Narodenie dieťaťa

Aktualizované 01.04.2024
Publikované 20.06.2023

Na podanie žiadosti o slovenský rodný list na zastupiteľskom úrade je povinné rezervovanie termínu.

Od 15. júna 2023 je potrebné k žiadostiam o zápis narodenia doložiť platné osvedčenie o štátnom občianstve  dieťaťa resp. dospelej osoby, ktorej narodenie sa na Osobitnej matrike MV SR bude registrovať.

Výnimka

osvedčenie o štátnom občianstve sa nevyžaduje v prípade, že ide o dieťa narodené v cudzine a ak sú dodržané nasledovné

podmienky:

 • žiadosť o registráciu narodenia dieťaťa v cudzine je podaná v lehote do 180 dní odo dňa narodenia dieťaťa
 • a zároveň  rodičia dieťaťa sú výlučne občania Slovenskej republiky (teda nie cudzinci resp. osoby s dvojitým či viacnásobným štátnym občianstvom).

V takomto prípade sa dodrží nasledovný postup:

 1. rodičia k žiadosti okrem ostatných vyžadovaných dokladov predložia čestné vyhlásenie (formulár je k dispozícií bezplatne na veľvyslanectve);
 2. podpisy rodičov na čestnom vyhlásení veľvyslanectvo riadne osvedčí a za osvedčenie podpisov sa vyberie správny poplatok v súlade s platným Sadzobníkom konzulárnych poplatkov.

 

Ďalej k podaniu žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu je potrebné:

 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe osobne,
 • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom, podpisuje sa až pri podaní
 • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa - rodiča (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky) vydaný pred narodením dieťaťa,
 • doložiť originál alebo overenú kópiu českého rodného listu dieťaťa (doklad zostáva osobitnej matrike a nevracia sa žiadateľovi),
 • predložiť originál sobášneho listu rodičov, spravidla vydaného v Slovenskej republike,
 • v prípade, že rodičia nie sú v čase narodenia dieťaťa zosobášení, doložia originál alebo úradne overenú kópiu zápisu o určení otcovstva (doklad zostáva osobitnej matrike a nevracia sa žiadateľovi),
 • potvrdenie o pobyte v Českej republike, pokiaľ sú rodičia prihlásení k trvalému pobytu v Českej republike,
 • v prípade, že druhý rodič je cudzinec (okrem občanov ČR) je potrebné predložiť doklad totožnosti a ak vlastní, tak aj doklad o pobyte,
 • ak si rodičia želajú zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (-á, -ová), a súčasne sú obaja občania SR, musia byť prítomní pri podaní žiadosti, ktorú podpíšu obaja a predložia platné doklady totožnosti SR,
 • uhradiť správny poplatok za vystavenie slovenského rodného listu v hotovosti v Kč pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe.

Ak je jeden z rodičov štátnym občanom Maďarska, alebo Ruskej federácie informujte sa o podrobnostiach na zastupiteľskom úrade.

Pri podávaní žiadosti o vydanie rodného listu pre dieťa narodené v cudzine

 • sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu rodiča – občana SR, ak mu v minulosti bol vydaný slovenský rodný list a tento je zaregistrovaný v registri fyzických osôb;
 • sa nevyžaduje predloženie slovenského sobášneho listu rodičov dieťaťa za predpokladu, že tento sobáš už bol v minulosti zaregistrovaný slovenskou matrikou, ktorá tiež vydala slovenský sobášny list.

 

Lehota

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia  žiadosti na osobitnú matriku.

V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

 

Poplatok

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 35 eur.

Poplatok sa platí v Kč pri podaní žiadosti. Poplatok sa odvíja od aktuálneho výmenného kurzu, určeného na daný mesiac na základe kurzu Európskej centrálnej banky.

Upozornenie

Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky.

Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave.

Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného výpisu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred zvolenou formou (mobil, e-mail), alebo im je priamo zaslaný poštou na vopred zvolenú adresu v Českej republike.

Formuláre

Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
PDF 193.6 kB, 2.8.2023, 7415 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o narodení
RTF 79.4 kB, 12.12.2022, 6249 stiahnutí
Stiahnuť