Notárska činnosť

Obsah
  Aktualizované 08.04.2024
  Publikované 08.04.2024

  Vyššie overenie čínskych dokladov pre použitie na Slovensku (apostil)

  Verejné listiny vydané na území jedného štátu (zahraničné verejné listiny), ktoré sa majú predložiť v inom štáte, musia byť vyššie overené, ak majú byť v druhom štáte uznané.

  18. februára 2002 nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín prijatý 5. októbra 1961 v Haagu (ďalej len “dohovor”). Text dohovoru bol publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z.). Jeho zmluvnou stranou je od 7 novembra 2023 i Čínska Ľudová republika. Účelom dohovoru je zjednodušiť obeh verejných listín, ktoré boli vydané jeho zmluvnými stranami a ktoré majú byť použité na území inej zmluvnej strany zrušením požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín formou tzv. konzulárnej superlegalizácie.

  Apostil je osvedčenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru.

  Verejnú listinu opatrenú apostilom možno použiť bez ďalšieho overenia na území ktorejkoľvek inej zmluvnej strany dohovoru a pred ktorýmkoľvek jej orgánom.

  Osvedčenie sa vydáva na žiadosť osoby, ktorá listinu podpísala, alebo na žiadosť jej predkladateľa. Ak je osvedčenie riadne vyplnené, osvedčuje hodnovernosť podpisu, funkciu osoby, ktorá listinu podpísala, a prípadne pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine (čl. 5 dohovoru). Apostil neosvedčuje pravdivosť obsahu verejnej listiny, ku ktorej je pripojená.

  Osvedčenie sa umiestni priamo na listine alebo na jej nadstavení (”allonge“) v podobe uvedenej v prílohe dohovoru.

   

  Ako získať apostil v Čínskej ľudovej republike?

  Každý štát, zmluvná strana dohovoru, určí orgány oprávnené vydávať osvedčenie – apostil.
  Apostil k verejným listinám vydáva Ministerstvo zahraničných vecí  Čínskej Ľudovej republiky.

   

  Osvedčenie podpisu

  Osvedčením pravosti podpisu Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu potvrdzuje, že žiadateľ pred povereným zamestnancom listinu vlastnoručne podpísal alebo že podpis, ktorým túto v minulosti vlastnoručne opatril, uznal za vlastný, pričom osvedčením pravosti podpisu na listine (legalizáciou) sa neosvedčuje pravosť skutočností uvádzaných v listine.

  Žiadosti o osvedčenie podpisu sa predkladajú na základe predloženého cestovného pasu počas vyznačených konzulárnych hodín na konzulárnom oddelení veľvyslanectva.

   

  Poplatky

  Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis 14 eur
  Osvedčenie listín vydaných orgánmi SR na použitie v cudzine 30 eur
  Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia, za každú aj začatú stranu 14 eur
  Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie), za každú aj začatú stranu 14 eur
  Osvedčenie správnosti predloženého prekladu, za každú aj začatú stranu 30 eur