorového vozidla na spolkovom území, respektíve chýbajúci trvalý/hlavný pobyt vodiča daného motorového vozidla na spolkovom území.
§82 odsek 8 pojednáva o tzv. prezumpcii (predpoklade) prevažného/trvalého miesta používania motorového vozidla v Rakúsku pričom ustanovuje, že „motorové vozidlo dovezené alebo používané na spolkovom území osobami s trvalým pobytom (Hauptwohnsitz) alebo pobytom (Sitz) v Rakúsku, sú až do protidôkazu (bis zum Gegenbeweis) považované za motorové vozidlo s trvalým miestom používania v Rakúsku (pozn. čiže podliehajú do 1 mesiaca a v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov preregistrácii na rakúske evidenčné číslo vozidla. Inak hrozí občanovi pokuta, respektívne odobratie evidenčného čísla vozidla). §82 teda explicitne pripúšťa odvolať sa v konkrétnych individuálnych prípadoch v správnom konaní o porušení Zákonu o motorových vozidlách na protidôkaz s tým, že sa jasne doloží, že konkrétne motorové vozidlo je na spolkovom území šoférom používané iba dočasne a nie trvalo a prevažne.

Podľa oficiálneho stanoviska rakúskej strany sa režim registrácie motorového vozidla riadi miestom, v ktorom je prevažne/trvalo používané a je rozhodujúcim momentom pri posudzovaní tejto problematiky (nie je to teda otázka štátneho občianstva dotknutej osoby.) V zmysle rakúskeho práva neporušujú práva vyplývajúce z registrácie motorového vozidla samotné vlastnícke práva majiteľa motorového vozidla (t.j. pripúšťa sa, že majiteľ a vlastník evidenčného oprávnenia rovnakého motorového vozidla sú dve rozdielne osoby/subjekty). Miestom trvalého/prevažného používania motorového vozidla („dauernder Standort“) je podľa §40 Zákona o motorových vozidlách trvalý pobyt žiadateľa (z toho rakúska strana odvodzuje, že sa to týka i aktuálneho prevádzkovateľa/používateľa motorového vozidla).

Stanovisko Spolkového ministerstva dopravy, inovácii a technológii Rakúskej republiky ďalej uvádza, že pri nájme (rozumej používaní) motorového vozidla z iného členského štátu Európskej únie rozhoduje trvalý pobyt prenajímateľa/skutočného používateľa motorového vozidla (šoféra). Pokiaľ má osoba, ktorej sa to týka, viacero pobytov, vychádza sa v Rakúsku z toho, že trvalým/hlavným miestom jej pobytu je to miesto, ku ktorému má v prevažnom čase najbližší vzťah (pozn.: vec dokazovania). Vo veci tzv. protidôkazu v zmysle §82 Zákona o motorových vozidlách je zásadnou otázka dôkazu, že daným motorovým vozidlom prevažne disponuje osoba (fyzická alebo právnická) s trvalým/hlavným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má aj skutočnú a jasne preukázateľnú prevažnú moc nad užívaním tohto motorového vozidla. Prípady motorového vozidla, ktoré sú síce vo vlastníctve leasingových spoločnosti v Slovenskej republike, ale sú používané prevažne na území Rakúska, v zásade nespadajú do skupiny protidôkazov v zmysle ustanovenia §82 Zákona o motorových vozidlách, a teda sa vyžaduje ich preregistrácia na rakúske evidenčné číslo vozidla. Rakúska strana však zároveň logicky zdôrazňuje nutnosť disponovať k preregistrácii písomným súhlasom vlastníka (t.j. leasingová spoločnosť) a uvádza, že všetky takéto prípady podliehajú individuálnemu posúdeniu príslušným rakúskym správnym orgánom z prípadu na prípad. Nie je teda, žiaľ, možné v prípade prevádzkovania motorového vozidla so slovenským evidenčným číslom vozidla vo vlastníctve leasingovej spoločnosti na území Rakúska z oficiálneho stanoviska rakúskej strany usúdiť, čo odporučiť občanovi Slovenskej republiky, ktorému leasingová spoločnosť (čo je prevažná časť prípadov v praxi) odmieta dať súhlas na preregistráciu na rakúske evidenčné číslo vozidla.

Záverom možno konštatovať, že jedinou oficiálne prijateľnou argumentačnou cestou, ktorá by mala byť v súlade s legislatívou platnou v Rakúsku (samozrejme jedine, ak by to reálne zodpovedalo aj skutočnej situácii daného občana Slovenskej republiky), sa teoreticky javí byť argumentovanie tým, že dané motorové vozidlo je používané/prevádzkované na území Rakúska výhradne dočasne, t.j. osobou, ktorej stredisko životných záujmov (napriek napr. jeho zamestnaniu v Rakúsku) je stále v Slovenskej republike respektíve, že motorové vozidlo je vo vlastníctve osoby (fyzickej alebo právnickej) s výhradným trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v prevažnom čase aj skutočne vozidlom mimo územia Rakúska disponuje, t.j. ho takto prevádzkuje. Takáto argumentácia, resp. dokazovanie však je už v prípadnom správnom konaní mimo kompetencie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky so sídlom vo Viedni a spadá do osobnej a individuálnej sféry každého dotknutého občana Slovenskej republiky (respektíve jeho splnomocneného rakúskeho právneho zástupcu - pre prípad potreby pripájame pomôcku na vyhľadanie advokáta v Rakúsku podľa rôznych kritérií (napr. komunikačný jazyk – slovenský, český)).

Z našej doterajšej komunikácie s občanmi Slovesnkej republike, ktorí sa na nás obrátili s podobným problémom možno ešte na okraj spomenúť, že ako tzv. protidôkazy vo vlastnej argumentácii použili napr.: deti, manželských partnerov alebo rodičov žijúcich trvalo na území Slovenskej republiky, ktorí sú pravidelne a preukázateľné navštevovaní (napr. je tu spoločná domácnosť); leasingová zmluva s potvrdením úradne preloženým do nemeckého jazyka, že leasingová spoločnosť ako vlastník nesúhlasí s preregistráciou daného motorového vozidla na rakúske evidenčné číslo vozidla; list vlastníctva preukazujúci vlastníctvo k nehnuteľnosti v Slovenskej republike s tým, že aktuálny prevádzkovateľ, respektíve vlastník motorového vozidla sa preukázateľné o ňu pravidelne stará a užíva ju v Slovenskej republike s využívaním daného motorového vozidla (napriek prechodnému pobytu v Rakúsku) a pod. Tu Vám do pozornosti dávame web-portál s poradenstvom v danej veci.

 

Platnosť rakúskej STK (Pickerl)

Termín na vykonanie ďalšej/novej rakúskej STK sa riadi dátumom prvého uvedenia motorového vozidla do premávky. V zmysle rakúskej legislatívy existuje až šesť mesačná tolerancia voči platnosti certifikátu STK. Zanemená to, že rakúsky certifikát/nálepka o vykonanej STK kontrole (tzv. „Pickerl- Überprüfung) platí 1 mesiac pred a až 4 mesiace po dátume prvej dopravnej evidencie motorového vozidla (uvedenia do premávky). Nižšie uvádzame užitočné odkazy na relevantné doplňujúce informácie v nemeckom jazyku: ÖAMTC Pickerl-Rechner

 

Čo v prípade odťahu motorového vozidla v Rakúsku

K odťahu motorového vozidla dochádza v Rakúsku predovšetkým, pokiaľ bolo odparkované bez platného evidenčného čísla vozidla (EČV) alebo pokiaľ tvorí prekážku v doprave. Každý prípad odťahu motorového vozidla by si mal občan v zásade riešiť vo vlastnej kompetencii (samostatne), keď že sa jedná o bežný dopravný priestupok. Za zlé parkovanie je považované napríklad:

 • parkovanie v súbežnom jazdnom pruhu,
 • parkovanie pred vjazdom do domu,
 • parkovanie v zóne pre nakládku/vykládku a TAXI,
 • parkovanie v zákaze zastavenia a státia (pokiaľ mot. Vozidlo tvorí prekážku)


Lehota na vyzdvihnutie motorového vozidla: motorové vozidlá s platným EČV do 6 mesiacov, bez platného EČV do dvoch mesiacov od odťahu s tým, že za každý deň parkovania až do vyzdvihnutia je účtovaný poplatok.

Na koho sa obrátiť:


Základné údaje, ktoré potrebujete vedieť:

 • či Vaše motorové vozidlo bolo skutočne odtiahnuté (podľa overenia EČV) a na aké miesto presne,
 • v akom čase si môžete Vaše mot. Vozidlo vyzdvihnúť,
 • akú sumu budete musieť uhradiť a akými dokladmi sa preukázať


V zásade budú od Vás požadovať nasledovné doklady:

 • platný identifikačný preukaz (OP alebo cest. pas),
 • technický preukaz mot. vozidla,
 • pri motorových vozidlách bez platného EČV i doklad o vlastníckom vzťahu k mot. vozidlu (napr. kúpnu zmluvu)


Základné vzniknuté náklady/poplatky:

 • poplatok za odťah motorového vozidla,
 • polatok za úschovu mot. vozidla (parkovné),
 • v niektorých prípadoch i policajnú pokutu
 • poplatky v hlavnom meste Viedeň


Pozn.: Náklady za odťah a úschovu motorového vozidla musia byť majiteľom alebo ním splnomocnenou osobou uhradené pri osobnom prevzatí vozidla. Pokiaľ motorové vozidlo nie je vyzdvihnuté, alebo je odmietnuté uhradiť vzniknuté poplatky, je uhradenie určené úradným rozhodnutím (správne konanie). V rámci tohto správneho konania má majiteľ motorového vozidla možnosť právnou cestou vzniesť námietky proti danému rozhodnutiu.

Odkaz na stránky s ďalšími informáciami:
OEAMTC: http://tv.oeamtc.at/themen/specials/abgeschleppt--was-tun.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.060800.html

S

Čo v prípade dopravnej nehody

Pokiaľ bola dopravnou nehodou spôsobená len škoda na majetku, nie je spravidla nutné privolať políciu (jedine v prípad, keď vinník nedokázal identifikovať poškodeného). Akonáhle došlo v dôsledku nehody k zraneniu/usmrteniu osoby, platí povinnosť okamžite privolať políciu (resp. i rýchlu zdravotnícku pomoc) vždy (a to i pokiaľ sa dotknutá osoba cíti subjektívne byť úplne v poriadku). Pokiaľ vinník spôsobí škodu napríklad v noci na parkovisku a neprivolá políciu, aby identifikovala vlastníka poškodeného vozidla, môže to byť klasifikované ako útek z miesta nehody.

Pri nehodách na diaľnici (hlavne pokiaľ je človek v strese) odporúčame k prípadnému privolaniu pomoci použiť radšej stĺpové komunikátory (majú oranžovú farbu a sú v pravidelných vzdialenostiach umiestnené na kraji diaľnice). Na rozdiel od mobilných zariadení tieto komunikátory umožňujú polícii okamžite identifikovať miesto nehody (nie je potrebné často zdĺhavé a komplikované vysvetľovanie).

Vhodné je pri nehode (aj keď ste ju nezavinili) okamžite kontaktovať zákaznícku linku poisťovne, kde máte uzatvorené zákonné poistenie, a poradiť sa o ďalšom postupe. Poisťovne dnes stále častejšie aj v zahraničí zabezpečujú núdzovú opravu, resp. odťah vozidla i ďalšie služby a praktické rady.

Pokiaľ Vaša poisťovňa aj v prípade škody spôsobenej iba na majetku (keď neplatí v Rakúsku povinnosť zo zákona) trvá na tom, aby ste privolali políciu a nechali ňou dopravnú nehodu oficiálne zdokumentovať, je potrebné byť pripravený na to, že takáto služba je v Rakúskej republike spoplatnená.

Najdôležitejšie je v prípade dopravnej nehody vyplniť európsky záznam/formulár (každý vodič by ho mal mať pre tento prípad pripravený v aute) o dopravnej nehode. Minimálne odporúčame aspoň podrobne spísať okolnosti nehody na papier a podpísať takýto dokument vinníkom i poškodeným. Účastníci nehody by si mali vymeniť nasledovné údaje:

 • číslo zákonnej (prípadne havarijnej poistky)
 • evidenčné číslo vozidla (ŠPZ)
 • kontaktné adresy
 • telefónne čísla

Zámerné uvedenie nepravdivých údajov môže byť pritom klasifikované ako pokus o útek z miesta nehody.

Ak disponujete fotoaparátom, resp. mobilným zariadením s fotoaparátom, odporúčame vyhotoviť si pre neskoršie dokladovanie škôd i fotografie z miesta nehody. Zamerať sa pri takýchto fotografiách je potrebné na poškodené časti motorového vozidla a snažiť sa ich zachytiť optimálne aspoň z 2-3 uhlov pohľadu.