1. Domov
  2. Podpora podnikania
  3. Dovoz agrokomodít do Číny

Dovoz agrokomodít do Číny


Aktualizované 31.10.2023
Publikované 02.12.2022

Vstup agrokomodít na územie Číny sa riadi príslušnou národnou legislatívou Čínskej ľudovej republiky (Zákon Čínskej ľudovej republiky o bezpečnosti potravín, Vykonávacie predpisy Zákona Čínskej ľudovej republiky o bezpečnosti potravín, Zákon Čínskej ľudovej republiky o kontrole dovážaných a vyvážaných komodít, Vykonávacie predpisy zákona Čínskej ľudovej republiky o kontrole dovážaných a vyvážaných komodít, Zákon Čínskej ľudovej republiky o vstupnej a výstupnej karanténe zvierat a rastlín a vykonávacie predpisy k zákonu Čínskej ľudovej republiky o vstupnej a výstupnej karanténe zvierat a rastlín, Vyhláška GACC č. 248, Vyhláška GACC č. 249, ai.).

Ide o komplikovaný súbor pravidiel, podliehajúci neustálym zmenám. Preto výrobcovia a vývozcovia SR potrebujú mať v Číne kvalitného profesionálneho miestneho dovozu, schopného sledovať všetky zmeny pre špecifickú komoditu a usmerňovať slovenskú firmu.

Fytosanitárne a colné podmienky pre vstup agrokomodít na územie Číny riadi, implementuje a kontroluje Generálna administratíva colnej správy ČĽR (GACC) v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja ČĽR (MARA).

Základné informácie v anglickom jazyku

Pre dovoz agrokomodít do Číny platia rozdielne podmienky vstupu podľa toho, či ide o vysokorizikové, alebo nízkorizikové potraviny. Generálna administratíva colnej správa ČĽR (GACC) v apríli 2021 vydala dve vyhlášky (Vyhláška č. 248 a vyhláška č. 249) a doposiaľ už takmer 100 vykonávacích predpisov v čínskom jazyku, ktoré od 1. 1. 2022 komplexne zmenili podmienky dovozu agrokomodít do Číny.

Podľa nich sa za vysokorizikové považuje 18 druhov komodít: mäso a mäsové výrobky, produkty akvakultúry, mliečne výrobky a mlieko, vtáčie hniezda a produkty vtáčích hniezd, črievka, produkty včelárstva, vajcia a vaječné produkty, jedlé oleje a tuky, plnené cestoviny a pečivo, obilniny, mlynské obilné výrobky a slad, čerstvá a sušená zelenina a sušené fazuľa, koreniny, orechy a semená, sušené ovocie, nepražené kávové bôby a kakaové bôby, potraviny pre špeciálnu výživu a funkčné potraviny.

Okrem toho sa všetci výrobcovia a vývozcovia potravín a nápojov do Číny musia úspešne zaregistrovať v systéme GACC „CIFER“.

Viac informácií je možné nájsť na stránke GACC „Single Window“ a na webovej stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu, ktorý k téme vydal viacero usmernení, výkladov a realizoval webinár alebo na stránke EU SME Centrum Peking.

Pre vysokorizikové agrokomodity je potrebné, aby krajiny alebo regióny, ktoré majú záujem o vývoz potravín do Číny, prešli posúdením a preskúmaním čínskym systémom riadenia bezpečnosti potravín. Po vylúčení rizika výskytu infekčných ochorení zvierat, alebo rastlín v danej krajine, je potrebné uzavrieť bilaterálne protokoly na národnej úrovni. Uvedený proces trvá niekoľko rokov a vyžaduje zainteresovanosť štátnych inštitúcií Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a firiem. Dotazníky na vyhodnotenie rizika vyžadujú okrem iného aj uvedenie národnej a európskej legislatívy a musia sa predložiť v anglickom a v čínskom jazyku. Ide o technicky a finančne náročný proces. Po úspešnom ukončení hodnotenia rizika na území krajiny so záujmom o export agrokomodity do Číny, musia úspešne prejsť procesom certifikácie aj prevádzky so záujmom o export, vrátane vypracovania bilingválnych dotazníkov (anglický a čínsky jazyk) a kontroly GACC (v súčasnosti video inšpekciou).

Podmienky pre export mäsa a mäsových výrobkov zo SR do Číny

Pre export mäsa z voľne žijúcich zvierat, vrátane diviny (vysoká zver, diviačia zver, zajac, bažanty), echidna ai., platia rovnaké pravidlá ako pre mäso a mäsové výrobky. Okrem toho sa na uvedené komodity vzťahuje aj Zákon o ochrane voľne žijúcich živočíchov v ČĽR, revidovaný po prepuknutí ochorenia Covid-19, ktorý reguluje alebo zakazuje konzumáciu voľne žijúcich živočíchov.

V prípade záujmu slovenského podnikateľa o export mäsa a mäsových výrobkov zo Slovenska do Číny, je potrebné osloviť príslušné štátne inštitúcie v SR, ktorými sú Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na základe predloženia žiadosti krajiny (SR) prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Číne poskytne Generálna administratíva colnej správy dotazník a určí ďalší proces podľa typu komodity. Rýchlosť spracovania žiadosti na GACC závisí od kvality poskytnutých informácií žiadateľom a od predpokladaného exportného objemu, ktorý je potrebné uviesť.

Súvisiace odkazy

Zmena podmienok dovozu nápojov a potravín do Číny

Od 1. januára 2022 nadobudnú účinnosť dve vyhlášky Generálnej administratívy colnej správa ČĽR (GACC) Decree No. 248 a Decree No. 249, ktoré zásadne menia podmienky exportu potravín a nápojov dovážaných do Číny.
 
Preklad vyhlášky č. 249 do angličtiny
PDF 361.1 kB, 2.12.2022, 113 stiahnutí
Stiahnuť
Preklad vyhlášky č. 248 do angličtiny
PDF 42.9 kB, 2.12.2022, 106 stiahnutí
Stiahnuť

Všetci výrobcovia, spracovatelia a miesta uskladnenia (nízke teploty) potravín a nápojov s exportom do Číny sú povinní zaregistrovať sa v GACC elektronickom systéme CIFER.

Pre tovar expedovaný do Číny od 1. januára 2022 musia mať produkty pridelené  registračné číslo GACC (vyžadované v colnej deklarácii). Súčasne je potrebné na vnútornom a vonkajšom obale potravín a nápojov uviesť registračné číslo národnej autority, alebo registračné číslo GACC.

Ďalšou výraznou zmenou je rozšírenie zoznamu tzv. high risk products zo 4 druhov o ďalších 14 kategórií, spolu 18 druhov vysokorizikových produktov. Ich registráciu do systému CIFER môže vykonať v prípade Slovenskej republiky len Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Úrad verejného zdravotníctva SR vytvorí firme účet v systéme CIFER. Firma vloží požadované údaje do systému, národná autorita overí pravosť údajov a odošle žiadosť o registráciu do GACC.

Viac informácií nájdete v prezentáciách slovenského veľvyslanectva v Pekingu zverejnených spolu s ďalšími kľúčovými dokumentami na stránke veľvyslanectva v časti Aktuality.

Prosím povoľte cookies. Nastavenie cookies

Dokumenty k zmenám podmienok od 1. decembra 2021

hscodes_cifer (Chinese from GACC CIFER)
PDF 5.7 MB, 2.12.2022, 142 stiahnutí
Stiahnuť
Odpovede na otázky o nových predpisoch v anglickom jazyku
PDF 685.0 kB, 2.12.2022, 126 stiahnutí
Stiahnuť
Reakcia GACC na otazky EU DEL v čínskom jazyku
PDF 4.0 MB, 2.12.2022, 115 stiahnutí
Stiahnuť
Webinár a manuál vypracovaný slovenským veľvyslanectvom v Pekingu z informácií dostupných k 13. decembru 2021.
PDF 2.0 MB, 2.12.2022, 112 stiahnutí
Stiahnuť
HS-codes GACC registration (EN google translation)
PDF 605.1 kB, 2.12.2022, 164 stiahnutí
Stiahnuť
Prezentácia - Application System for Registration and Management of Overseas Manufacturers of Imported Foods
PDF 3.1 MB, 2.12.2022, 633 stiahnutí
Stiahnuť
CIFER OPERATING MANUAL in Chinese language
PDF 2.8 MB, 2.12.2022, 96 stiahnutí
Stiahnuť
Reakcia GACC na EU DEL otázky v čínskom jazyku
PDF 4.4 MB, 2.12.2022, 138 stiahnutí
Stiahnuť
Reakcia GACC na EU DEL otázky v anglickom jazyku
PDF 517.0 kB, 2.12.2022, 123 stiahnutí
Stiahnuť
Zmena podmienok dovozu potravín a nápojov do Číny od 1. 1. 2020 - webinár slovenského veľvyslanectva
PDF 2.5 MB, 2.12.2022, 113 stiahnutí
Stiahnuť