Odhlásenie pobytu v SR

Publikované 27.05.2022

Občania SR, v zmysle zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR,  sa prihlasujú k trvalému alebo prechodnému pobytu v SR priamo na príslušných ohlasovniach pobytu/referátoch evidencie obyvateľstva na obecných a mestských úradoch.

Občan SR, ktorý má trvalý pobyt SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu v zahraničí.

K odhláseniu z trvalého pobytu na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva SR vo Viedni občan:

  • vyplní odhlasovací lístok 

  • odovzdá občiansky preukaz

  • predloží platný cestovný pas SR

  • predloží potvrdenie o pobyte v Rakúskej republike

  • predloží rodný list v prípade občana mladšieho ako 18 rokov    

  • uhradí správny poplatok za osvedčenie podpisu vo výške 10,- EUR   

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť zákonný zástupca alebo opatrovník, príp. vedúci príslušného zariadenia.