Overovanie dokladov


Obsah
  Aktualizované 01.04.2024
  Publikované 20.02.2024

  ​​​​​​​

  Osvedčenie podpisu a kópie

  Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (článok 5, písmeno f) je vykonávanie funkcie notára.

  Táto právomoc spočíva v tom, že zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, t.j. veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, môže overovať pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky nezodpovedá za obsah overovaných listín.

   

  Overenie pravosti podpisu osoby

  Osvedčením pravosti podpisu konzulárne oddelenie veľvyslanectva osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný.

  Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

  Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti:

  • občan Slovenskej republiky – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom,
  • cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom.

  Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym zamestnancom.

  Výška poplatku za overenie jedného podpisu je 14 eur. Poplatok sa platí v Kč pri podaní žiadosti. Poplatok sa odvíja od aktuálneho výmenného kurzu, určeného na daný mesiac na základe kurzu Európskej centrálnej banky.

   

  Overenie pravosti fotokópie

  Overením fotokópie veľvyslanectvoosvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu.

  O osvedčenie pravosti fotokópie možno požiadať osobne alebo poštou.

  Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí:

  • originál listiny,
  • fotokópia listiny,
  • predloženie platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

  Výška správneho poplatku za overenie každej strany listiny je 14 eur. Poplatok sa platí v Kč pri podaní žiadosti. Poplatok sa platí v Kč pri podaní žiadosti. Poplatok sa odvíja od aktuálneho výmenného kurzu, určeného na daný mesiac na základe kurzu Európskej centrálnej banky.