Občiansky preukaz

Obsah

  Vydávanie občianskych preukazov je upravené v Zákone č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch.

  Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 15 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný byť držiteľom občianskeho preukazu.  Držiteľom občianskeho preukazu môže byť aj občan mladší ako 15 rokov a občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

  Kde môžete požiadať o občiansky preukaz

  O občiansky preukaz môžete požiadať

  • ktorékoľvek okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, oddelenie dokladov -  je to najrýchlejší spôsob, ak sa zdržiavate v krajine susediacej so Slovenskom. Pozrite si informácie Ministerstva vnútra SR;
  • konzulárny úsek ktoréhokoľvek zastupiteľského úradu SR (slovenské veľvyslanectvo alebo generálny konzulát).

   

  Kto môže podať žiadosť

  Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na zastupiteľskom úrade môže podať
   

  • štátny občan Slovenskej republiky, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov, v ostatných prípadoch podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu pre maloletých resp. pre  osoby, ktoré boli úplne či čiastočne pozbavené spôsobilosti na právne úkony žiadosť podáva zákonný zástupca, resp. opatrovník
  • štátny občan Slovenskej starší ako 15 rokov z dôvodu uplynutia platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu,
  • zákonný zástupca za občana mladšieho 15 rokov, okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov;
  • štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu alebo ním splnomocnená osoba;
  • fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu;
  • opatrovník, za občana, ktorý z dôvodu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony nemôže podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu;
  • iná osoba za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia nemôže osobne podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

   

  Rezervujte si termín

  Na podanie žiadosti si vopred rezervujte termín e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej služby.

  Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, musí byť osobne prítomný pri podaní žiadosti.  Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre, podpisu, zadať svoj bezpečnostný osobný kód a uhradiť správny poplatok.  Poplatky sa vyberajú v hotovosti v eurách pri podaní žiadosti. Na zastupiteľskom úrade nie je možné požiadať o vyhotovenie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní.

   

  Aké dokumenty budete potrebovať

  a) v prípade skončenia platnosti občianskeho preukazu

  • žiadateľ predloží svoj doterajší občiansky preukaz,
  • v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, predloží aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve).

  b) v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia predchádzajúceho občianskeho preukazu:

  • potvrdenie o strate/odcudzení občianskeho preukazu vydané príslušným policajným orgánom (ak polícia v štáte, kde k strate odcudzeniu došlo) takéto potvrdenie vydáva
  • doklad o štátnom občianstve (cestovný pas, osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve)

  c) v prípade zmeny mena alebo priezviska:

  • doterajší občiansky preukaz,
  • doklad vydaný matričným úradom Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny),
  • v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve).

  d) v prípade vydania občianskeho preukazu občanovi SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR:

  • doklad potvrdzujúci štátne občianstvo Slovenskej republiky (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve),
  • potvrdenie o pobyte; občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom v zahraničí

   

   Všetky doklady potrebné k podaniu žiadosti predkladá žiadateľ v origináli alebo overenej kópii.

   

  Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať

  V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude od Vás vyžadovať dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list), prípadne iné doklady ako napr. potvrdenie o pobyte za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch.

  Doklady, ktoré už boli v minulosti žiadateľom zaznamenané do Registra fyzických osôb, nie je potrebné predkladať k žiadosti o občiansky preukaz v nasledovných prípadoch:

  • v prípade žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa nevyžaduje predloženie rodného listu,
  • v prípade žiadateľov, ktorí po sobáši menili priezvisko sa nevyžaduje predloženie slovenského sobášneho listu, ak bola zmena priezviska už v minulosti zaregistrovaná,
  • v prípade žiadosti pre maloletého občana do 15 rokov, ktorý nie je držiteľom platného cestovného pasu, nevyžadujeme osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve SR v prípade, ak rodič maloletého, ktorý je občanom SR preukáže, že v čase podania žiadosti o doklad je štátnym občanom SR. Predloží originál platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu SR,
  •  v prípade žiadosti o občiansky preukaz sa nevyžaduje potvrdenie o pobyte v SR za predpokladu, že pobyt žiadateľa je už zapísaný v registri fyzických osôb.

   

  Biometria

  Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a nasnímaniu podpisu.

  Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, a ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu je okrem toho povinný podrobiť sa nasnímaniu bezpečnostného osobného kódu (BOK). V prípade odmietnutia zvolanie bezpečnostného osobné kódu, zvolí bezpečnostný osobný kód zastupiteľský úrad.

  Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je starší ako 65 rokov si bezpečnostný osobný kód môže zvoliť aj neskôr

   

  Poplatky

  O aktuálnej výške poplatku a spôsobe jeho úhrady  v miestnej mene sa, informujte vopred pri rezervovaní termínu podania žiadosti.

   

  Kto môže prevziať vydaný občiansku preukaz

  • štátny občan Slovenskej republiky, ktorý podal žiadosť o jeho vydanie,
  • osoba blízka štátnemu občanovi Slovenskej republiky podľa písmena a) po predložení svojho dokladu totožnosti,
  • za dieťa zákonný zástupca po predložení svojho dokladu totožnosti,
  • za občana, ktorý je bezvládny z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo je psychicky chorý osoba, ktorá žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podala,
  • za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu alebo ním splnomocnená osoba
  • za štátneho občana Slovenskej republiky pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená jeho opatrovník po predložení svojho dokladu totožnosti,
  • iná osoba môže občiansky preukaz prevziať po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom. Osvedčená plná moc sa nevyžaduje, ak štátny občan Slovenskej republiky pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu splnomocní na prevzatie občianskeho preukazu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu
  • za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony preberá občiansky preukaz jeho opatrovník a prevzatie potvrdí svojím podpisom. V prípade, že opatrovník nie je občanom Slovenskej republiky, predkladá identifikačný doklad vydaný príslušnou krajinou a doklad, ktorým preukazuje opatrovníctvo k osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony.

   Žiadateľ preberá vyhotovený občiansky preukaz osobne každý deň od 8.30 do 9.00 hod.

   

  Odovzdanie občianskeho preukazu

  Občan je povinný odovzdať zastupiteľskému úradu neplatný občiansky preukaz najneskôr pri prevzatí občianskeho preukazu.

  Pri strate štátneho občianstva Slovenskej republiky je osoba povinná odovzdať občiansky preukaz bezodkladne.

  Občan, ktorý ohlásil skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky prostredníctvom zastupiteľského úradu, je povinný odovzdať občiansky preukaz veľvyslanectvu.

   

  Platnosť občianskeho preukazu

  Občiansky preukaz sa občanovi, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, vydáva s platnosťou na 10 rokov. Občiansky preukaz občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky a občanovi od 6 do 15 rokov s platnosťou 5 rokov.

   

  Lehota

  Lehota na vystavenie občianskeho preukazu je cca 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie hotového dokladu na veľvyslanectvo. Veľvyslanectvo nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

  Veľvyslanectvo má možnosť v odôvodnenom prípade občiansky preukaz doručiť na adresu určenú občanom, ak o to občan požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie občianskeho preukazu občanom.

   

  eID karta

  ⃰Elektronická identifikačná karta - eID je typom občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, ktorý slúži občanom nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami a ako cestovný doklad do krajín, ktorého ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí (služba e-Government). Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadáva bezpečnostný osobný kód.

  Bezpečnostný osobný kód je kombináciou šiestich číslic. Občan starší ako 15 rokov je povinný zvoliť si bezpečnostný osobný kód pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu. Za občana, ktorý má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, je povinný zvoliť bezpečnostný osobný kód ten, kto za túto osobu podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, pri podaní žiadosti. Za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia nemôže osobne podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu je povinný zvoliť bezpečnostný osobný kód ten, kto za túto osobu občiansky preukaz preberá, pri jeho prevzatí.  


  Bližšie informácie týkajúce sa eID karty:

  Informácie o občianskom preukaze vo forme eID karte na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

  Elektronická identifikačná karta (eID) - najčastejšie otázky a odpovede na ústrednom portáli verejných služieb ľuďom

   

  Strata a odcudzenie občianskeho preukazu

  Občan SR má povinnosť bezodkladne nahlásiť stratu/odcudzenie dokladu polícii SR. V zahraničí je potrebné kontaktovať teritoriálne príslušný zastupiteľský úrad SR. V prípade straty aj odcudzenia akéhokoľvek dokladu SR je potrebné predovšetkým čo najskôr doklad zablokovať (prostredníctvom polície alebo veľvyslanectva SR), aby nedošlo k jeho zneužitiu .

  Pokiaľ trvalo žijete v Rakúsku a nachádzate sa vo Viedni a okolí do 100 km, je potrebné sa vo veci blokácie dostaviť na slovenské veľvyslanectvo vo Viedni osobne, a to v čase medzi 9.00 – 15.30 hod. v slovenské pracovné dni (veľvyslanectvo je zatvorené počas slovenských štátnych sviatkov).

  Upozorňujeme, že v uvedených časoch konzulárne oddelenie veľvyslanectva vybavuje vopred objednané termíny, preto sa môže stať, že na vybavenie budete čakať. Odporúčame preto vopred nás kontaktovať e-mailom na cons.vienna@mzv.sk  a zaslať nám telefonický kontakt, na ktorý sa vám spätne ozveme.

  Počas osobného stretnutia vám vystavíme potvrdenie o zablokovaní dokladu a dohodneme s vami postup ohľadne žiadosti o nový doklad. Pokiaľ sa nachádzate ďalej od Viedne, kontaktujte nás e-mailom: cons.vienna@mzv.sk a zašlite žiadosť o blokáciu dokladu z dôvodu odcudzenia/straty. Do žiadosti prosíme udať celé meno, adresu trvalého/prechodného bydliska, rodné číslo, mobilný kontakt a pokiaľ máte k dispozícii - aj fotokópiu odcudzeného dokladu.

  Potvrdenie o nahlásení straty/odcudzenia dokladu od rakúskej polícii priložte do mailu, resp. ho prinesiete na slovenské veľvyslanectvo vo Viedni, pokiaľ prídete osobne.

  V prípade, že sa v Rakúsku zdržiavate len dočasne a krátkodobo (1-7 dní), odporúčame nové doklady riešiť ihneď po návrate do SR na polícii. Cez slovenské veľvyslanectvo vo Viedni je len potrebné požiadať čo najskôr o blokáciu.