Sobáš v zahraničí

Obsah
  Aktualizované 07.04.2024
  Publikované 07.04.2024

  Uzavretie manželstva v zahraničí

  Ak občan Slovenskej republiky plánuje uzatvoriť manželstvo v zahraničí môže požiadať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu o vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v zahraničí (nahrádza potvrdenie o spôsobilosti k uzavretiu manželstva občana).

  Veľvyslanectvo v dokumente potvrdzuje skutočnosť, že „Slovenská republika od 1. februára 2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine. Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva možno nahradiť čestným vyhlásením štátneho občana Slovenskej republiky o osobnom stave.“

  Za vydanie potvrdenia sa uhrádza poplatok v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

   

  Zápis uzavretia manželstva v zahraničí

  Aby mohlo byť manželstvo uzavreté v zahraničí uznané v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (požiadať o vydanie slovenského sobášneho listu).

   

  Kto a kde môže požiadať o zápis

  O zápis je možné požiadať len v prípade, ak je aspoň jeden z manželov občanom Slovenskej republiky.

  Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Pekingu alebo na matričnom úrade príslušnom podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana.

   

  Aký je postup

  K podaniu žiadosti o zápis manželstva a vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné: 

  • dostaviť sa na konzulárny úsek Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu osobne;
  • formulár zápisu o uzavretí manželstva vyplniť čitateľne paličkovým písmom alebo na PC; 
  • predložiť platné doklady totožnosti manželov; 
   (občiansky preukaz alebo cestovný pas Slovenskej republiky a cestovný pas občana iného štátu, ak je jeden z manželov cudzincom)
  • predložiť originál cudzozemského sobášneho listu, originál sobášneho listu opatrený apostilom, (Hongkong, ČĽR) alebo superlegalizáciou (pevninská ČĽR), ak sa príslušné overenie vyžaduje, ak je žiadateľ o zápis uzavretia manželstva rozvedený, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, s vyznačením jeho právoplatnosti; 
  • úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený;
  • uhradiť správny poplatok za podanie žiadosti o zápis uzavretia manželstva (Pozn.: podanie žiadosti o zápis uzavretia manželstva môže byť spojené s úhradou ďalších správnych poplatkov napr. za overenie fotokópie dokladu, overenie prekladu, a. i. v závislosti od predložených dokladov.)

   

  Poplatky

  Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ správny poplatok vo výške 35 eur. Na veľvyslanectve sa vyberajú správne poplatky v hotovosti v miestnej mene – čínsky yuan podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

   

  Ako dlho trvá vydanie dokladu

  Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného matričného dokladu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní vopred zvolenou formou (mobil, e-mail) o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu.

  Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia osobitnej matrike. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

   

  Formulár

  Zápis o uzavretí manželstva
  RTF 68.1 kB, 12.12.2022, 2442 stiahnutí
  Stiahnuť