Poplatky

Za konzulárne úkony a konania vyberajú zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výšku poplatkov za jednotlivé úkony a konania upravuje príloha zákona v XVIII. časti - Sadzobník správnych poplatkov.

O aktuálnej výške poplatku a spôsobe jeho úhrady v miestnej mene sa informujte vopred pri rezervovaní termínu podania žiadosti. Poplatok sa odvíja od aktuálneho výmenného kurzu, určeného na daný mesiac na základe kurzu Európskej centrálnej banky.


Obsah
  Aktualizované 08.04.2024
  Publikované 11.03.2024

  Konzulárne poplatky od 1. apríla 2024

  (splnomocnenie k XVIII. časti)

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného, politického alebo humanitného záujmu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.

  Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

  Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

   

  Položka 240 - víza

  a) žiadosť o udelenie schengenského víza16b) - sadzbu poplatku ustanovuje osobitný predpis,16b)  
  b) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv 50 eur
  c) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to v záujme Slovenskej republiky 50 eur
  d) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena e) 90 eur 
  e) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike 14 eur
  f) podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané 120 eur

   

  Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmena a) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b)

  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c)

  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu.

  Od poplatku podľa písmena f) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu útvaru Policajného zboru, a rodinní príslušníci azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana.

   

  Splnomocnenie

  Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b)

  Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov.

  Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.16b)

  Správny orgán vráti poplatok podľa písmena f), ak sa odvolaniu vyhovie.

  Poplatok podľa písmena a) tejto položky je možno platiť aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb určeného podľa osobitného predpisu.16b)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009) v platnom znení

  § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.

   

  Oznámenie o pobyte - položka 241

  Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej 14 eur

   

  Prechodný/trvalý pobyt - položka 242

  a) žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel  
  1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. 350 eur
  2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 250 eur
  3. sezónneho zamestnania 50 eur
  4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. 140 eur
  5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 200 eur
  6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 100 eur
  b) žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 250 eur
  c) žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov 250 eur

   

  Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.

  Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv. 4. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie trvalého pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.

   

  Vydanie cestovného pasu - položka 243

  a) vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 60 eur
  b) vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 22 eur
  c) vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 14 eur
  d) vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 45 eur
  e) vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 14 eur
  f) žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 14 eur
  g) žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov 30 eur
  h) predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca 7 eur

   

  Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky

  • vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti,
  • vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov
  • a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov;

  Zvýšený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

  Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.

   

  Oslobodenie

  1. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.

  2. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

   

  Preprava telesných pozostatkov - položka 244

  vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého 14 eur

  Poznámka Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení o štátnom občianstve Slovenskej republiky, poplatok sa vyrubuje za každý takýto vydaný originál.

   

  Osvdčenie o štátnom občianstve - položka 245

  konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 14 eur
  konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 14 eur

   

  Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení o štátnom občianstve Slovenskej republiky, poplatok sa vyrubuje za každý takýto vydaný originál.

   

  Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky - položka 246

  prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov
  Od poplatku sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
  1000 eur
  prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 15 rokov 300 eur
  prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa od 15 rokov do 18 rokov 500 eur
  prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky
  Od poplatku sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
  30 eur

   

  Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.

   

  Položka 247 - udelenie štátneho občianstva

  udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 1000 eur
  udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 15 rokov 140 eur
  udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu od 15 rokov do 18 rokov 220 eur
  udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom v zmysle medzinárodného práva 30 eur
  udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 30 eur
  udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov bol československým štátnym občanom 30 eur
  udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí 600 eur

   

  Oslobodenie

  Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl, presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári 1993.

   

  Splnomocnenie

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo upustiť od jeho vybratia u osoby, ktorá

  • je osobou bez štátnej príslušnosti, alebo
  • má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, z osobitného dôvodu, ktorým je skutočnosť, že táto osoba sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo skutočnosť, že táto osoba sa preukázateľným spôsobom dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí; Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky posúdi túto skutočnosť po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

  Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

   

  Položka 248 - zmena mena

  a) zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 14 eur
  b) zmena priezviska maloletých detí 50 eur
  c) zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 300 eur

   

  Oslobodenie

  1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

  2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

   

  Poznámky

  • Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
  • Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
  • Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
  • Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

   

  Uzavretie manželstva - položka 249

  Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky 350 eur
  Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území štátu v pôsobnosti zastupiteľského úradu Slovenskej republiky povolený pobyt 500 eur

  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci sa v zahraničí na základe vyslania štátnymi orgánmi a štátnymi organizáciami.

   

  Matričný doklad - položka 250

  žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu 
  Poplatok sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.
  22 eur
  vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho osvedčenie 45 eur
  zabezpečenie matričného dokladu alebo iného obdobného dokladu zo zahraničia
  Poplatok je možné vybrať aj po vykonaní úkonu.
  14 eur

   

  Zápis matričnej udalosti v cudzine - položka 251

  žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky 35 eur

   

  Osvedčovanie listín - položka 254

  osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis 14 eur
  osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike 30 eur
  osvedčenie listín vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine 30 eur
  osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostil) 30 eur

   

  Osvedčenie správnosti - položka 255

  vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia, za každú aj začatú stranu 14 eur
  osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie), za každú aj začatú stranu 14 eur
  osvedčenie správnosti predloženého prekladu, za každú aj začatú stranu
  Od poplatku podľa je oslobodené osvedčenie správnosti prekladu záznamu pohovoru so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka.
  30 eur

   

  Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené osvedčenie správnosti prekladu záznamu
  pohovoru so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka.

   

  Vyhotovenie prekladu spisového materiálu - položka 256

  a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu
  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vyhotovenie prekladu záznamu pohovoru so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka
  30 eur
  b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu 45 eur
  c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu 50 eur
  d) z (do) čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo iných znakových jazykov, za každý slovný znak 1 euro

   

  Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu. 

   

  Vydanie občianskeho preukazu - položka 259

  vydanie občianskeho preukazu 22 eur
  vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov 45 eur
  vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov 70 eur

   

  Oslobodenie

  1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.
  2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan, ktorému sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.
  3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.
  4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
  5. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedie nový údaj alebo sa zmení alebo zruší v ňom uvedený údaj.
  6. Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z. starší ako 60 rokov a občan, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
  7. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala. Splnomocnenie Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu podľa § 2 ods. 3 druhej vety zákona č. 395/2019 Z. z. z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

   

  Výmena občianskeho preukazu - položka 259a

  Žiadosť o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu 22 eur

   

  Zbrojný sprievodný list - položka 260

  Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo 30 eur

   

  Lodné doklady - položka 261

  kontrola a potvrdenie lodných dokladov 45 eur
  potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v lodnom denníku
  poplatok sa vyberie len raz bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky
  45 eur
  potvrdenie námorného protestu 100 eur

   

  Žiadosť na zastupiteľskom úrade  - položka 262

  Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde o úkon spoplatnený podľa inej položky tejto časti sadzobníka 30 eur

  Poplatok podľa tejto položky je možné vybrať aj po vykonaní úkonu.

   

  Potvrdenie na zastupiteľskom úrade - položka 263

  Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom 14 eur

   

  Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie - položka 264

  Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo spisov za každú aj začatú stranu 7 eur
  Vydanie viacjazyčného štandardného formulára 7 eur

   

  Register trestov - položka 264a

  Podanie žiadosti o vydanie verejnej listiny z registra trestov 14 eur

   

  Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí - položka 265

  žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí 14 eur
  vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené osvedčenie  30 eur
  vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov 14 eur