Cestovný pas

Obsah
  Aktualizované 08.04.2024
  Publikované 04.04.2024

  Druhy cestovných dokladov Slovenskej republiky, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov Slovenskej republiky a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi a sankcie za porušenie ustanovuje zákon č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z.z. a zákona č. 336/2012 Z.z (v ďalšom texte len „zákon”).

   

  Cestovný pas

  Cestovný pas Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom pase. Cestovný pas je majetkom Slovenskej republiky (§ 4 ods. 1 zákona). Občan Slovenskej republiky má právo na vydanie cestovného pasu, ak nie sú dôvody na odoprenie jeho vydania alebo jeho odňatie (§ 4 ods. 2 zákona). Cestovný pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta (§ 8 ods. 2 zákona). Občan Slovenskej republiky môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných pasov rovnakého druhu okrem náhradného cestovného dokladu (§ 4 ods. 3 zákona).

   

  Kde požiadať

  • Konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu SR
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v mieste trvalého alebo prechodného pobytu občana

   

  Kto podáva žiadosť

  a) Občan ktorému má byť cestovný doklad vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný. Výnimkou je občan, ktorý tak pre bezvládnosť nemôže urobiť (§17 ods. 1 zákona). Za neho môže podať žiadosť jemu blízka osoba; iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie.

  b) Občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov ale je mladší ako 18 rokov

  Občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon – rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Súhlas zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu (§ 17 ods. 2 zákona). Osvedčenie podpisu osoby sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred zastupiteľským úradom (§ 17 ods. 3 zákona). Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo cestovný pas Slovenskej republiky).

  c) Občan mladší ako 15 rokov

  Za občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca (§ 17 ods. 4 zákona). 

   

  Aké dokumenty budete potrebovať

  K žiadosti o vydanie cestovného pasu je potrebné predložiť:

  a) platný doklad totožnosti, z ktorého sú zrejmé údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky, napr. platný cestovný doklad alebo občiansky preukaz, ak je žiadateľ jeho držiteľom;

  b) občan je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov.

  c) rodný list vydaný v Slovenskej republike ak je potrebné ho predložiť; v prípade žiadostí o vydanie cestovného pasu sa nevyžadujte predloženie slovenského rodného listu u žiadateľov, ktorí sú evidovaní v registri fyzických osôb – platí pre všetky prípady žiadostí o vydanie cestovného pasu; okrem prípadov uvedených v písm. c) sa v prípade žiadateľov, ktorí po sobáši menili priezvisko tiež nevyžaduje predloženie slovenského sobášneho listu, ak bola zmena priezviska po sobáši zaregistrovaná v registri fyzických osôb;

  Dôležité upozornenie: k žiadosti o vydanie cestovného pasu pre maloletú osobu je predloženie originálu slovenského rodného listu podmienkou.

  d) ak žiadateľ nie je držiteľom platného občianskeho preukazu ani platného cestovného pasu Slovenskej republiky, predkladá k žiadosti o vydanie cestovného pasu osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, nie staršie ako šesť mesiacov odo dňa jeho vydania;

  e) sobášny list vydaný matričným orgánom Slovenskej republiky ak došlo k zmene priezviska sobášom a priezvisko nadobudnuté sobášom sa líši od priezviska uvedeného v doklade totožnosti;

  f) ďalšie doklady, ktoré sú potrebné na vydanie cestovného pasu (napr. doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo odovzdávanom cestovnom doklade);

  g) v prípade, že žiadate o vydanie cestovného pasu pre dieťa do 15 rokov, je potrebné k žiadosti predložiť originál slovenského rodného listu dieťaťa a platný doklad totožnosti zákonného zástupcu (platný občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo platný cestovný pas SR); taktiež za dieťa od 15 do 18 rokov sa zákonný zástupca musí preukázať platným dokladom totožnosti a rodným listom dieťaťa; ak za dieťa podáva žiadosť zákonný zástupca, ktorý nie je slovenským občanom, k žiadosti predkladá platný doklad totožnosti dieťaťa – ako ho nemá, musí predložiť osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve dieťaťa; v prípade žiadostí o vydanie cestovného pasu pre maloletého do 15 rokov, ktorý nie je držiteľom platného cestovného pasu alebo občianskeho preukazu, sa nevyžaduje predloženie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR v prípade, ak rodič maloletého, ktorý je občanom SR preukáže, že v čase podania žiadosti o cestovný doklad maloletého je štátnym občanom SR. Túto skutočnosť preukazuje originálom občianskeho preukazu alebo cestovného pasu platným v deň podania žiadosti;

  h) uhradiť správny poplatok

   

  Poplatky

  Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 60 eur
  Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 22 eur
  Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 14 eur
  Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 45 eur
  Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 14 eur

   

  Veľvyslanectvo vyberie poplatok vo výške:

  • dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti,
  • päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov,
  • desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov.

  Na veľvyslanectve sa vyberajú správne poplatky v hotovosti v miestnej mene – čínsky yuan podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

   

  Ako dlho trvá vydanie pasu

  Pre novú žiadosť o vydanie cestovného pasu je potrebné dohodnúť si vopred samostatný termín. Vydanie cestovného pasu trvá približne 4 – 8 týždňov. Prevzatie cestovného pasu je vždy osobne na Zastupiteľskom úrade SR v Pekingu. 

   

  Náhradný cestovný doklad

  Náhradný cestovný doklad alebo Emergency Travel Document, je cestovný doklad vydávaný slovenským občanom na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutný čas. Zastupiteľský úrad SR v Pekingu ho môže vydať občanovi SR, ktorý nemá iný cestovný doklad, na návrat do SR.

  Vo výnimočnom prípade možno na návrat do SR vydať náhradný cestovný doklad aj pre občana mladšieho ako 15 rokov, narodeného v zahraničí. K žiadosti o jeho vydanie možno predložiť namiesto rodného listu vydaného osobitnou matrikou doklad o narodení dieťaťa vydaný orgánom štátu, v ktorom sa občan mladší ako 15 rokov narodil. Cudzozemský doklad o narodení dieťaťa musí byť pri podaní žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu opatrený predpísanými overeniami: rodný list vydaný príslušným orgánom Čínskej ľudovej republiky alebo Mongolska musí byť pri podaní žiadosti opatrený doložkou vyššieho overenia (pri Číne tzv. legalizácia, pri Mongolsku dokument overený apostilou).

   

  Kto môže požiadať:

  a) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu podáva občan starší ako 18 rokov osobne. 

  b) Za občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca.

  c) Občan starší ako 15 rokov podáva žiadosť osobne so zákonným zástupcom; v prípade, že žiadosť podáva osoba staršia ako 15 rokov a mladšia ako 18 rokov (bez zákonného zástupcu) je povinnosť pripojiť k žiadosti o vydanie dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Súhlas zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu. Osvedčenie podpisu osoby sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred zastupiteľským úradom.

  d) Za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, dočasne zvereného do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, a za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorému je ustanovený poručník alebo opatrovník, alebo ktorý je umiestnený v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, podáva žiadosť osoba podľa § 17 odseku 2 zákona.