Štátne občianstvo

Aktualizované 01.04.2024
Publikované 23.05.2022

​​​​​​​Na podanie žiadosti o osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve na zastupiteľskom úrade je povinné rezervovanie termínu.

 

V prípade výkonu štátoobčianskej agendy sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu, prípadne slovenského sobášneho listu, ak tieto dokumenty už boli v minulosti žiadateľovi vydané a žiadateľ je zaregistrovaný registri fyzických osôb.

Podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky a priestupky na úseku štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „zákon”).

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje:

 • platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 • platným občianskym preukazom,
 • platným cestovným pasom, alebo
 • potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nepreukazuje inými dokumentmi (napr. rodným listom, sobášnym listom, vodičským preukazom, potvrdením o trvalom pobyte a pod.) alebo dokladmi, ktorých platnosť uplynula.

 

Osvedčenie o štátnom občianstve

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydáva príslušný okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky (§ 9a ods. 2 zákona).

Miestna príslušnosť sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej posledného pobytu na území Slovenskej republiky; ak pobyt na území Slovenskej republiky nemala, príslušný je Okresný úrad Bratislava (§ 16 zákona).

 

Kto podáva žiadosť

Žiadosť podáva osobne žiadateľ, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, ktorého štátne občianstvo má byť osvedčené.

Za maloleté dieťa podáva žiadosť osobne zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník. V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť súdom ustanovený opatrovník.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky obsahuje:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (ak ho má pridelené), dátum a miesto narodenia žiadateľa
 • adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
 • dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.

Žiadateľ k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky predloží:

 • platný doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz alebo cestovný pas ČR alebo inej krajiny),
 • rodný list Slovenskej republiky,
 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,

Okresný úrad v sídle kraja v prípade pochybností môže požiadať o predloženie ďalších dokladov, napr.

 • rodné listy rodičov, ak sú narodení po r. 1954,
 • listinu o udelení českého štátneho občianstva (ak bolo udelené),
 • preukaz povolenia na pobyt v Českej republike

V prípade žiadosti o osvedčenie o štátnom občianstve pre maloleté dieťa narodené v Českej republike sa predkladá:

 • overená kópia českého rodného listu dieťaťa,
 • rodné listy rodičov,
 • sobášny list rodičov alebo overená kópia uznania otcovstva,
 • identifikačný doklad rodiča.


V prípade, že jeden z rodičov dieťaťa je občanom Ruskej federácie alebo Maďarska, je potrebné požiadať na zastupiteľskom úrade SR o vyhlásenie rodičov o voľbe štátneho občianstva SR pre dieťa podľa Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva (vyhl.č.71/1981 Zb.) resp. podľa medzinárodného dohovoru medzi ČSSR a MĽR (č.37/61 Zb.) o zamedzení dvojakého štátneho občianstva.
V prípade, že o osvedčenie štátneho občianstva Slovenskej republiky žiada občan Českej republiky s predpokladaným dvojakým občianstvom, k žiadosti predkladá aj listinu o udelení českého štátneho občianstva alebo osvedčenie o voľbe českého štátneho občianstva a v prípade, že vlastní listinu o udelení slovenského štátneho občianstva, priloží aj túto listinu.
Doklady k žiadosti predloží žiadateľ v origináli alebo predloží ich úradne osvedčenú kópiu. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky z nich po overení údajov vyhotoví kópie a doklady vráti žiadateľovi.
 

Doklad totožnosti

Za doklad totožnosti sa na účely žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve považuje príslušným úradom vydaný platný doklad obsahujúci fotografiu držiteľa, ako napríklad cestovný pas (inej krajiny ako SR), vodičský preukaz, povolenie k pobytu. V prípade, že žiadateľ vlastní iba neplatný cestovný pas alebo občiansky preukaz SR, k žiadosti je potrebné ho priložiť ako podporný doklad.
Ak občan Slovenskej republiky nedisponuje žiadnym z platných dokladov totožnosti uvedených vyššie, nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Môže však podať žiadosť o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve (pozri nižšie).
 

Platnosť osvedčenia

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.

Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť.

Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť dňom doručenia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak. Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvedčenie o štátnom občianstve je neplatné odo dňa jeho vydania. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámi túto skutočnosť žiadateľovi, ktorý je povinný vydané osvedčenie vrátiť ministerstvu do 30-tich dní od doručenia oznámenia.
 

Povinnosti a priestupky

Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo obvodnému úradu v sídle VÚC každú zmenu osobných údajov a osobného stavu. Nesplnenie uvedenej povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý sa uloží pokuta od 33 eur do 331 eur . Priestupku sa dopustí i ten, kto nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 30-tich dní od doručenia oznámenia ministerstva, ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Za uvedený priestupok sa uloží pokuta vo výške 3319 eur .
 

Potvrdenie o štátnom občianstve

Okresný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.

Potvrdenie o štátnom občianstve ku dňu podania žiadosti podá žiadateľ, ktorý nedisponuje platným dokladom o štátnom občianstve ani iným platným dokladom totožnosti a z uvedeného dôvodu nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Potvrdenie o štátnom občianstve slovenské policajné orgány v súvislosti s podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu akceptujú ako doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Potvrdenie o štátnom občianstve nesmie byť v deň podania žiadosti o vydanie cestovného pasu staršie ako 6 mesiacov. Žiadosť o vydanie potvrdenia sa podáva na rovnakom tlačive a je k nemu potrebné priložiť podporné doklady, rovnako ako v prípade žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. V prípade, že žiadateľ nemá žiadny doklad totožnosti (ani platný ani neplatný) doloží k žiadosti tzv. osvedčenie o žití vydané v zmysle zákona ČNR č. 358/1992 Sb. o notároch a ich činnosti (notársky poriadok) vo forme notárskej zápisnice.
 

Poplatky

Výšku správneho poplatku za žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky podanú na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky stanovuje príloha k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisoch v časti XVIII:

 • Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky – poplatok 14 eur,
 • Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti – poplatok 14 eur.

Poplatok sa platí v Kč pri podaní žiadosti. Poplatok sa odvíja od aktuálneho výmenného kurzu, určeného na daný mesiac na základe kurzu Európskej centrálnej banky.

rtf
Žiadosť o o zistenie štátneho občianstva SR a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR
(docx; 83 kB)
Stiahnuť

 

Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu po 1. apríli 2022

1. K strate slovenského štátneho občianstva nedôjde, ak občan SR nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu po 1. apríli 2022 jedným z nasledujúcich spôsobov:  

 • narodením,
 • osvojením,
 • udelením počas trvania manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu,
 • nadobudnutím u maloletého dieťaťa,
 • udelením, a to za predpokladu, že občan SR mal registrovaný, trvalý alebo obvyklý pobyt aspoň 5 rokov pred nadobudnutím štátneho občianstva v tomto štáte.

 

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva

Občan, v prípade maloletých jeho zákonný zástupca je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva do 90 dní odo dňa jeho nadobudnutia.

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva je možné zaslať priamo na Ministerstvo vnútra SR, alebo môže byť vykonané aj prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe. Termín na podanie oznámenia je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom na cons.prague@mzv.sk alebo telefonicky +420 233 113 062.

K oznámeniu je potrebné predložiť
Vyplnený formulár

rtf
Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
(docx; 20 kB)
Stiahnuť

 a v závislosti od spôsobu nadobudnutia nasledovné listiny:

1. narodením

 • rodný list ČR, alebo rodný list cudzieho štátu opatrený apostilom či superleglizáciou s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka;
 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu napr. doklad totožnosti či naturalizačná listina;
 • platný doklad SR rodiča;
 • a platný doklad totožnosti druhého rodiča – občana cudzieho štátu (napr. cestovný pas, občiansky preukaz).

2. osvojením

 • doklad potvrdzujúci osvojenie;
 • a platné doklady totožnosti osvojiteľov.

3. udelením - občan SR mal registrovaný, trvalý alebo obvyklý pobyt aspoň 5 rokov pred nadobudnutím štátneho občianstva v tomto štáte

 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu;
 • prípadne aj doklad totožnosti ak ním disponuje;
 • hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt ALEBO iný hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že jeho pobyt na území štátu, ktorého občianstvo nadobudol je dlhší ako 5 rokov.

4. udelením počas trvania manželstva

 • sobášny list ČR, alebo sobášny list cudzieho štátu opatrený apostilom či superleglizáciou s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka;
 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu (listina o udelení cudzieho štátneho občianstva a prípadne aj doklad totožnosti cestovný doklad/občiansky preukaz, ak ho má vydaný v čase oznámenia);
 • platný doklad totožnosti manžela – občana cudzieho štátu (napr. cestovný pas, občiansky preukaz).

 

Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022

K strate slovenského štátneho občianstva dôjde, ak občan SR nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022.

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva

Občan, v prípade maloletých jeho zákonný zástupca, je povinný bezodkladne nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu oznámiť slovenským úradom a s tým súvisiacu stratu štátneho občianstva SR.

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva je možné vykonať aj prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe. Termín na podanie oznámenia je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom na cons.prague@mzv.sk alebo telefonicky +420 233 113 062.

Oznámenie obsahuje:

 • oznámenie o strate štátneho občianstva
 • osobné údaje oznamovateľa (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo),
 • adresa pobytu v zahraničí, adresa posledného pobytu v SR,
 • informáciu o dátume a forme nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva (naturalizačnú listinu overenú apostilom a preloženú do slovenského jazyka).

K oznámeniu je potrebné priložiť:

 • doklad o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (pri podaní oznámenia je potrebné predložiť k nahliadnutiu originál dokladu, apostilovanú a preloženú naturalizačnú listinu o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (postačuje neosvedčený preklad);
 • platný doklad totožnosti (nemusí byť dokladom SR);
 • cestovný pas Slovenskej republiky a občiansky preukaz Slovenskej republiky.

Za podanie oznámenia o strate slovenského štátneho občianstva sa správny poplatok nevyberá.

 

Znovunadobudnutie štátneho občianstva

Osoba, ktorá

 • stratila slovenské štátne občianstvo v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022 získaním štátneho občianstva cudzieho štátu
 • a mala na území tohto štátu registrovaný/trvalý/obvyklý pobyt najmenej 5 rokov pred udelením jeho štátneho občianstva,

môže podať žiadosť o jeho udelenie podľa výnimky ustanovenej v § 7 ods. 7 zákona.

Podanie žiadosti na veľvyslanectve

Žiadosť je možné podať na okresnom úrade v sídle kraja alebo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe. Žiadosť sa podáva osobne. Pre podanie žiadosti o znovu udelenie štátneho občianstva SR na veľvyslanectve je potrebné si vopred dohodnúť termín prostredníctvom e-mailu cons.prague@mzv.sk alebo telefonicky +420 233 113 062. Takýto žiadateľ nemusí mať registrovaný pobyt na území SR.

Žiadosť sa podáva na  úradnom tlačive 

K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné doklady:

a) vyplnený dotazník

b) štruktúrovaný životopis;

c) platný doklad totožnosti;

d) rodný list;

e) doklad o osobnom stave (napr. sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, resp. úmrtný list manžela);

f) hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5-ročný obvyklý/trvalý/registrovaný pobyt alebo hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5-ročný obvyklý/trvalý/registrovaný pobyt, (napr. ID karta alebo pobytové vízum a pod.) spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že jeho obvyklý/registrovaný/trvalý pobyt na území štátu, ktorého občianstvo nadobudol je dlhší ako 5 rokov;

g) doklad o bezúhonnosti (nie starší ako 6 mesiacov) štátu, ktorého je štátnym občanom, prípadne na území ktorého sa v posledných 15 rokoch zdržiaval viac ako 180 po sebe nasledujúcich dní (okrem SR);

h) listina o udelení cudzieho štátneho občianstva (tzv. naturalizačná listina);

i) osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má osvedčenie vydané;

j) doklad o (poslednom) pobyte na území SR (môže nahradiť čestným vyhlásením);

k) rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska, ak došlo k jeho zmene;

l) tieto ďalšie doklady:

 • potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní alebo doklad o podnikaní alebo iný doklad o zdroji príjmov;
 • potvrdenie o štúdiu;
 • potvrdenie o poberaní dôchodku alebo potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie alebo potvrdenie o zdravotnom poistení;
 • potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov (môže nahradiť čestným vyhlásením).

Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov podľa písm. l.), ktoré sa ho týkajú a má ich k dispozícii. Doklady, ktoré si nemôže zadovážiť bez ťažkostí, môže nahradiť čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia.

Všetky doklady vydané cudzím štátom (okrem dokladov vydaných Českou republikou) musia byť opatrené náležitým osvedčením (apostil alebo superlegalizácia) a musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. V prípade dokladov podľa písmena l), ktoré sú vydané cudzím štátom, musia mať priložený aspoň pracovný neoverený preklad.

V prípade, ak osoba stratila štátne občianstvo SR a nie je možné požiadať o jeho znovu udelenie spôsobom uvedeným v § 7 ods. 7 zákona o štátnom občianstve, ostáva zákonná možnosť požiadať o jeho udelenie z osobitných dôvodov (postup viď. nižšie).

V takomto prípade si žiadateľ musí zároveň podať aj žiadosť o registráciu pobytu na území SR na účely konania o jeho žiadosti.

Občan členského štátu EÚ, Islandu, Lichtenštajnska a Švajčiarska (ďalej len „občan EÚ“) podáva žiadosť o registráciu pobytu na území SR osobne OCP podľa miesta pobytu alebo predpokladaného pobytu. Registráciu pobytu upravuje zákon o pobyte cudzincov. Žiadosť o registráciu pobytu občana EÚ nie je možné podať prostredníctvom zastupiteľského úradu.

 

Udeľovanie štátneho občianstva z osobitných dôvodov bývalým občanom SR


V zmysle Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 1/2015 o udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktoré nadobudlo účinnosťou 1. februára 2015, môžu bývalí štátni občania Slovenskej republiky, ktorí stratili štátne občianstvo v termíne po 1.1.1993, požiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov. Žiadosť môžu podať osobne na veľvyslanectve v zahraničí alebo na Slovensku na okresnom úrade v sídle kraja, pričom podmienkou je zaregistrovaný pobyt na území Slovenskej republiky.
 

Registrácia pobytu na území Slovenskej republiky

Štátny príslušník členského štátu EÚ a Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska podáva žiadosť o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky osobne na oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu Okresné riaditeľstvá cudzineckej polície v SR  (pdf, 62 kB) alebo predpokladaného miesta pobytu. Podanie žiadosti o registráciu nie je možné na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. K žiadosti o registráciu je potrebné predložiť platný doklad totožnosti (napr. cestovný pas alebo občiansky preukaz) a doklad, ktorým preukazuje skutočnosť, že je bývalým slovenským občanom (napr. listinu o prepustení zo štátneho zväzku SR, listinu o udelení štátneho občianstva ČR). Cudzinecká polícia vydá žiadateľovi v deň podania jeho žiadosti o registráciu potvrdenie o registrácii, ktoré žiadateľ doloží k svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR.

Postup pri podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva z osobitných dôvodov na Veľvyslanectve SR v Prahe

1. Žiadosť podáva žiadateľ osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

2. K žiadosti doloží vyplnený dotazník a nasledovné doklady:.

Dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

 • voľne písaný životopis,
 • doklad totožnosti (cestovný pas alebo občiansky preukaz ČR),
 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode, úmrtný list zosnulého manželského partnera – podľa osobného stavu žiadateľa),
 • výpis z registra trestov Českej republiky nie starší ako 6 mesiacov (ak má žiadateľ aj občianstvo ďalšej krajiny, predloží aj výpis z registra trestov tejto krajiny, a ak mal žiadateľ povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti v inej krajine, aj výpis z registra trestov tejto krajiny),
 • listinu o prepustení zo štátneho zväzku SR, prípadne listinu o udelení štátneho občianstva ČR,
 • čestné prehlásenie o tom, že v čase nadobudnutia štátneho občianstva ČR mal v ČR pobyt (text čestného prehlásenia je k dispozícii na veľvyslanectve),
 • osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak je žiadateľ jeho držiteľom,
 • prípadne ďalšie doklady (napr. rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska), ak takého vlastní,
 • ďalšie doklady podľa konkrétnej situácie, ktorými sú,
  • I. ak je žiadateľom zamestnaná osoba – pracovnú zmluvu, prípadne potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní,
  • II. ak je žiadateľom podnikateľ – doklad o podnikaní,
  • III. ak je žiadateľom študent – potvrdenie o štúdiu,
  • IV. ak je žiadateľom dôchodca – potvrdenie o poberaní dôchodku,
  • V. potvrdenie o zdravotnom poistení (napr. preukaz poistenca niektorej poisťovne ČR).

V prípade, že žiadateľ nemôže niektoré z dokladov uvedených dokladov pod písm.j), nahradí ich čestným prehlásením.
 

Žiadosti pre maloleté osoby do 18 rokov

Za maloleté dieťa podáva žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky jeho zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník. V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť súdom ustanovený opatrovník. Ak žiadateľ uvedie v žiadosti maloleté dieťa a druhý rodič nepodal rovnakú žiadosť, je potrebný súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený. Súhlas druhého rodiča možno nahradiť právoplatným rozhodnutím súdu. Súhlas sa nevyžaduje, ak druhý rodič je pozbavený rodičovských práv alebo jeho rodičovské práva sú obmedzené, alebo je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

Rodičia a ich maloleté deti, ktoré dovŕšili 14 rokov žiadajú o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v samostatných žiadostiach. Maloleté deti do 14 rokov, ktoré ich rodič uviedol vo svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, nadobúdajú štátne občianstvo Slovenskej republiky spolu s rodičom.

Podanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva na našom veľvyslanectve odporúčame vopred telefonicky konzultovať a dohodnúť termín osobného podania.

Po kladnom rozhodnutí o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky zloží žiadateľ sľub a prevezme osobne listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Aj v prípade, že žiadosť bola podaná na niektorom okresnom úrade v sídle kraja v Slovenskej republiky, je možné požiadať o doručenie listiny o udelení štátneho občianstva na Veľvyslanectvo SR v Prahe.