Pobyt cudzinca

Obsah
  Aktualizované 08.04.2024
  Publikované 08.04.2024

  Podmienky pobytu na území Slovenskej republiky

  Podmienky vstupu a pobytu cudzinca upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (gestor Ministerstvo vnútra SR).  

   

  Prechodný pobyt

  Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený, pričom zvyčajne ide o obdobie dlhšie ako 90 dní v rámci 180 dní. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak štátny príslušník tretej krajiny chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak tento zákon neustanovuje inak.

   

  Účely prechodných pobytov:

  Prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
  a) na účel podnikania (§ 22),
  b) na účel zamestnania (§ 23),
  c) na účel štúdia (§ 24),
  d) na účel osobitnej činnosti (§ 25),
  e) na účel výskumu a vývoja (§ 26),
  f) na účel zlúčenia rodiny (§ 27),
  g) na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl (§ 28),
  h) štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí (§ 29),
  i) štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte (§ 30).

   

  Trvalý pobyt

  Trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený, ak tento zákon neustanovuje inak. Trvalý pobyt je:

  • trvalý pobyt na päť rokov, 
  • trvalý pobyt na neobmedzený čas, 
  • pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie. 

   

  Žiadosti o udelenie prechodného/trvalého pobytu na území SR

  Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Pekingu upozorňuje, že žiadosti o udelenie prechodného/trvalého pobytu na území SR sú spracovávané mimo štandardných konzulárnych hodín.

  Pre odovzdanie dokumentov v rámci žiadosti o udelenie pobytu je nevyhnutné dohodnúť si vopred telefonicky termín, pričom termíny sú spravidla prideľované na pondelok, stredu alebo piatok o 14.00 hod.

  V rámci termínu žiadateľ odovzdá žiadosť a nevyhnutné dokumenty (vrátane kópie každého dokumentu), vyplní dotazník a bude s ním vykonaný osobný pohovor.

  Od mája 2018 je na základe novely Zákona o pobyte cudzincov možné požiadať o národné vízum za účelom podania žiadosti o udelenie prechodného/trvalého pobytu priamo na príslušnom Oddelení cudzineckej polície na Slovensku.

  Pre požiadanie o tento typ národného víza je potrebné predložiť všetky dokumenty k pobytu (vrátane jednej kópie) a všetky štandardné náležitosti k žiadosti o národné vízum. Pre viac informácii prosím kontaktujte konzulárne oddelenie.

  Formulár žiadosti o udelenie povolenia na pobyt (slovenská/anglická verzia)
  PDF 230.1 kB, 31.5.2023, 3971 stiahnutí
  Stiahnuť
  Formulár žiadosti o udelenie povolenia na pobyt (slovenská/španielska verzia)
  PDF 306.5 kB, 30.1.2023, 800 stiahnutí
  Stiahnuť
  Zoznam dokladov k pobytom
  Word 52.8 kB, 31.5.2023, 5086 stiahnutí
  Stiahnuť
  Formulár žiadosti o obnovenie prechodného pobytu alebo udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas
  PDF 206.4 kB, 30.1.2023, 2908 stiahnutí
  Stiahnuť
  Zoznam dokladov k prijatiu žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa účelu
  Word 73.5 kB, 30.1.2023, 2094 stiahnutí
  Stiahnuť
  Zoznam dokladov k prijatiu žiadosti o trvalý pobytu na neobmedzený čas
  Word 37.0 kB, 30.1.2023, 4045 stiahnutí
  Stiahnuť